Menu

OMEGA 20.10.00

Top novinky verzie 20.10.00

>

Predpokladaná daň v DPMV (od verzie 20.00)

Nepočítajte predpokladanú daň na budúce obdobie ručne. Jej výšku Vám program vypočíta automaticky za každé vozidlo a súčet Vám doplní do riadku č. 40 v DPMV.
>

Vybrali ste si v ankete ...

Automatické sledovanie prekročenia obratu pre DPH (od verzie 20.00)
Ste neplatiteľ alebo štvrťročný platiteľ DPH? Neustále sledujete prekročenie obratu, aby ste si ustriehli svoje povinnosti? Už to nemusíte robiť ručne, program vám s tým pomôže.
Automatické dopĺňanie nadmerného odpočtu DPH (od verzie 20.00)
V prípade, ak ste za prechádzajúce zdaňovacie obdobie vykázali v DP DPH nadmerný odpočet a v aktuálnom zdaňovacom období dosiahli vlastnú daňovú povinnosť, hodnotu nadmerného odpočtu program doplní automaticky.
Overenie IČ DPH partnera priamo na doklade vo fakturácii
Novou funkciou Vám urýchlime prácu tým, že si údaje o partnerovi nemusíte kontrolovať na internete. Priamo v doklade zistíte, či je IČ DPH partnera správne. Zároveň si takto jednoducho viete aj priamo na doklade overiť IČ DPH zahraničných partnerov.
>

Legislatívne zmeny

Zmeny v Daňovom priznaní právnických osôb a nové pomocné kontroly
V daňovom priznaní sme upravili výpočty z dôvodu zmeny sadzby dane. Navyše sme do tlačiva dopracovali nové kontroly, ktoré Vám pomôžu nájsť chyby alebo podozrenia, aby ste správne vyplnili a odovzdali daňové priznanie.

Nové tlačivo Kontrolného výkazu DPH (od verzie 20.00)
Ak fakturujete stavebné práce pre tuzemského platiteľa dane, tieto práce sa už budú vykazovať v časti A2 kontrolného výkazu DPH. Táto povinnosť platí už za január 2017. Pre uľahčenie práce sme pre Vás doplnili do evidencie účtovných dokladov (EUD) nové automatické účtovanie pre stavebné práce. Program Vám automaticky nastaví správne smerovanie do Kontrolného výkazu DPH.
Poznámky pre neziskové organizácie (od verzie 20.00)
V programe sme aktualizovali poznámky pre neziskové organizácie, ktoré sú platné za obdobie 2016.

Ostatné novinky verzie 20.10.00

  • Aktualizovali sme daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v súvislosti s legislatívnymi zmenami platnými od 01.01.2017. Úpravy sa dotkli aj niektorých ďalších zostáv, ktoré pracujú s daňou z príjmu ako napríklad výsledovka komplexná, prehľad o firme, či finančné analýzy.
  • Aktualizovali sme tlačové zostavy pre Intrastat – Hlásenie o prijatí aj odoslaní tovaru, platné pre rok 2017.
  • Do programu sme do dokladov fakturácie zapracovali funkciu na overenie IČ DPH.
  • Bola upravená funkcia tlače pokladničných dokladov v ktorej po označení väčšieho množstva dokladov nedošlo k tlači vybraných dokladov, ale dokladov, ktoré boli vybrané v predošlej tlači.
  • Opravili sme chybu, ktorá vznikla pri aktualizácii databáz z verzie 17.80 a starších. Program nebol schopný dokončiť správne aktualizáciu.
  • Vo verzii sme opravili chybu v DPMV za rok 2015, kde dochádzalo pri ukladaní k zmazaniu riadku č.40 s predpokladanou daňou z DPMV.
  • Opravili sme chybu v dlhodobom majetku pri použití pohybu Predaj – odpis v roku vyradenia. Chyba sa prejavovala iba v prípade, že bola nastavená perióda účtovných odpisov rôzna od 1. Pri uzávierke daňových odpisov program zmazal na záložke Účtovné odpisy záznam o výške účtovného odpisu v roku vyradenia.
  • Upravili sme funkciu generovanie mánk a prebytkov tak, aby program kontroloval, či existuje typ príjmu Výsledok inventúry a nedochádzalo tak k duplicitnému generovaniu, ktoré malo za následok nesprávne zostatky na sklade.
  • Do predkontačných lístkov pre bankový výpisy program nedopĺňal údaje do stĺpca Interné číslo (VŠ/SŠ). Tento nedostatok bol odstránený.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty