Menu

OMEGA 14.11.00

Ostatné novinky verzie 14.11.00

 • Bola opravená chyba “Overflow” pri prvom otváraní firmy vo verzii 14.10. Táto chyba mohla vzniknúť v prípade, že používate modul fakturácie bez modulu ECR.
 • V programe bolo zrýchlené zobrazovanie prehľadu dokladov fakturácie, ak boli vykonávané platby cez ECR. Prehľad sa dlho zobrazoval pre Odoslané faktúry, Dodacie listy a Predajky.
 • V programe bolo zrýchlené vkladanie položiek do príjemky (typ príjmu – Príjem z iného skladu) cez funkciu Hromadné Funkcie… – Pridaj položky z príjemky (výdajky), ak na skladových položkách bolo definovaných stovky až tisícky zliav.
 • Opravená chyba, ktorá vznikala pri tlači Odsúhlasenia pohľadávok a záväzkov.
 • Odstránená chyba v Cash flow v riadkoch B.1 a B.2.
 • Opravená chyba pri zápise pohľadávky do programu Alfa. Program chybne zapisoval sumy do Evidencie DPH.
 • Upravená kontrola na záporné stavy na sklade pri prechode do nového roka. Chyba v kontrole vznikala, ak bola na jednom doklade viacnásobne zadaná jedna položka.
 • Opravená chyba importu dokladov EUD z textového súboru. Chyba vznikala pri importe zahraničných došlých faktúr, na ktorých bola použitá DPH. Program nepridelil správne príznak použitia DPH na doklade.
 • Bolo dopracované nové daňové priznanie k DPH platné od 01.01.2011.
 • Bol vytvorený nový formulár pre DPPO platný od 01.01.2011.
 • Bol upravený číselník kódov kombinovanej nomenklatúry pre hlásenia intrastat. Budú sa napĺňať len 8 miestne kódy kombinovanej nomenklatúry.
 • Boli zapracované nové výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) platné pre podnikateľské subjekty od 01.01.2011.
 • Do číselníka účtovej osnovy boli pridané nové účty: 133 – Nehnuteľnosť na predaj, 316 – Čistá hodnota zákazky, 507 – Predaná nehnuteľnosť, 606 – Výnosy zo zákazky, 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj.
 • Boli doplnené sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2011.
 • Bola zapracovaná úhrada faktúry cez ECR pre pokladnicu FT4000 v osobitnej daňovej hladine. Daňové hladiny musia byť nastavené podľa inštrukcií výrobcu pokladne.
 • Bol zmenený názov syntetického účtu 421- Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu na Fondy tvorené podľa osobitných predpisov.
 • Do Poznámok k účtovnej závierke bol dopracovaný prenos údajov z minulého účtovného obdobia.
 • Na zjednodušené preúčtovanie zostatkov účtov časového rozlíšenia z minulého roka do nákladov alebo výnosov bola dopracovaná funkcia Preúčtovanie účtov časového rozlíšenia do N/V. Funkciu Preúčtovanie účtov časového rozlíšenia do N/V vyvoláte v hlavnom menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie.
 • Pri tlači dlhodobého majetku boli doplnené možnosti tlačiť aj vyradený majetok a tlačiť len vyradený majetok. Bolo upravené zobrazovanie zostatkovej hodnoty a odpisov vyradeného majetku v tlačových zostavách.
 • Boli vylepšené vzory a predkontácie. Bol dopracovaný nový vzor 23 pre okruh DF.
 • Upravené tlačové zostavy Evidencia DPH – odpočítanie dane, Evidencia DPH – zdaniteľné obchody tak, aby v nich program spätne zobrazoval aj neuplatnenú DPH. Zlepší sa tak prehľad o neuplatnenej DPH.
 • Bol aktualizovaný číselník Daňových úradov.
 • Bol aktualizovaný číselník peňažných ústavov.
 • Bola upravená funkcia zadávania kódu SK NACE vo formulári DPPO. Ak vyberiete nový kód SK NACE vo formulári DPPO alebo prepíšete už existujúci kód, program ho zapíše do Firemných iniciál až po uložení DPPO.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty