Menu

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

V prípade, že ste v roku 2023 používali automobil na podnikanie, vzniká vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 31. januára 2024. Túto daň je potrebné do uvedeného termínu aj zaplatiť, a to bez ohľadu na to, či máte auto zaradené v obchodnom majetku alebo nie. Rozhodujúci dokonca nie je ani fakt, či je auto písané na vás alebo niekoho iného. V daňovom priznaní uvádzate všetky motorové vozidlá, ktoré ste na podnikanie používali.

Ktoré vozidlá sa zdaňujú?

Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá, zaradené do kategórie:

 • M1 – osobný automobil,
 • M2 a M3 – autobusy,
 • N1 až N3 – nákladné vozidlá,
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá vrátane návesov,
 • L1e až L7e – mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky.

Na ostatné kategórie sa daňové zaťaženie nevzťahuje.

Predmet dane

Predmetom dane je vozidlo používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré je evidované v Slovenskej republike.

Čo sa myslí pod pojmom „používané na podnikanie“?

V prvom rade ide o vozidlá, ktoré ste skutočne používali na podnikanie a uplatňovali si výdavky spojené s používaním vozidla. Ďalej tu patria vozidlá, o ktorých ste účtovali ako o hmotnom majetku podľa zákona o účtovníctve, prípadne tie, ktoré ste evidovali v daňovej evidencii. Ďalej to môže byť vozidlo, v ktorého doklade je držiteľom vozidla iná osoba – napríklad váš zamestnanec, ak toto auto bolo použité na pracovnú cestu a zamestnanec svoje auto nepoužíva na podnikanie.

Daň z motorových vozidiel je povinný zaplatiť aj daňovník, ktorý používal vozidlo na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb si uplatnil výdavky percentom z príjmov – paušálne výdavky.

Základ dane a ročná sadzba dane za rok 2023

Základom dane pri vozidle kategórie M1, L1e a L7e je zdvihový objem valcov motora v cm3, ktorý je uvedený v doklade o vozidle.

Základom dane pri vozidle kategórie M2, M3, N1 – N3 a O1 – O4 je jeho najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

Základom dane pri vozidle kategórie L, M, a N, ktoré má ako jediný zdroj energie elektrinu, je výkon motora v kW.

V prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel sú uvedené ročné sadzby dane pre elektromobily, osobné vozidlá a úžitkové vozidlá okrem ťahačov a návesov.

V prílohe č. 1a zákona o dani z motorových vozidiel sú uvedené ročné sadzby dane pre ťahače a návesy.

Ročná sadzba dane a jej úprava

Úprava ročnej sadzby dane závisí od dátumu prvej evidencie vozidla. Vo všeobecnosti platí, že čím je auto novšie, tým nižšiu daň zaplatíte a naopak.

Pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 sa ročná sadzba dane podľa veku vozidla:

 • znižuje o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • znižuje o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • znižuje o 15 % počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • neupravuje počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • zvyšuje o 10 % počas nasledujúcich 11 kalendárnych mesiacov,
 • zvyšuje o 20 % počas ďalších mesiacov.

Pri úžitkových vozidlách kategórie M2, M3, a N3 sa ročná sadzba dane zníži počas prvých 156-tich mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla v rozsahu od 10 % až do 50 %. Po uplynutí 156-teho kalendárneho mesiaca sa uplatní ročná sadzba dane vo výške uvedenej v prílohe č. 1 a prílohe č. 1 a.

Pre úžitkové vozidlá kategórie O4 sa ročná sadzba dane zníži o 60 % počas celého obdobia, kedy je vozidlo predmetom dane a to bez ohľadu na vek vozidla.

V prípade hybridného vozidla sa upravená ročná sadzba dane v závislosti od prvej evidencie vozidla, ešte zníži o 50 %. Táto úprava platí aj pre motorové vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn, či vozidlá na vodíkový pohon.

Pre vozidlá kategórie L, M a N, ktoré majú jediný zdroj energie elektrinu (elektromobily) je ročná sadzba dane rovná nule.

Preddavky na daň

V prípade, že výška predpokladanej dane nasledujúceho zdaňovacieho obdobia nepresiahne sumu 700 eur, preddavky na daň neplatíte.

Naopak, ak výška predpokladanej dane presiahne sumu 700 eur, máte povinnosť platiť preddavky podľa § 10 zákona o dani z motorových vozidiel.

Tlačivo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 2023

Tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2023 nájdete v našich programoch TAXA, ALFA plus a OMEGA.

Okrem desktopových riešení sme pre vás pripravili aj online riešenie v podobe aplikácie KROS Daňové priznania. Online aplikácia je prepojená s registrom motorových vozidiel a s praktickým sprievodcom zabezpečí vyplnenie daňového priznania za vás. Údaje o vozidle spolu s daňovou povinnosťou budú vyplnené automaticky.

Ako zaplatiť daň za auto

Daň z motorových vozidiel sa uhrádza na číslo účtu, ktoré sa skladá:

 • z predčíslia 501163,
 • zo základného čísla účtu označujúceho váš osobný účet daňovníka,
 • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180,

Platbu dane na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023 označíte variabilným symbolom 1700992023. Daňová povinnosť, ktorá nepresiahne sumu 5 eur, sa neplatí.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty