Menu

OMEGA 14.00.00

Ostatné novinky verzie 14.00.00

 • V programe bola upravená základná sadzba DPH na 20%.
 • Bola dopracovaná nová funkcia, kedy sa po stiahnutí finančnej uzávierky z ECR okrem príjmového pokladničného dokladu vykonajú aj úhrady pohľadávok (odoslaných faktúr), ktoré boli uhradené cez ECR.
 • V programe bol upravený výpočet vreckového pre zahraničné pracovné cesty podľa novely zákona o cestovných náhradách platný od 01.01.2011.
 • Boli aktualizované sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty platné od 1.1.2011.
 • Bolo aktualizované poučenie pre DPMV 2010.
 • Dopracovaný prechod Estónskej koruny na EURO k 01.01.2011 s kurzom 1 € = 15,6466 EEK.
 • Bola dopracovaná možnosť zadať dátum č. 5 DUD iný ako je nastavené účtovné obdobie. Podľa tohto dátumu sa bude uplatňovať DPH.
 • Bol vylepšený sprievodca založením novej firmy. Po jeho spustení sa zobrazí nový formulár so základnými nastaveniami novej firmy. Tiež bol dopracovaný spôsob založenia novej firmy kópiou z inej firmy.
 • Pri exporte dát z programu Omega cez Ctrl+E sa budú dáta exportovať do programu, ktorý je v programe Windows nastavený ako predvolený pre otváranie .xls súborov. Neplatí to pre úpravu editovateľných zostáv, ktoré budú editovateľné len cez MS Excel.
 • V programe bola zmenená adresa pre odosielanie e-mailov pri objednávke rozšírenia licencie na omega@kros.sk. Tak isto bola zmenená aj adresa v hlavnom menu Help.
 • Do prehľadov inventarizácie majetku a záväzkov bola upravená funkčnosť dopĺňania poľa Hmotne zodpovedná osoba. Program bude do poľa zadávať predvoleného pracovníka.
 • Po prechode do nového roka program automaticky pripojí SQL databázu ostatným užívateľom v sieti.
 • Vo Fakturácii-Maloobchodný predaj-formulár Pridaj predajky-tlačidlo Možnosti v nastaveniach predajok, boli do časti Skladové karty doplnené voľby “Zobraz aj karty s nulovým množstvom” a “Zobraz aj neaktívne karty”. Voľba “Zobraz aj karty s nulovým množstvom” bude výrobcom programu prednastavená, ale nebude platiť pre makrokarty (t.j. makrokarty sa zobrazujú aj vtedy, ak majú nulové množstvo a táto voľba je vypnutá). Rovnaká funkčnosť volieb bude aj v menu Sklad-Skladové karty-záložka Upresni.
 • Bola prepracovaná funkčnosť a vzhľad hromadných zmien na skladových kartách a v skladových pohyboch.
 • Do formulárov pre pridávanie fakturačných dokladov bolo dopracované nastavenie prechádzania položkami.
 • V rámci celého programu bol premenovaný výraz “Centové vyrovnanie” na univerzálny výraz “Vyrovnanie”. Výraz “Centové vyrovnanie” nebol správny pre niektoré cudzie meny.
 • V programe bola doplnená možnosť vykonať čiastočnú úhradu odoslanej faktúry cez ECR.
 • Boli dopracované exporty – elektronické zaslanie vo formáte XML pre výkazy platné od 01.01.2009 a to pre súvahu, súvahu pre priebežnú účtovnú závierku, výkaz ziskov a strát, výkaz ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku.
 • Program bol upravený tak, aby bolo možné pripojenie na SQL databázu aj z klientskych počítačov, ktoré majú v názve pomlčky alebo iné znaky.
 • Do formulára pre hromadné pridávanie skladových kariet a pre hromadné pridávanie položiek do fakturácie bol dopracovaný nový stĺpec “Evidované množstvo”. Je to informácia o aktuálnom stave zásob pre každú kartu.
 • Pre tlačové zostavy Odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov bola umožnená tlač v cudzom jazyku.
 • Pri úhrade dokladov cez vzory vo formulári “Výber dokladu” program automaticky nastaví okruh pre uhrádzaný doklad podľa toho, či sa uhrádza pohľadávka alebo záväzok.
 • V programe bola dopracovaná kontrola prevodiek medzi skladmi. V nastaveniach skladu bola dopracovaná možnosť zvoliť upozornenie, ak nie je vytvorená prevodka na inom sklade a to denne, týždenne, pri uzávierke skladu. Ďalej bolo dopracované automatické spúšťanie kontrol pre sklad a fakturáciu raz za mesiac a kontroly na počiatočné stavy pri ukladaní príjemky a výdajky.
 • V programe bolo upravené zobrazovanie oznamu o rozdieloch v sklade pri pridávaní dokladov fakturácie. Oznam sa zobrazí až po tom, ako bude vybraná položka zo skladu.
 • V programe bolo optimalizované generovanie mánk a prebytkov v automatickej inventúre.
 • Vo formulároch Prehľady-Denník účtovných zápisov, Kniha analytickej evidencie, Saldokonto (sumárne), Saldokonto po položkách, Prehľad pohľadávok, Prehľad záväzkov, Evidencia DPH v záložke Nastavenie, bola dopracovaná voľba “Automaticky bez zadania kritéria”. Ak bude zapnutá voľba, pri otvorení evidencie sa budú obnovovať údaje bez stlačenia tlačidla “Obnov”.
 • Na rýchle vyhľadávanie bola dopracovaná klávesová skratka CTRL+F. Stlačením klávesu CTRL+F sa kurzor automaticky nastaví do poľa Hľadaj. Pri vložení znaku program okamžite nájde najpodobnejší údaj.
 • Ak firma nie je platiteľom DPH, tak v evidencii účtovných dokladov pri pridávaní alebo oprave dokladov v záložke Ostatné údaje bude vypnutá voľba “Uplatniť DPH”.
 • V menu Firma-Nastavenie-Režim účtovania-záložka Sklad do časti Iné nastavenia bola dopracovaná voľba Upozorňovať na povinné údaje v skladovej karte. Ak bude voľba zapnutá, pri ukladaní skladovej karty bude program upozorňovať na povinne vyplnené údaje nastavené užívateľom. Ďalej bolo dopracované tlačidlo Nastavenie povinných údajov, kde bude možnosť pridať položky do nastavenia povinných údajov. Po pridaní položiek do povinných údajov ich bude program kontrolovať, či budú vyplnené na skladovej karte.
 • Do tlačových zostáv pre daňové priznanie DPH program automaticky ponúka obdobie poslednej uzávierky.
 • Do zoznamového formulára pohybov na sklade boli pridané stĺpce s informáciou o celkovej sume za doklad s DPH a sume za doklad v skladovej cene. V možnostiach do nastavenia stĺpcov boli dopracované voľby Suma za doklad s DPH a Suma za doklad v skladovej cene. Pôvodný názov stĺpca “Suma za doklad” bol premenovaný na Suma za doklad bez DPH.
 • Bola optimalizovaná kontrola automatickej opravy prevodiek medzi skladmi. Pri automatickej oprave prevodiek dokladu, ktorý je uzatvorený uzávierkou skladu alebo je zamknutý, program bude prideľovať príznak “rezignovaná”. Program už nebude doklad automaticky opravovať. Po zrušení uzávierky alebo po odomknutí dokladu sa príznak “rezignovaná” zruší a automatická oprava sa vykoná pri prvom vstupe do evidencie pohybov na sklade.
 • V tlačových zostavách Kniha pohľadávok po partneroch a Kniha záväzkov po partneroch boli dopracované medzisúčty spolu za každého partnera samostatne.
 • V evidencii účtovných dokladov všetky doklady ID a zID, kde všetky účtovné zápisy okrem typu sumy “S” uhrádzajú alebo odpočítavajú nejaký doklad, sa v prehľade pohľadávok/záväzkov nebudú zobrazovať. Ak aspoň jeden z účtovných zápisov okrem typu sumy “S”  neuhrádza alebo neodpočítava nejaký doklad, takýto interný doklad sa bude naďalej zobrazovať v prehľade pohľadávok/záväzkov.
 • Po vytvorení odoslaného dobropisu vo fakturácii, bude program automaticky prenášať číslo odoslaného dobropisu do vytvorenej príjemky na sklade.
 • V užívateľských textoch v evidencii účtovných dokladov boli nad stĺpce syntetický a analytický účet doplnené rýchle filtre.
 • Ak v evidencii účtovných dokladov pri ukladaní OPF, zOPF, DPF a zDPF nie je zhodný mesiac dátumu vyhotovenia/prijatia dokladu s nastaveným účtovným obdobím, program na nezhodu upozorní “Mesiac z dátumu vyhotovenia/prijatia nekorešponduje s účtovným obdobím!”
 • Do programu bola dopracovaná automatická oprava pripojených príjemok na sklad k odoslaným dobropisom.
 • Interné doklady, ktoré budú obsahovať úhradu alebo odpočet iného saldokontného dokladu, sa v prehľade o firme nebudú zobrazovať. Výnimkou budú saldokontné interné doklady, ktoré obsahujú čiastočné odpočty preddavkov (nedoplatok aj preplatok preddavku prípadne daňového dokladu). V tomto prípade sa interný doklad bude pripočítavať alebo odpočítavať aj v prehľade o firme.
 • V skladových kartách bol pre EAN rozšírený počet znakov z 18 na 20.
 • Pre zapamätávanie si originálnych výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát bola do menu “Prehľady” dopracovaná evidencia “História výkazov účtovnej závierky”. Pred tlačou Súvahy a Výkazu ziskov a strát do originálneho tlačiva pribudla vo formulári pred tlačou možnosť uložiť tlačený výkaz do Histórie výkazov účtovnej závierky.
 • V menu Firma-Kontrola pribudla nová kontrola vo fakturácii. Po zapnutí novej voľby “K faktúram nie je vytvorená príjemka/výdajka” program bude kontrolovať doklady vo fakturácii, či je vytvorený pohyb zo skladu príjemka/výdajka. Bude to platiť pre odoslané faktúry, odoslané dobropisy, došlé faktúry, storno faktúry.
 • Program bol upravený tak, aby pri zakladaní novej karty pri prevode medzi skladmi skopíroval všetky údaje skladovej karty, ktoré sa kopírujú aj pri použití funkcie kopírovania skladových kariet medzi skladmi.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty