Menu

OMEGA 15.01.00

Ostatné novinky verzie 15.01.00

 • V zmysle novely Zákona o správe daní (daňový poriadok) bolo upravené Hlásenie platieb fyzickým osobám za rok 2011. Zároveň boli dopracované povinné identifikačné údaje.
 • V programe bola zrušená možnosť tlačiť sumárny pokladničný doklad z registračnej pokladnice, pretože nie je legislatívne podporovaná. Všetky pokladničné doklady vytlačené z programu Omega cez registračnú pokladnicu, okrem dokladu k úhrade pohľadávky, budú vždy obsahovať položky.
 • Od 1.4.2012 je povinnosť podávať daňové priznania (DPH, DPPO, DPMV) a písomnosti na daňový úrad iba v elektronickej forme. Program na to upozorňuje pri tlači a ponúka návod, čo je potrebné urobiť pred prvým elektronickým podaním, pravidlá elektronického podania.
 • Do programu boli zapracované exporty do XML pre výkazy priebežnej účtovnej závierky platné od 1.1.2011.
 • V programe bolo upravené použitie spotreby podľa normy STN a Bez cyklov pre firemné motorové vozidlá. Na prepočet spotreby nakúpených PHL sa použije spotreba, ktorá sa nachádza v technickom preukaze. Uvedené je v súlade s §19 ods. 2 písm. l) bod 1. zákona o dani z príjmov.
 • Do programu bolo dopracované automatické zaúčtovanie dane z daňového priznania dane z príjmov a dane z motorových vozidiel.
 • V Evidencii účtovných dokladov bola dopracovaná nová kontrola. Ak účtovný doklad bude obsahovať iba jeden účtovný zápis, ktorý bude bez sumy a zaúčtovaný iba na jednej strane (MD alebo DAL), pri uložení dokladu program upozorní na porušenú podvojnosť účtovania.
 • V programe bolo prepracované pridávanie dlhodobého majetku. Zaevidovanie pohybov, účtovných odpisov a daňových odpisov bude jednoduchšie a intuitívnejšie. Vylepšený celkový vzhľad urýchli vašu prácu v programe. Zároveň bola prepracovaná aj uzávierka majetku.
 • V evidencii skladových kariet pribudla možnosť vytlačiť najčastejšie používané zostavy z okruhu Stav na sklade a Skladové karty prostredníctvom šípky na tlačidle Tlač. To isté platí pre evidenciu skladových pohybov, kde bude možné jednoducho a rýchlo vytlačiť zostavy z okruhu Obratová súpiska a Pohyby partnerov. Pre lepší prehľad boli v týchto evidenciách presunuté stĺpce s názvom skladu tak, aby boli viditeľné.
 • Bol dopracovaný export cez Ctrl+E aj pre Microsoft Office vo verzii Starter.
 • V menu Fakturácia-Odoslané faktúry bol dopracovaný jednoduchý sprievodca (pomocník), ktorý vás prevedie potrebnými krokmi pre vysporiadanie prijatých preddavkov, vyfakturovaných preddavkov a konečných vyúčtovacích faktúr. Budete ho môcť spustiť zo zoznamu Odoslaných faktúr, ale aj priamo z formulára Pridaj odoslanú faktúru.
 • Pri založení novej firmy bolo dopracované automatické naplnenie číselníka Mestá.
 • Do programu bola dopracovaná možnosť automaticky vybaviť služby a voľné položky v došlých alebo odoslaných objednávkach. Ak všetky položky zo skladu budú v objednávke vybavené, službám a voľným položkám program pridelí príznak “Vybavená”. Automatické vybavenie služieb a voľných položiek bude možné nastaviť v menu Firma-Nastavenie-Všeobecné nastavenia-Objednávky.
 • Do Všeobecných nastavení pribudla možnosť preddefinovať predmet emailovej správy v podobe vlastného textu, názvu dokladu alebo čísla dokladu, ktoré budú posielané spolu s dokladmi fakturácie. Všetky doklady fakturácie bude možné hneď po uložení vytlačiť alebo poslať emailom. Ďalej bola dopracovaná možnosť nastaviť pripojenie elektronického podpisu do dokladov vytváraných vo formáte PDF. Elektronicky bude možné podpísať len odoslané faktúry, odoslané preddavkové faktúry, odoslané dobropisy a penalizačné faktúry. Podpísaný dokument v elektronickej forme bude plnohodnotnou náhradou fyzického dokladu.
 • Do programu bola dopracovaná možnosť prístupového práva na archiváciu údajov. Archiváciu údajov bude môcť vykonať iba užívateľ, ktorý má povolený prístup k archivácii.
 • V programe bol upravený systém zliav na skladových kartách, službách a na partneroch. Cieľom bolo sprehľadniť zľavy a zjednodušiť ich zadávanie v dokladoch. V tlačových zostavách odoslaných faktúr, preddavkových faktúr a dodacích listov pribudla možnosť nastaviť zobrazovanie zľavy na položkách dokladu v samostatnom riadku.
 • V programe bolo prepracované archivovanie údajov. Zjednodušený formulár umožní rýchlejšie a prehľadnejšie archivovanie dát.
 • V programe boli vymenené PDF pre daňové priznania a výkazy účtovnej závierky. To umožňuje tlačivo zobrazené na obrazovke uložiť ako jeden PDF súbor, ktorý je možné zaslať aj e-mailom. Možnosť priameho zasielania tlačív e-mailom (bez zobrazenia na obrazovke) sa nezmenila; aj naďalej sa k zasielanému tlačivu v PDF pripája aj súbor FDF s údajmi (zasielajú sa 2 súbory).
 • V evidencii Jázd bol dopracovaný oznam, ktorý bude upozorňovať na nesprávne zadanie skoršieho alebo neskoršieho dátumu, ako je aktuálne účtovné obdobie.
 • V programe boli premenované tlačové zostavy pre prevodné príkazy, zoznam bánk v Homebankingu a v Importe bankových výpisov. Zároveň bol k názvu banky bol doplnený kód banky. Bola dopracovaná nová tlačová zostava pre Privatbanku, Citibanku Europe, Poštovú banku a štandardný prevodný príkaz s príjemcom. V Homebankingu bola doplnená možnosť exportu vo formáte Multicash (SKI) pre Commerzbank, Oberbank, HSBC, Tatrabanku, formát Internetbanking (TXT) pre Všeobecnú úverovú banku a Volksbank, formát Onlinebanking (SKI) pre ING Bank. Pre importovanie bankových výpisov je možné priamo v číselníku Bankových účtov prednastaviť banku a formát importného súboru.
 • V programe bola vylepšená Inventarizácia majetku a záväzkov tak, aby sa cez tlačidlo “Pridaj z účtovníctva” z dokladov načítala len suma príslušného analytického účtu a nie suma spolu z celého dokladu, ako tomu bolo doteraz. Okrem toho bolo sprístupnené tlačidlo Ukáž vo formulári pre výber dokladu. Takto je možné počas vytvárania inventarizácie nahliadnuť do zaúčtovaného dokladu bez potreby odchádzania z Inventarizácie do Evidencie účtovných dokladov. Účtovný zostatok sa pre jednotlivé účty zobrazuje s rovnakým znamienkom ako v hlavnej knihe.
 • V programe bol prepracovaný export/import EDI tak, aby všetky potrebné evidencie vo fakturácii spolupracovali na základe univerzálneho formátu INHOUSE. Zároveň boli doplnené importy/exporty pre všetky typy dokladov pre obchodné reťazce Ahold, Billa, COOP Jednota, Tesco, Baumax, Metro.
 • Vo výkazoch účtovnej závierky bol prepracovaný postup pre zaokrúhľovanie údajov. V menu Číselník-Výkazy minulého roka boli prepracované formuláre pre Súvahu a Výkaz ziskov a strát, do ktorých sa prenášajú údaje z minulého účtovného obdobia; dajú sa využiť aj pri prechode z iného softvéru. V minulosti sa zobrazoval výkaz v stromovej štruktúre, ktorá sa ťažšie ovládala. V súčasnosti formulár vyzerá ako výkaz aktuálneho roka, kde je možné priamo vpisovať podrobné aj zaokrúhlené sumy. Do týchto formulárov bola zároveň pridaná možnosť nastavenia minulého účtovného obdobia na 1. strane výkazu pre účtovné jednotky, ktoré začali podnikať v priebehu minulého účtovného obdobia, ktorá v programe doteraz nebola.
 • Boli upravené polia, do ktorých sa vpisujú číselné sumy v desatinnom tvare. Ak bude vymazávaná suma pomocou klávesy Backspace až po desatinnú čiarku, kurzor nepreskočí pred ňu, ale zostane na pravej strane desatinnej čiarky.
 • Do Evidencie účtovných dokladov boli zapracované nové vzory na vysporiadanie preddavkov pre došlé aj odoslané faktúry. Bola upravená aj automatika rozpisu DPH v Evidencii účtovných dokladov. Pri vstupe do rozpisu DPH bude kurzor nastavený na poli, ktorý bol v predchádzajúcom doklade pri konkrétnom vzore vyplnený ako prvý. Táto automatika užívateľovi zabezpečí nastavenie kurzora na také pole (základ dane, daň, suma spolu, nižšia DPH, základná DPH), aké vypĺňa pri účtovaní každého typu dokladu.
 • Pri importe bankového výpisu bolo do programu dopracované automatické párovanie odoslaných faktúr podľa externého čísla (variabilného symbolu). Prenos variabilného symbolu bol doplnený pri generovaní odoslaných faktúr zo splátkových kalendárov a pri pridávaní dokladu pre odoslané faktúry, odoslané preddavkové faktúry, odoslané dobropisy, penalizačné a storno faktúry vo Fakturácii.
 • V Evidencii dlhodobého majetku boli vo formulári pred tlačou upravené popisy období, za ktoré sa majú vytlačiť. Z popisov bude jasné, čo budú obsahovať tlačové zostavy po výbere podmienok pred tlačou.
 • V poliach pre zadanie skladovej karty alebo služby do dokladu vo Fakturácii bol dopracovaný výber položky, ktorý okrem názvu zobrazuje aj iný údaj napr. číslo skladovej karty alebo služby, EAN, cudzí názov. Druhá informácia uľahčí správny výber položky. Môžete ju zvoliť priamo pri výbere a to cez pravé tlačidlo myši alebo kliknutím na šipku v pravej časti. Uľahčený výber položky bol dopracovaný aj do bunky pre výber auta v jazdách a cestovných príkazoch.
 • V programe boli prepracované uzávierky DPH a účtovníctva. Uzávierky sa premenovali, rozdelili na uzávierky DPH (predtým uzávierka B a D) a uzávierky účtovníctva (predtým uzávierka A). Zjednodušil sa formulár pre vytvorenie uzávierok a zjednotil systém uzatvorenia uzávierky DPH (B a D uzávierka sa bude uzatvárať spolu – v rámci jedného obdobia).
 • Pri automaticky vygenerovaných dokladoch zo splátkového kalendára do Fakturácie, bolo upravené zobrazovanie DIČ v tlačových zostavách. DIČ sa bude zobrazovať bez lomítka a čísla daňového úradu.
 • V číselníku partnerov v Nastaveniach bola dopracovaná možnosť hromadne nastaviť úvodný užívateľský text z fakturácie pre všetkých partnerov.
 • Bola upravená funkčnosť bočného infopanela v partneroch. V záložke CRM bude detailne zobrazený text udalostí a do vybraných záložiek bola zapracovaná oprava záznamu dvojklikom.
 • V číselníku partnerov v bočnom infopaneli bola dopracovaná možnosť presúvania a nastavovania šírky stĺpcov.
 • V programe bol dopracovaný oznam (upozornenie) na prebiehajúci prepočet objednávok, ktorý sa bude nachádzať na spodnej lište Windowsu. Zároveň bol pre databázy typu SQL zrýchlený prepočet objednávok.
 • Pri založení novej firmy bude automaticky zapnutá voľba “Pri zápise do EUD doklad automaticky rozúčtovať”. Zapnutá voľba zabezpečení, aby vytvorené odoslané a došlé faktúry vo Fakturácii boli automaticky zaúčtované v Evidencii účtovných dokladov. Voľbu môžete vypnúť vo Všeobecných nastaveniach v menu Zaúčtovanie fakturácie-záložka Odoslané/Došlé faktúry.
 • Do prevodných príkazov bola dopracovaná možnosť pridať doklad so sumou na úhradu aj vtedy, keď už bol raz doklad do prevodného príkazu pridaný. Budete tak môcť pridávať viac prevodných príkazov na tú istú sumu.
 • V tlači pri exporte do súboru bol dopracovaný formát Separated Values CSV (oddelený čiarkou). Pri tlači daňového priznania DPH, dane z príjmu alebo dane z motorových vozidiel program automaticky zvolí potrebnú tlačovú zostavu.
 • V module kontroly bolo dopracované podrobnejšie vysvetlenie každej kontroly, ktorá je v programe zapracovaná. Podrobný popis umožní vybrať iba ten typ kontroly, ktorá je pre užívateľa potrebná.
 • Bol prepracovaný vzhľad a funkčnosť okna pre pridanie dokladu fakturácie so zreteľom na lepšiu prehľadnosť, jednoduchosť a rýchlosť práce. Zmeny sa týkajú všetkých dokladov v menu Fakturácia okrem Predajok a Súpisiek tovaru.
 • V programe boli prepracované tlačové zostavy účtovných odpisov pre účtovné jednotky účtujúce v hospodárskom roku, aby bolo možné vytlačiť ich stavy za akékoľvek obdobie počas hospodárskeho roka.
 • Do Všeobecných nastavení v menu E-mailová komunikácia bola dopracovaná možnosť výberu poštového klienta. V prípade, ak program bude mať problém identifikovať poštového klienta pre odosielanie e-mailov, môžete ho vo Všeobecných nastaveniach zmeniť. Bude možné zvoliť posielanie e-mailov cez Microsoft Outlook alebo ponechať automatické rozpoznanie najvhodnejšieho poštového klienta.
 • Pre tlačové zostavy Odsúhlasenia pohľadávok a záväzkov bola dopracovaná tlač Návratky. Návratka sa bude dať vytlačiť ako samostatné tlačivo a bude slúžiť ako potvrdenie. Nebudete ju už musieť vyhotovovať v inom dokumente a zároveň ju môžete vytlačiť aj v cudzom jazyku.
 • Bol prepracovaný vzhľad a funkčnosť formulára pre pridanie položiek dokladov do fakturácie. Tento formulár je najčastejšie používaný a jeho prepracovanie vašu prácu zjednoduší a bude viac intuitívnejší. Vo formulári sa nebudú zobrazovať informácie, ktoré sú nepotrebné alebo menej dôležité.
 • V programe bola dopracovaná podpora fiskalizovaných pokladníc EURO-150 Flexy, EURO-50TE Cash a mini Efox.
 • Ak je vo všeobecných nastaveniach v menu Firma nastavený vlastný adresár pre pomocné súbory a program pri prihlasovaní do databázy zistí, že tento adresár je neprístupný, tak sa sám pokúsi nájsť náhradný adresár. Náhradný adresár je potrebný pre správne fungovanie programu (najmä v sieti). Len v prípade, ak sa to nepodarí, bude užívateľ vyzvaný, aby adresár zmenil.
 • Boli dopracované prístupové práva pre evidenciu jázd a cestovné príkazy. Doteraz bol k týmto evidenciám neobmedzený prístup.
 • Vo formulári Omega-Pripojené firmy je možné použiť pomocníka na vyhľadanie a pripojenie firmy.
 • Pri pridaní dokladu do Fakturácie bola dopracovaná kontrola pre pridanie partnera. Ak zadaný partner nie je evidovaný v číselníku partnerov, zobrazí sa upozorňujúci oznam s možnosťou automaticky pridať neexistujúceho partnera do číselníka.
 • V riadku 18 daňového priznania k dani z motorových vozidiel bolo upravené zaokrúhľovanie na eurocenty nadol pre prípad, že sa v riadku 17 uplatňuje 50% zníženie dane. Doteraz program daň v riadku 18 počítal rozdielom riadku 16 a 17.
 • Bolo opravené chybné dopĺňanie množstva na sklade a zostatku pri pridávaní položiek zo skladových kariet fakturácie.
 • V zozname dokladov spojených s partnerom (prístupný cez tlačidlo Ďalšie funkcie v číselníku partnerov) boli dopracované obmedzenia na prístupové práva podľa modulov a aj podľa radov.
 • Opravená chyba, keď pri tlači úhrady faktúry na pokladnici FT4000 program zobrazoval oznam, ktorý upozorňoval, že sa pokúšate vytlačiť doklad s hladinou pre úhradu faktúry, ktorú nemáte nastavenú v registračnej
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty