Menu

Ako vysporiadať dovolenku pri prechode do nového roku

V priebehu trvania pracovného pomeru vzniká zamestnancom nárok na dovolenku, a to v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru v kalendárnom roku. Túto dovolenku si zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa čerpá počas roka. Ako však postupovať, ak zamestnanec nestihol vyčerpať dovolenku? Aké možnosti ponúka Zákonník práce?

Nevyčerpaná dovolenka z roku 2015, sa zamestnancovi prenáša do nového roku 2016 celá. Ak však ide ešte o dovolenku z predchádzajúceho roku 2014, táto sa prenesie do roku 2016 len u zamestnancov, ktorí ju nemohli vyčerpať z dôvodu, že čerpali materskú, alebo rodičovskú dovolenku, boli uznaní za dočasne pracovne neschopných pre chorobu, alebo úraz, alebo boli dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie. Takýmto zamestnancom poskytne zamestnávateľ čerpanie dovolenky po skončení niektorej z vyššie uvedených neprítomností.

Príklad:

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 1.7.2015, pričom do konca roku 2015 vyčerpal len 5 dní dovolenky z 10 dňového nároku.

Riešenie:

Do roku 2016 sa mu prenesie 5 dní nevyčerpanej dovolenky.

Príklad:

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 1.3.2000, od 1.12.2014 je na dlhodobej PN, pričom do konca roku 2014 mu ostalo 12 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2014. Celý rok 2015 je na PN.

Riešenie:

Do roku 2016 sa mu prenesie celých 12 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2014, nakoľko ju nemohol čerpať z dôvodu dlhodobej PN.

Príklad:

Zamestnankyňa nastúpila do pracovného pomeru 1.1.2008. Od 15.4.2014 čerpala  materskú a následne od 9.12.2014 rodičovskú dovolenku. V roku 2015 je stále na rodičovskej dovolenke. Dovolenku z roku 2014 si nestihla vyčerpať pred odchodom na materskú dovolenku a ostalo jej 25 dní nevyčerpanej dovolenky.

Riešenie:

Do roku 2016 sa jej prenesie celých 25 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2014, nakoľko si ju nemohla čerpať z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.  

Ostatným zamestnancom preplatí zamestnávateľ dovolenku len nad rámec 4 týždňovej výmery dovolenky. Teda nárok na preplatenie 1 týždňa dovolenky, majú všetci zamestnanci, ktorí už dovŕšili 33 rokov a ich celoročný nárok na dovolenku je 5 týždňov, prípadne pedagogickí zamestnanci, ktorých celoročný nárok je v rozsahu 8 týždňov. Nevyčerpanú dovolenku zamestnávateľ preplatí priemerným zárobkom. Ten vypočíta z dosiahnutých hrubých miezd bez náhrad v predchádzajúcom štvrťroku. Teda v decembri dovolenkovým priemerom vypočítaným za mesiace júl, august, september.

Zamestnancom so základnou 4 týždňovou výmerou nemôže byť v zmysle Zákonníka práce táto dovolenka preplatená. Ak nastane situácia, že si takýto zamestnanec nevyčerpá dovolenku z roku 2014 ani do konca nasledujúceho roka 2015, táto dovolenka mu žiaľ pri prechode do nového roku 2016 prepadne.

Príklad:

Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 1.7.2014. V roku 2014 vyčerpal len 5 dní dovolenky z 10 dňového nároku. V roku 2015 mu vznikol nárok na dovolenku 20 dní, ktorú si nestihol do konca roka 2015 vyčerpať.

Riešenie:

Do roku 2016 sa mu prenesie len 20 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2015. 5 dní dovolenky z roku 2014 mu prepadne.

Ako postupovať v opačnom prípade, ak dôjde k prečerpaniu dovolenky?

Ak zamestnanec stratil nárok na dovolenku, alebo mu nárok na dovolenku, ktorú čerpal, nevznikol, je  povinný vrátiť vyplatenú náhradu mzdy za dovolenku.

Nevyčerpanú dovolenku zamestnávateľ zaúčtuje do účtovníctva ako rezervu na nevyčerpanú dovolenku a túto bude postupne rozpúšťať pri jej čerpaní.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty