Menu

OMEGA 15.11.00

Ostatné novinky verzie 15.11.00

 • V programe bol aktualizovaný číselník daňových úradov na základe reformy daňovej správy.
 • V programe boli aktualizované poštové peňažné poukazy.
 • Do programu bolo dopracované daňové priznanie právnických osôb platné pre rok 2011.
 • Na základe schváleného opatrenie MFSR č. MF/24013/2011-74 bola do programu zapracovaná tabuľková forma pre Poznámky k účtovnej závierke.Tabuľková forma poznámok sa ustanovila na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach a v programe bola začlenená do obsahovej náplne zostavovaných poznámok. Tabuľková forma Poznámok k účtovnej závierke sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31.decembra 2011 a neskôr.
 • Do programu boli zapracované nové sadzby dane z motorových vozidiel pre Trenčiansky, Prešovský a Nitriansky samosprávny kraj. Nové sadzby dane sú platné od 01.01.2012 a použijú sa pri výpočte dane v Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2012. Pre ostatné samosprávne kraje sa sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2012 nemenili, ostávajú v platnosti sadzby dane z roku 2011.
 • Na základe novely zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty bolo do programu zapracované Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty platné od roku 2012. V novom daňovom priznaní je zrušený riadok pre vykazovanie preddavku zaplateného zahraničnými osobami na trhovom mieste (§ 78a), sú pridané riadky na samostatné vykazovanie Rozdielu v základe dane a v dani po oprave podľa § 25 ods.1 až 3 zákona (riadok 26 a 27) a Opravy odpočítanej dane podľa § 53 zákona (riadok 28). Daňové priznanie sa prvýkrát použije pri mesačnom platiteľovi za január 2012, pri štvrťročnom platiteľovi za prvý štvrťrok 2012. V súvislosti s daňovým priznaním sú v programe upravené Typy súm, ktoré zabezpečia správne smerovanie súm z daňových dokladov do nových riadkov daňového priznania k DPH. Doklady, ktoré boli zaúčtované v staršej verzii programu, sa aktualizujú podľa nových typov súm.
 • Novelou zákona č.595/2003 Z.z. sa zavádza rovnaký spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami nadobudnutia majetku. Na základe tejto novely bol do programu zapracovaný v evidencii dlhodobého majetku pri zvolení typu daňového odpisu “Lízing” text s upozornením, kedy je v súlade so zákonom správne použiť tento typ daňového odpisu. Nový spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu sa použije na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené po 31.12.2011. Na nájomné zmluvy uzatvorené do 31.12.2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zmlúv bez zmeny podmienok na nového príjemcu aj po 31.12.2011 sa použije typ daňového odpisu “Lízing” a spôsob odpisovania v súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z.z. účinnom do 31.12.2011.
 • Na základe opatrenia MFSR č. MF/24013/2011-74 bol v programe aktualizovaný výkaz Cash Flow, ktorý sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za obdobie končiace 31.decembra 2011 a neskôr.
 • Do dokladov fakturácie a skladových pohybov bola dopracovaná možnosť zadávať aj jednotkové ceny položiek s DPH. Po uložení položky si tieto ceny program zapamätá a na náklade nich dopočíta ceny bez DPH. Používateľ už nebude musieť prácne vypočítavať a zadávať ceny bez DPH v prípade, že chce dosiahnuť presnú hodnotu ceny s DPH.
 • Do programu bol pre Fio banku dopracovaný export pre homebanking a import bankových výpisov vo formáte ABO.
 • Pre pokladnicu – fiskálny modul EURO 500 FP bola v programe zapracovaná funkcia Vklad hotovosť.
 • V programe bola opravená chyba, keď pri úhrade faktúry, na ktorej bol odpočítaný preddavok, sa tento druhý krát odpočítal aj pri tlači faktúry cez ECR.
 • Bola opravená chyba vo Výkaze ziskov a strát v hospodárskom roku 2010/2011. Program nezobrazoval sumu v riadku 59.
 • V programe bolo opravené správne nastavenie príznaku vybavenosti došlým objednávkam, ktoré obsahujú iba služby alebo voľné položky.
 • Bola opravená chyba v programe, ktorá sa prejavovala pri pridávaní položiek do dokladu fakturácie, ktorých množstvo sa zadávalo cez odvodené merné jednotky. Množstvo v OMJ sa nesprávne prepočítavalo na základnú mernú jednotku.
 • V číselníku Cudzie názvy v reportoch bolo opravené pridávanie vlastných prekladov.
 • Opravená chyba, ktorá sa prejavovala duplicitou položiek dokladu fakturácie pri pridávaní makrokarty. Chyba sa prejavila v prípade, že sa makrokarta pridala cez položky, ktoré mali zadefinovaných viac predajných cien.
 • Bola opravená chyba, ak pri tlači inventúrneho súpisu v dlhodobom majetku bola zapnutá voľba Doposiaľ nevyradené karty. V tlačovej zostave sa zobrazil súpis majetku, ktorý už bol vyradený.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty