Menu

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021

Jednou z prvých daní, ktoré si štát na začiatku roka od podnikateľov pýta, je daň za auto. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021 ste povinní podať najneskôr do 31. januára 2022. V tomto termíne musíte daň aj zaplatiť. Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Ktoré vozidlo je predmetom dane?

Predmetom dane je podľa zákona vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Pod pojmom používanie vozidla na podnikanie sa rozumie:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle ako o hmotnom majetku podľa zákona o účtovníctve,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e), napríklad ak daňovník používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo zaradené do kategórie L, M, N, O.

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb.
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov.
 • Kategória O: prípojné vozidlá.

Ak počas zdaňovacieho obdobia 2021 nebolo vozidlo predmetom dane podľa vyššie uvedených podmienok, ste povinní najneskôr do 31. januára 2022 oznámiť zánik daňovej povinnosti prostredníctvom Oznámenia o zániku daňovej povinnosti.

Základ dane a ročná sadzba dane

Základ dane pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW. Za toto vozidlo sa daň neplatí (ročná sadzba dane je 0 eur), v daňovom priznaní sa však uvádza.

Základom dane pri osobnom vozidle kategórie L a M1 je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade.

Základ dane pre úžitkové vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4 je jeho najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu (osvedčenie o evidencii).

Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Tieto sa nevzťahujú na úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves.

Ročné sadzby pre ťahače a návesy sú uvedené v prílohe č. 1a.

Chcem podať DPMV

Zvýhodnenie ročnej sadzby dane

Vo všeobecnosti sa ročná sadzba dane upravuje v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla. Pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 naďalej platí, že počas prvých 108 kalendárnych mesiacov od dátumu prvej evidencie sa ročná sadzba dane zníži v rozsahu od 25 % do 15 %. Od 109-tého mesiaca až po 144 kalendárnych mesiacov sa uplatní ročná sadzba dane a od 145-tého mesiaca sa ročná sadzby zvýši o 10 % až 20 %.

Zvýhodnenie naďalej zostáva pri úžitkových vozidlách kategórie M2, M3 a N3, kedy sa ročná sadzba dane počas 156-tich mesiacov od dátumu prvej evidencie zníži v rozsahu od 50 % do 10 %. Od 157. kalendárneho mesiaca sa uplatní sadzba dane vo výške, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a.

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 % počas celého obdobia, kedy je vozidlo predmetom dane.

Tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021

Nový vzor tlačiva pre rok 2021 nebol vydaný. Daňové priznanie za rok 2021 budete podávať na tlačive, ktoré platí od roku 2020.

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Ak výška predpokladanej dane nepresiahne 700 eur, preddavky na daň neplatíte. Naopak, ak výška predpokladanej presiahne 700 eur, máte povinnosť platiť preddavky podľa § 10 zákona o dani z motorových vozidiel.

Daň z motorových vozidiel môžete zaplatiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré sa skladá:

 • z predčíslia 501163,
 • zo základného čísla účtu označujúceho váš osobný účet daňovníka,
 • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice, ktorý je 8180,
 • za zdaňovacie obdobie 2021 uveďte variabilný symbol 1700992021.

Tlačivá dane z motorových vozidiel za rok 2021 nájdete v nových verziách programov TAXA (od 1. decembra) a ALFA plus, OMEGA (od 3. januára 2022).

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty