Menu

Ako pandémia ovplyvňuje termíny platenia povinných sociálnych odvodov SZČO (živnostníkov)

#spolutodame   #skrosomdoma

V súvislosti s novými lehotami na podanie daňového priznania FO sa v niektorých prípadoch mení aj vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenie pre živnostníkov a SZČO (ďalej len sociálne odvody). Vyplýva to z novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Všeobecne platí, že dátum vzniku a zániku povinných sociálnych odvodov si podnikatelia, ktorí majú príjmy z podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, posudzujú z podaného daňového priznania a to k 1. 7. alebo v prípade predĺženej lehoty daňového priznania k 1. 10. Zároveň tiež platí, že poistenie im vzniká vtedy, ak dosiahli príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo predstavuje za rok 2019 sumu 6 078 eur. Naopak, ak túto hranicu podnikateľ nepresiahne, poistenie zaniká k 30. 6., alebo v prípade predĺženej lehoty k 30. 9.

Komu sa zmení termín platenia sociálnych odvodov

V roku 2020 v čase mimoriadnej situácie nastáva zmena v štandardných termínoch, a tá sa dotkne tých, ktorí nepodali daňové priznanie do 31. 3. 2020, a ktorým podľa zákona č. 67/2020 Z. z. momentálne plynie nová lehota na jeho podanie DP, a rovnako aj tých, ktorí si predĺžili lehotu na podanie DP za rok 2019 (do 30. 6. alebo 30. 9.).

  Kedy zostáva v platnosti pôvodný termín

  Termín 1. 7. 2020 zostáva zachovaný pre tú skupinu podnikateľov, ktorí stihli podať daňové priznanie FO za rok 2019 v riadnej lehote do 31. 3. 2020, vrátene opravného DP podaného v tejto lehote. V prípade, že ste tak urobili, ale opravné daňové priznanie ste podali až po tomto dátume, kedy už plynie nová lehota na podanie DP, opakovane sa vznik a zánik sociálneho poistenia posúdi k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynie lehota na podania DP podľa zákona č. 67/2020 Z. z.

  Nové termíny pre sociálne odvody

  Ak ste daňové priznanie za rok 2019 nepodali do 31. marca 2020, mení sa vám termín platenia nových sociálnych odvodov. Ten bude možné určiť až po tom, ako bude známy dátum skončenia pandémie. Sociálne odvody sa nanovo posúdia, a to od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynie nová lehota na podanie DP. Podmienkou pre ich vznik je presiahnutie hraničnej sumy príjmu, t. j. 6 078 eur. Ak sa táto hranica neprekročí, poistenie zaniká posledným dňom druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynie lehota na podanie DP. To znamená, že ak pandémia skončí napr. v júni 2020, lehota na podanie DP uplynie 31. 7. 2020, tak vznik sociálneho poistenia bude k 1. 10. 2020 a jeho zánik k 30. 9. 2020.

  Sociálne odvody pri odložení daňového priznania FO

  Pre tých, ktorí si posunuli lehotu na podanie DP za rok 2019 o tri kalendárne mesiace (do 30. 6. 2020) alebo o šesť kalendárnych mesiacov (do 30. 9. 2020) sú navrhnuté nové termíny. Tie však závisia od toho, či posledný deň podania daňového priznania uplynie najneskôr 30. 9. 2020 alebo až po tomto termíne.

  Ak lehota na podanie DP uplynie do 30. 9. 2020, tak povinnosť platiť sociálne odvody z podaného daňového priznania za rok 2019 vznikne 1. 12. 2020 a zanikne k 30.  11. 2020.

  Ak lehota na podanie DP uplynie po 30. 9. 2020, tak poistenie vznikne od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynie lehota na podanie DP za rok 2019, a zároveň zanikne posledný deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie DP. Napríklad, ak pandémia skončí v októbri 2020 (po 30. 9. 2020), tak sociálne poistenie vznikne od 01. 2. 2021 alebo zanikne k 31. 1. 2021.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty