Menu

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

Máte príjem zo živnosti, z prenájmu alebo inej podnikateľskej činnosti? Nezabudnite si splniť svoju daňovú povinnosť. Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby sa blíži a tento rok sa posúvať nebude. Priznanie treba podať do 31. marca. Pokiaľ to nestíhate, môžete finančnú správu požiadať o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. To by ste mali tiež stihnúť do konca marca, na predpísanom tlačive.

Mám povinnosť podať daňové priznanie?

Ak vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eur alebo ak vykazujete stratu, máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.

Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak máte príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, alebo ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov a tieto príjmy nie sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie typ A je určené pre tých, ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti, teda zo zamestnania.

Novinky v daňovom priznaní k dani z príjmov
fyzickej osoby za rok 2020

Časté zmeny zákonov majú každý rok vplyv aj na tlačivá daňových priznaní. V tom najnovšom je niekoľko zásadných zmien. Predovšetkým ide o výpočet nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na daňovníka, uplatnenie zníženej 15 %-nej sadzby dane, či aplikovanie príspevkov z UPSVaR v rámci Prvej pomoci pri výpočte daňovej povinnosti alebo daňového bonusu.

Na čo si dať pozor, aby ste pri výpočte dane z príjmov neuškodili sebe a zároveň štátu odviedli, čo mu patrí?

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľné časti predstavujú sumy, ktoré legálne znižujú základ dane. V konečnom dôsledku tieto sumy ovplyvnia vašu daňovú povinnosť. Najvyužívanejšou je NČZD na daňovníka. Zo zákona na jej uplatnenie máte nárok len z aktívnych príjmov, to znamená z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pri pasívnych príjmoch, napríklad príjmu z prenájmu nehnuteľnosti, príjmu z nepeňažnej výhry, z kapitálového majetku, si ju uplatniť nemôžete.

Rovnako na ňu strácate nárok, ak ste na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (viac informácii k tejto téme nájdete na stránke FR SR).

Suma nezdaniteľnej časti základu dane je závislá na sume životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. K 1. 1. 2020 je ŽM nastavené na 210,20 eura.

V roku 2020 si môžete základ dane znížiť o NČZD na daňovníka vo výške 4 414,20 eura, a to v prípade, ak je váš základ dane rovný alebo nižší ako 19 506,56 eura. Ak je vyšší, suma nezdaniteľnej časti sa kráti.

Daňovník verzus manželka

V minulých rokoch sme boli zvyknutí na rovnakú čiastku pri daňovníkovi, aj pri manželke (manželovi). Rok 2020 zvýhodňuje daňovníka tým, že pri výpočte NČZD používa nový „násobok“ životného minima, ktorý sa zvýšil z 19,2 na 21,0-násobok.

Pri NČZD na manželku (manžela) zostal výpočet rovnaký, to znamená, že základ dane si môžete znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) vo výške 19,2-násobku životného minima, čo predstavuje sumu 4 035,84 eura.

Takisto je podmienená tým, že nárok na jej uplatnenie je len z aktívnych príjmov, len  v prípade, ak manželka (manžel) žije s vami v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov. Suma NČZD  závisí aj od vlastných príjmov manželky (manžela), ako aj od výšky základu dane daňovníka.

Z

TIP

Nárok na nezdaniteľné časti a ich uplatnenie vám spoľahlivo
vypočíta program TAXA.

Kto má nárok na nižšiu 15 % sadzbu dane z príjmov?  

Od roku 2020 sa v zákone o dani z príjmov zaviedla znížená sadzba dane z príjmov vo výške 15 %. Aby ste ju mohli použiť, hranica vašich zdaniteľných príjmov musí dosiahnuť maximálne 100 000 eur. Zdaniteľným príjmom sú všetky peňažné aj nepeňažné zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, o ktorých ste v roku 2020 účtovali v jednoduchom účtovníctve, ktoré ste evidovali v daňovej evidencii alebo pri nich uplatňujete paušálne výdavky.

Sadzbu dane vo výške 15 % nie je možné použiť na zdanenie príjmov zo závislej činnosti, príjmov z prenájmu, z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu, príjmov z kapitálového majetku ani z ostatných príjmov.

Ak vaše zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2020 sumu 100 000 eur, uplatníte  19 % alebo 25 % sadzbu dane v závislosti od výšky základu dane. Zníženú sadzbu dane vo výške 15 % nie je možné použiť, a to ani na časť základu dane do sumy 100 000 eur.

Príspevky Prvej pomoci a Prvej pomoci plus a ich vplyv na daňové výdavky

Najhorúcejšou témou posledných dní sú prijaté príspevky v rámci opatrení na udržanie pracovných miest a opatrení pre živnostníkov, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky alebo im poklesli tržby. Čo s nimi?

Podľa usmernenia finančnej správy sú príspevky oslobodené od dane, a teda nie sú súčasťou príjmov zahrnovaných do základu dane. Keďže sú oslobodené, musíte sledovať, ktoré výdavky z príspevkov ste uhradili. Vzhľadom na to, že ste príspevok dostali v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, mali by ste ho prednostne použiť na úhradu výdavkov súvisiacich so svojím podnikaním (napríklad odvody, zásoby, energie, nájomné). V takomto prípade platí princíp neutrálneho vplyvu na základ dane. To znamená, že výdavky, ktoré sa hradia z oslobodených príjmov, musia byť vylúčené z daňových.

Ak teda nejaký ten príspevok z Prvej pomoci a Prvej pomoci plus na účte máte, a zároveň účtujete aj o daňových výdavkoch, prípadne ste ho použili na zdravotné alebo sociálne odvody, nezabudnite ich správne posúdiť. Pretože výdavky hradené z príspevkov neovplyvňujú základ dane z príjmov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty