Menu

OMEGA 14.53.00

Ostatné novinky verzie 14.53.00

  • V programe bolo zrýchlené otváranie formulárov, ktoré obsahovali väčší počet skladových kariet. Program takéto skladové karty otváral pomaly.
  • Bola opravená chyba v tlačových zostavách odoslaných faktúr. Ak doklad fakturácie tlačilo viac užívateľov, v tlačovej zostave bola nesprávna rekapitulácia DPH.
  • V programe bol opravený výkaz Cash Flow za rok 2010, riadky A.2.1. a A.2.2.. Do týchto riadkov sú už nasmerované aktuálne riadky súvahy platnej v roku 2010.
  • Program umožňoval rezignovať len jednu objednávku a následne sa na pozadí spustil prepočet objednávok. Prepočet objednávok na pozadí trval dlho a neumožňoval pracovať v programe. Táto chyba bola odstránená.
  • Bola opravená chyba pri ukladaní dokladu fakturácie. Program vykazoval chybu, ak v doklade bola použitá makrokarta a zároveň bola nastavená kontrola predaja pod skladovú cenu.
  • V programe bol aktualizovaný číselník kódov kombinovanej nomenklatúry pre Intrastat.
  • Pri vytváraní uzávierok v sklade bola upravená kontrola záporných stavov na položkách. Program dovolil vykonať uzávierku skladu aj napriek tomu, že na skladovej karte boli vykazované mínusové hodnoty.
  • Bola upravená kontrola na predaj pod skladovú cenu tak, aby zohľadňovala dátum vystavenia dokladu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty