Menu

OMEGA 15.51.00

Ostatné novinky verzie 15.51.00

  • V dlhodobom majetku bol upravený spôsob zaokrúhľovania v súlade s platnou legislatívou. Úprava sa týka výpočtu daňových odpisov na majetku, ktorý bol zaradený do používania od 1.1.2012.
  • V programe bol aktualizovaný číselník štátov. Zmeny v číselníku sa prejavia po importe štátov cez záložku Funkcie.
  • V programe boli aktualizované popisy chýb a spôsob ich opravy, aby nedošlo k nepresnostiam. Aktualizácia sa prejaví po spustení kontroly v menu Firma.
  • Do zoznamových formulárov, ktoré sa najčastejšie používajú (napr. Skladové karty, Partneri, Pohyby na sklade, Evidencia účtovných dokladov, Fakturácia, Dlhodobý majetok…) bola dopracovaná možnosť zmeniť veľkosť zobrazenia údajov. Jednoduché zväčšovanie údajov prispeje k lepšej viditeľnosti a orientácii v záznamoch. Lupa sa nachádza v pravom dolnom rohu formulára. Formulár si tak môžete zväčšiť od 125% do 200%.
  • Pri pridaní položky v dokladoch fakturácie a pohyboch na sklade môžete doplniť sumu aj do polí Spolu bez DPH a Spolu s DPH, z ktorých program automaticky dopočíta jednotkové ceny.
  • V dokladoch fakturácie v záložke Prepojené doklady bolo dopracované tlačidlo Ukáž. Pomocou tohto tlačidla môžete jednoducho prezrieť obsah vybraného prepojeného dokladu. Nebudete musieť zatvárať doklad fakturácie a informácie o prepojených dokladoch zisťovať v iných formulároch a tak isto v tomto prípade nebude nutné používať Možnosti/Vstup do…
  • Pri pridávaní položiek do cenových ponúk a došlých objednávok môžete zadať základnú cenu v záložke Ostatné. Je to suma, voči ktorej sa počíta zisk z predaja. Údaj pomôže najmä pri vyčísľovaní predpokladaného zisku.
  • V programe bol aktualizovaný číselník miest a obcí SR.
  • V programe bol aktualizovaný názov Dexia banky Slovensko na Prima banka Slovensko. V súvislosti s touto zmenou bol aktualizovaný aj príkaz na úhradu do tejto banky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty