Menu

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 – praktické informácie

Pripravili sme pre vás súhrn dôležitých informácií, ktoré sa týkajú daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2015. Pozrite si, čo sa mení.

Dôležité informácie o daňovom priznaní FO 2015

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 máte povinnosť podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
 • Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.
 • Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
 • Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Sadzba dane je 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022, 312 eur).
 • Životné minimum platné k 1. 1. 2015 je 198,09 eur.

Bezplatný program Daňové priznania 2015

Vyplňte daňové priznania rýchlo a jednoducho – editovateľné tlačivá.

Termín podania DPFO za rok 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. marca 2016.Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť v súlade s § 49 ods. 3 ZDP. Ak si chcete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, musíte správcovi dane túto skutočnosť oznámiť do 31. marca 2016.

Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ZDP)

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 3 803,33 eur a to v prípade, ak máte základ dane v roku 2015 rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100 násobok platného životného minima). Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (44,2 násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale aj od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.
  • Ak máte v roku 2015 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur (176,8 násobok platného životného minima), nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.
  • Ak máte v roku 2015 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur (176,8 násobok platného životného minima), nezdaniteľnú časť základu dane  vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem. Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o výšku vlastného príjmu manželky/manžela. Rovnaký postup sa uplatňoval aj za zdaňovacie obdobie roka 2014.
  • Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) je najviac 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP). Maximálna suma pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti je 988,80 eur.
  • Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľné zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je suma zaplatených príspevkov, najviac do výšky 180 eur.

Daňový bonus

Ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2015 je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak ste v roku 2015 mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).

Pomôcky pre vás

Ak si chcete uľahčiť podanie daňových priznaní, pripravili sme pre vás praktické pomôcky. Vyplňte daňové priznanie rýchlo a jednoducho v našom bezplatnom programe Daňové priznania 2015. Používatelia programu ALFA plus vytlačia daňové priznania priamo v programe, od verzie 7.10. Prečítajte si aj publikáciu Daňové priznanie 2015, ktorá obsahuje množstvo príkladov a najdôležitejšie znenia Zákona o dani z príjmov, doplnené o aktuálne zmeny, komentáre a upozornenia. Zaujímať vás bude aj videoškolenie Uzávierka roka a daňové priznanie v ALFE plus, kde sa dozviete, ako správne uzavrieť účtovníctvo a vytvoriť daňové priznanie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty