Menu

OMEGA 14.50.00

Ostatné novinky verzie 14.50.00

 • Do programu boli zapracované výkazy pre priebežnú účtovnú závierku platné pre účtovné obdobie 2011.
 • Výkaz Cash Flow bol aktualizovaný podľa aktuálnej štruktúry súvahy pre účtovné obdobie 2011.
 • V programe bola upravená tlač bločku z registračnej pokladnice, ak bola registrovaná tržba ako úhrada faktúry v hotovosti. Doteraz sa suma úhrady faktúry na bločku a vo finančnej uzávierke uvádzala v nulovej sadzbe (tzn. ako oslobodené plnenie). V súčasnosti sa takáto tržba zaregistruje do hladiny, ktorá je pre nezdaniteľné plnenia (tzn. mimo DPH). Zároveň bolo upravené uvádzanie tejto tržby vo finančnej uzávierke a jej automatické zaúčtovanie.
 • S platnosťou od 1.1.2011 boli aktualizované Dodacie podmienky (Incoterms) pre hlásenia Intrastat v plnom rozsahu.
 • V odoslaných faktúrach vyhotovených vo fakturácii za služby do zahraničia s prenosom daňovej povinnosti na príjemcu služby (s použitím typov súm O, Osv alebo Ok) sa plnenie uvádza ako Základ 0%. Doteraz sa tieto služby vo faktúrach uvádzali ako Oslobodené.
 • Pri vytváraní a úprave vlastných tlačových zostáv bola dopracovaná možnosť vybrať do jednotlivých polí viac údajov týkajúcich sa skladových kariet a pohybov.
 • Menu Číselník-Partneri bol vylepšený, zjednodušený a zmodernizovaný celkový vzhľad partnerov. Boli prepracované jednotlivé záložky, funkcie partnerov, pridávanie a opravy kontaktných osôb, ako aj dopracované nové záložky partnerov.
 • V programe je zapracované vylepšenie tlače. Bola dopracovaná zmena vzhľadu okna tlačového formulára, vyhľadávanie zostavy, vizuálne rozlíšenie formy tlačovej zostavy. Pri tlači dokladov z fakturácie je možné vybrať viac údajov do tlačovej zostavy s nastaviteľným stĺpcom a zároveň boli upravené tlačové zostavy z evidencie účtovných dokladov, skladu a prehľadov, pri ktorých sa vytlačí celý text bez ohľadu na dĺžku textu.
 • Bol zapracovaný moderný vzhľad a nové funkcie úvodnej plochy programu, ktoré uľahčia a spríjemnia prácu v programe. Budete môcť nastaviť vlastné pozadie plochy alebo ikonami priamo z plochy pridávať vybrané záznamy.
 • Bolo upravené zobrazovanie údajov o programe a otvorenej firme v nástrojovej lište systému Windows. Pri otvorenej firme sa bude zobrazovať názov firmy(rok) – názov programu – číslo verzie. Ak nebude v programe otvorená žiadna firma, zobrazený bude len názov programu a číslo verzie.
 • V menu Fakturácia pre Odoslané faktúry, Odoslané dobropisy, Došlé faktúry a Storno faktúry bola doplnená možnosť použiť dátum vzniku daňovej povinnosti vytváraného dokladu do dátumu vyhotovenia automaticky generovaného skladového pohybu. Doteraz sa do skladového pohybu dopĺňal dátum vyhotovenia dokladu. Možnosť Kopíruj Dátum vzniku daň. povinnosti do Dátumu vyhotovenia výdajky/príjemky môžete označiť v Nastavení formulára príslušného okruhu dokladov vo Fakturácii.
 • V prípade, že používateľ nemá dostatočné prístupové práva pre opravu skladových kariet alebo služieb, tak nemá právo meniť ani ich predajnú cenu v dokladoch. Pre tento prípad bolo do programu dopracované upozornenie. Cenu už nebude možné zmeniť po zadaní hesla, ale iba po zmene užívateľských práv pre daného používateľa.
 • Bola dopracovaná automatická oprava číslovania dokladov po vymazaní posledného dokladu.
 • V Evidencii účtovných dokladov bola dopracovaná kontrola na účtovanie dobropisov v nesprávnom okruhu.
 • Pri tlači obratových súpisiek s medzisúčtami pribudla možnosť zahrnúť do tlače medzisúčty za partnera (Tlač-Manažérske funkcie-Obratová súpiska).
 • Bolo dopracované upozornenie na záporný stav na sklade v prípade zmeny dátumu príjemky.
 • V menu Firma-Užívateľ, prístupové práva boli dopracované voľby Povoliť import údajov, Povoliť export údajov. Označením volieb nebude povolený import alebo export údajov z programu Omega.
 • Pred tlačou daňového priznania k DPH bola dopracovaná kontrola, či je vo Firemných údajoch vyplnený údaj Daňový úrad.
 • Do programu bola dopracovaná nová tlačová zostava pre tlač pokladničných dokladov v univerzálnom formáte dva doklady na jednu stranu. Každý doklad bude mať rovnaký rozmer a doklady budú číslované pod sebou, aby bolo možné vytlačené pokladničné doklady v strede rozstrihnúť.
 • V poliach pre zadanie partnera, skladovej karty alebo služby na dokladoch bola zapracovaná nová funkčnosť. Pri písaní do poľa program v rozbaľovacom zozname ponúka na výber záznamy obsahujúce zadaný text. Týmto spôsobom sa zrýchli a uľahčí zadanie partnera, skladovej karty alebo služby.
 • V nastavení skladu v záložke Prednastavenie skladových kariet a pohybov bola dopracovaná voľba Pre zahraničných partnerov automaticky dopĺňať typ pohybu Príjem zahraničie. Voľba bude slúžiť na automatické pridanie skladového pohybu po pridaní zahraničného partnera v príjemke.
 • Bolo dopracované automatické prednastavenie číselného radu pre zahraničný okruh pri vytvorení faktúry ako kópie z dokladu v cudzej mene.
 • V programe bolo vylepšené menu Firma-Nastavenie. Bol premenovaný názov Režim účtovania na Všeobecné nastavenia. Vo všeobecnom nastavení bolo farebne rozlíšené nastavenie pre firmu a pre užívateľa. Všeobecné nastavenia boli prepracované tak, aby boli zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie.
 • Do formulárov bol pridaný oznam, ktorý informuje o stave zobrazenia záznamov. V prípade, ak v evidencii nie je záznam, program vás upozorní. Ak sa záznamy v evidencii nachádzajú, ale zobrazeniu nevyhovujú žiadne záznamy, po kliknutí na text “kliknite tu” program zruší nastavené filtre a záznamy sa zobrazia.
 • Do tlačovej zostavy Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok a Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom bola dopracovaná možnosť tlače v anglickom a nemeckom jazyku.
 • Do programu bolo dopracované hromadné zrušenie uzávierok účtovníctva, DPH, skladu, dlhodobého majetku a jázd. Ak za rušenou uzávierkou nasledujú ďalšie uzávierky, ktoré nie sú ešte zrušené alebo zamknuté, budú zrušené aj tie.
 • V programe bola dopracovaná voľba na označenie miesta rokovania a zadanie účelu aj pre ďalšie pracovné cesty v prípade súhrnného (hromadného) cestovného príkazu vytváraného importom z knihy jázd alebo ručne. Úprave boli prispôsobené tlačové zostavy cestovných príkazov, aby zobrazovali začiatok, koniec a miesto rokovania každej pracovnej cesty.
 • V menu Evidencia-Prevodné príkazy bola dopracovaná kontrola a upozornenie na duplicitné pridávanie uhradených dokladov.
 • Pri exporte do elektronického formátu XML bola dopracovaná možnosť zmeniť cestu (adresár), kde sa exportný súbor uloží. Cestu je možné zmeniť pre všetky XML formáty.
 • V prístupových právach podľa okruhov bol upravený vzhľad a dopracovaná funkcia na vyhľadávanie vo formulári.
 • Do tlačových zostáv krátkodobého majetku bol doplnený stĺpec pre zobrazovanie dokladu obstarania majetku.
 • Pri importe z textového súboru fakturácie, dlhodobého majetku, krátkodobého majeku a cenníka služieb bolo upravené automatické pridelenie čísla dokladu, ak daný doklad nemal žiadne číslo v importovanom textovom dokumente. Zároveň sa upraví aj samotné nastavenie číslovania v príslušnom číselnom rade.
 • Vo formulári Prehľad pohľadávok, Prehľad záväzkov, Saldokonto (sumárne) a Saldokonto (po položkách) bola dopracovaná možnosť filtrovať záznamy podľa zadaného IČO. Po zadaní IČO program zobrazí záznamy viacerých partnerov, ktorí majú rovnaké IČO (napríklad pobočky jednej firmy, ktoré sú v programe Omega uvedené ako samostatní partneri). Ak z rozbaľovacieho zoznamu v poli Partner vyberiete možnosť (Zadané IČO), do vedľajšieho poľa s názvom IČO je potrebné zadať údaj (číslo). Po stlačení tlačidla Obnov sa zobrazia záznamy partnerov s uvedeným IČO.
 • Bola dopracovaná kontrola pri prechode do nového roka. Počas trvania prechodu do nového roka nebude možné iným užívateľom otvoriť firmu ani prihlásiť sa do starého a nového účtovného obdobia. Pri spúšťaní prechodu bude program kontrolovať, či v starom alebo novom účtovnom období nie je prihlásený iný užívateľ.
 • V Evidencii účtovných dokladov bola dopracovaná kontrola na zapnutie voľby Potvrdené JCD, ak je v doklade použitý typ sumy 17t. Tento typ sumy sa používa pri oslobodenom dodaní tovaru do 3. štátov, pričom takéto dodanie musí byť potvrdené colným vyhlásením, aby mohlo byť zahrnuté do daňového priznania k DPH.
 • Do menu Firma-Import bola dopracovaná voľba Import miezd z Olympu. Zapnutím voľby bude program importovať mzdy z programu Olymp. Táto funkcia bude spĺňať rovnaký účel ako funkcia, ktorá sa nachádza v Evidencii účtovných dokladov v záložke Funkcie-Ďalšie funkcie.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty