Menu

Absencia a neplatené voľno

Počas pracovnoprávneho vzťahu môže nastať situácia, kedy zamestnávateľ poskytne zamestnancovi náhradné voľno, pracovné voľno, na ktoré má zamestnanec nárok v zmysle zákona, pracovné voľno, o ktoré zamestnanec zamestnávateľa požiada, alebo neplatené voľno z dôvodu účasti na štrajku. Tiež môže nastať situácia, kedy sa zamestnanec svojvoľne nedostaví do práce, čím mu vznikne neospravedlnená absencia. Každá z týchto neprítomností iným spôsobom ovplyvňuje zamestnanca a zamestnávateľa a upravuje ich povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni.

Náhradné voľno

Náhradné voľno poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za dobu práce nadčas, ak sa na tom vzájomne dohodli. Náhradné voľno je poskytované zamestnancovi bez náhrady mzdy. V prípade, ak si zamestnanec čerpá náhradné voľno, zamestnávateľ ani zamestnanec nemajú žiadnu oznamovaciu povinnosť voči sociálnej ani zdravotnej poisťovni.

Pracovné voľno zákonné

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy v zmysle ZP č. 311/2001 Z. z. § 136, § 139 až § 141.

Pracovné voľno zákonné na poskytuje bez náhrady mzdy, na tie dni, ktoré poskytol zamestnávateľ zamestnancovi napr. na výkon verejných funkcií, občianskych povinností, iný výkon vo všeobecnom záujme ale taktiež napr. na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca po vyčerpaní 7 dní, svadbu dieťaťa a rodiča zamestnanca, presťahovanie zamestnanca, vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru, nepredvídané prerušenie premávky, účasť na súde.

Počas pracovného voľna zákonného je zamestnávateľ povinný zaslať Prerušenie poistenia na sociálnu poisťovňu, pričom v poli Dôvod je potrebné uviesť kód 1. Do zdravotnej poisťovne je zamestnávateľ povinný nahlásiť Zmenu platiteľa poistného kódom 2N. Zamestnanec má počas pracovného voľna povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne a doplatiť si poistné za obdobie, kedy si čerpal pracovné voľno zákonné.

Pracovné voľno žiadané

Ak zamestnávateľ súhlasí s neprítomnosťou zamestnanca, môže zamestnancovi poskytnúť neplatené voľno.

Pracovné voľno žiadané sa zadáva na tie pracovné dni (bez náhrady mzdy), o ktoré zamestnanec zamestnávateľa požiada, napr. z dôvodu vycestovania do zahraničia na súkromné účely, výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, výkonu dobrovoľníckej činnosti alebo pri žiadaní iného voľna na súkromné účely.

Za dobu neplateného voľna je zamestnávateľ povinný zaslať prerušenie poistenia do sociálnej poisťovne, pričom v poli dôvod prerušenia sa uvedie 1 a zmenu platiteľa poistného do príslušnej zdravotnej poisťovne kódom 2N. Počas tohto obdobia sa zamestnanec stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia a je povinný sa prihlásiť počas tohto obdobia ako samoplatiteľ poistného na zdravotné poistenie a obdobie pracovného voľna si musí doplatiť.

Neospravedlnená absencia

Rozumie sa neospravedlnená absencia v práci. Situácia nastáva vtedy, ak zamestnanec nenastúpi do práce a zamestnávateľovi neoznámi dôvod neprítomnosti v práci, čo môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Neospravedlnenou absenciou sa tiež rozumie aj situácia, ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, pričom súd rozhodol o nezákonnosti tohto štrajku.

V zmysle § 109 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ pri neospravedlnenej absencii zamestnancovi krátiť nárok na dovolenku o 1 alebo 2 dni.

Podľa § 122 ods. 4 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po ňom nasledujúcu, alebo zmenu nariadenú zamestnávateľom na sviatok, nepatrí náhrada mzdy za sviatok.

Za dobu neospravedlnenej absencie je zamestnávateľ povinný zaslať prerušenie poistenia do sociálnej poisťovne, pričom v poli dôvod prerušenia sa uvedie 3 a zmenu platiteľa poistného do príslušnej zdravotnej poisťovne kódom 2N. Počas tohto obdobia sa zamestnanec stáva samoplatiteľom zdravotného poistenia a je povinný sa prihlásiť počas tohto obdobia ako samoplatiteľ poistného na zdravotné poistenie a obdobie pracovného voľna si musí doplatiť.

Účasť na štrajku

Ak sa zamestnanec v zmysle kolektívnej zmluvy zúčastní štrajku (s výnimkou nezákonného štrajku), tak na účely dôchodkového poistenia sa považuje tento čas za výkon práce a dobu zamestnania. Na takto zaevidovaný deň sa pozerá ako na ospravedlnenú absenciu v práci. Za tento čas nedostane zamestnanec mzdu, avšak tento čas sa započíta do jeho pracovnej doby a bude sa započítavať aj na účely dôchodkového zabezpečenia na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia. V zmysle § 26 Zákona o sociálnom poistení sa poistné na sociálne poistenie neprerušuje. Na účely zdravotného poistenia zamestnávateľ nahlasuje prerušenie kódom 2N a zamestnanec sa prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ a poistné na zdravotné poistenie si zamestnanec platí sám.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty