Menu

Aktuálne podpora vlády smeruje nezamestnaným

#spolutodame   #skrosomdoma

Na zmiernenie dopadov pandémie aktivizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR jeden z najúspešnejších projektov na podporu zamestnanosti. V rámci nového projektu pod názvom „Pracuj, zmeň svoj život“ spúšťa tri aktivity, ktorými chce pomôcť živnostníkom, sociálnym službám, ako aj zamestnávateľom.

Podpora SZČO

Aktivita č. 1 smeruje na pomoc nezamestnaným, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Hoci celková výška pomoci na realizáciu tohto projektu je skoro 17 mil. eur, MPSVR SR predpokladá, že táto suma pomôže približne 3 000 nezamestnaným. Výška príspevku pre jedného uchádzača o zamestnanie, resp. žiadateľa o príspevok, je totiž 5 600 eur.

Pre koho je príspevok určený?

O poskytnutie finančného príspevku na podporu SZČO môže požiadať uchádzač o zamestnanie, vedený v evidencii nezamestnaných minimálne jeden mesiac a súčasne, ktorý bude nepretržite najmenej dva roky vykonávať samostatne zárobkovú činnosť. V prípade, ak by prestal prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

Vo výbere odvetvia, v ktorom nezamestnaní začnú prevádzkovať svoju samostatnú zárobkovú činnosť, nie sú nijako obmedzovaní. O príspevok sa môžu uchádzať, či už si založia živnosť na základe živnostenského oprávnenia (napr. ako fotograf, kaderník, kuriér), alebo sa rozhodnú vykonávať slobodné povolanie (napr. ako zdravotný pracovník, znalec, tlmočník, advokát). Podporu získajú aj keď začnú podnikať ako samostatne hospodáriaci roľníci (napr. ako včelár, pestovateľ zeleniny a ovocia, chovateľ zvierat).

  Žiadosti len do decembra

  O príspevok nezamestnaný musí požiadať úrad práce písomne, a to najneskôr do 4. 12. 2020. Priložiť je potrebné aj relevantný podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov na zvolenú podnikateľskú činnosť. Vyplatenie príspevku úrad práce zrealizuje, ak boli zo strany žiadateľa splnené všetky požadované podmienky.

   Použitie príspevku

   Úrad práce od príjemcu príspevku vyžaduje po prvom roku podnikania predloženie správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti. Mesiac pre ukončením druhého roku podnikania treba predložiť, okrem správy o prevádzkovaní SZČO v druhom roku podnikania, aj doklady o použití celého príspevku. Ten môže byť použitý len na výdavky, ktoré výlučne súvisia s podnikaním, sú identifikovateľné, riadne odôvodnené a preukázané.

   Zaujal vás projekt „Pracuj, zmeň svoj život“? Viac informácii o podmienkach finančného príspevku nájdete na stránke UPSVR SR, v časti Aktivita č. 1 Podpora SZČO.

   Zdieľať
   Súvisiace témy k článku
   KROS
   O nás
   Blog
   Kontakty