Menu

Podpora škôl pri vzdelávaní v oblasti oceňovania v stavebníctve

Schopnosť vytvoriť kvalitnú cenovú ponuku, ktorá stavebnej firme zaručí úspešnosť a konkurenčnú výhodu vo fáze získavania zákazky, alebo spracovať objektívnu kalkuláciu nákladov, podrobný stavebný rozpočet, či sledovať vývoj nákladov stavby v ďalších fázach zákazky s cieľom dosiahnuť plánovaný zisk, sú dnes bežnými požiadavkami na profesiu rozpočtára alebo manažéra stavebných projektov.

Požiadavky na rozpočtárov sú vysoké

Stavebné firmy môžu požadovať pri výbere zamestnancov na pozíciu rozpočtárov špecifické vedomosti z oblasti stavebných konštrukcií a materiálov, technológií, princípov cenotvorby, kalkulácie nákladov a podnikovej ekonomiky, ako aj zručnosti spojené s využívaním softvérových aplikácií pre spracovanie stavebných rozpočtov a prácu s oceňovacími podkladmi.

Vzdelávanie a odborná príprava pre profesiu rozpočtára je dostupná formou rôznych odborných školení a akreditovaných vzdelávacích programov, poskytovaných napr. spoločnosťou KROS a.s., a CENEKON, a.s., alebo vzdelávacími inštitúciami (Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach).

Príprava pre túto profesiu je zahrnutá aj v rámci študijných odborov a študijných programov v systéme formálneho vzdelávania na stredných a vysokých školách. Absolvent strednej alebo vysokej školy stavebného zamerania by mal ovládať nielen projekčnú a realizačnú časť výstavby, ale aj ekonomickú, ktorá dotvára komplexný pohľad na úspešnosť a ziskovosť stavebnej zákazky.

Podpora stredných a vysokých škôl na Slovensku

Projekt Podpora škôl, ktorým spoločnosť KROS a.s., pomáha slovenským školám pri výučbe stavebných predmetov, je založený hlavne na poskytovaní bezplatných školských verzií programu CENKROS 4, príručiek ku programu, bezplatnom prístupe k službe HOTLINE a zvýhodnených školeniach. Ak je využívanie programu CENKROS 4 súčasťou maturitnej skúšky z odborných predmetov alebo spracovania diplomovej či bakalárskej práce, škola získava navyše odborné školenia k programu, zaškolenie pedagógov a pomoc pri inštalácii softvéru. V rámci podpory škôl spoločnosť KROS a.s., v spolupráci so strednými odbornými školami, organizuje súťaž Mladý rozpočtár. Minuloročné kolo súťaže prebiehalo v apríli na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Bratislave. Žiaci počas 6 hodín tvorili ponukový rozpočet, faktúry a upravovali ceny podľa projektovej dokumentácie. K správnemu vyriešeniu úloh im pomáhal softvér CENKROS 4.

Súťaž MLADÝ ROZPOČTÁR 2017, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave

V rámci podpory vzdelávania na vysokých školách spoločnosť KROS a.s., spolupracuje so stavebnými fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity v Žiline. Najintenzívnejšia spolupráca je vybudovaná so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, kde okrem podpory v rámci poskytovania bezplatných licencií programu CENKROS 4 pre výučbu, sa na prednáškach predmetov Ekonomika stavebníctva, Náklady a ceny, Rozpočtovanie a kalkulácie pravidelne zúčastňujú odborní konzultanti zo spoločnosti, ktorí rozširujú teoretické vedomosti študentov o praktický pohľad na problematiku oceňovania stavebnej produkcie. Spoločnosť KROS a.s., tiež udelila absolventovi fakulty v roku 2017 čestné uznanie za najlepšie vypracovanú diplomovú prácu v oblasti oceňovania a riadenia v stavebníctve a so spoločnosťou CENEKON, a.s., pôsobí ako odborný garant konferencie Oceňovanie a riadenie stavebných projektov, ktorú pravidelne organizuje Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Certifikáty pre študentov

Novinkou na projekte Podpora škôl je vydávanie certifikátov pre študentov stredných a vysokých škôl. Motiváciou na zapojenie do projektu je pre nich možnosť naučiť sa pracovať s programom CENKROS 4 – oceňovanie a riadenie stavebnej výroby a zároveň získať Certifikát o úspešnom absolvovaní testu ovládania programu s originálnou cenníkovou databázou CENEKON. Tento im pomôže zatraktívniť svoj profesijný životopis a zvýšiť si tak šancu na úspešné prijatie do prvého zamestnania.

Certifikátov pre študentov stredných a vysokých škôl

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty