Menu

OMEGA 16.10.00

Ostatné novinky verzie 16.10.00

 • Do programu boli aktualizované výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) pre neziskové organizácie. Nové výkazy sú platné už pre účtovnú závierku k 31.12.2012 a neskôr.
 • Do programu bola dopracovaná nová tlačová zostava – Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie dane z príjmov právnických osôb. Oznámenie môžete vytlačiť cez menu Tlač – Prehľady – Daň z príjmov PO – Oznámenie o predĺžení lehoty DPPO a podať na príslušný daňový úrad už za zdaňovacie obdobie 2012.
 • Do programu sme zapracovali daňové priznanie právnických osôb platné pre rok 2012.
 • V programe sme aktualizovali číselník Kódov pre Intrastat, ktorý je platný od 1.1.2013.
 • Na základe opatrenia MFSR sme v programe aktualizovali sadzby stravných náhrad pre zahraničné pracovné cesty.
 • Na základe Oznámenia DÚ o zrušení kontaktných miest daňových úradov bol v programe zaktualizovaný číselník Daňové úrady. Zmena sa automaticky prejaví aj vo firemných údajoch.
 • Od 1.1.2013 sa ruší možnosť podania zjednodušeného hlásenia. Všetky spravodajské jednotky budú podávať hlásenia Intrastat v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu boli upravené tlačové zostavy hlásení, zapracované upozornenie o nutnosti vypĺňať hlásenie v plnom rozsahu. Zároveň bol doplnený číselník dodacích podmienok pre rok 2013, kde je možné uvádzať kódy INCOTERMS 2000 a aj INCOTERMS 2010.
 • S účinnosťou od 1.1.2013 nadobudol platnosť nový Zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti. Zákon zakazuje odovzdávať a prijímať platby v hotovosti prevyšujúce hodnotu 5000 EUR. Platbu platobnou kartou a inými platobnými prostriedklami bude možné vykonať aj naďalej.
 • Novelou zákona č. 595//2003 Z.z. o dani z príjmov sa v §15 s účinnosťou od 1.1.2013 mení sadzba dane z príjmov právnických osôb z 19% na 23%. Z tohto dôvodu sme v programe aktualizovali sadzbu dane. Zmenu nájdete vo Všeobecných nastaveniach, v časti Firma.
 • V prípade, že vyvážate tovar do zahraničia na základe dodacích listov, doplnili sme pre Vás možnosť tlačiť Potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom aj z časti Dodacie listy.
 • V tlači pre dlhodobý majetok do časti Daňové odpisy sme zapracovali novú tlačovú zostavu Dm – daňové odpisy neuplatnená pomerná časť v 1. roku. Tlačová zostava vám bude slúžiť na odkontrolovanie hodnoty v riadku č. 4 v tabuľke B – Odpisy hmotného majetku.
 • Zapracovali sme novú tlačovú zostavu Výsledovka s porovnaním na plán za obdobie. Využijete ju na hodnotenie plnenia plánovaných nákladov a výnosov podniku za vybrané obdobia.
 • Pre tlač knihy pohľadávok sme do programu doplnili dva nové reporty: Knihu pohľadávok po splatnosti a dokladoch a Knihu pohľadávok po obdobiach splatnosti a partneroch.
 • Pre tlač knihy záväzkov sme pridali novú tlačovú zostavu Kniha záväzkov po obdobiach splatnosti a partneroch.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty