Menu

DPH a MOSS: kedy a ako predajcovia digitálnych produktov platia DPH

Internet a informačné technológie prepájajú svet a umožňujú podnikať online odkiaľkoľvek a s čímkoľvek. Jednou z atraktívnych oblastí posledných rokov sú digitálne produkty – e-booky, online kurzy, softvérové moduly, webové šablóny, fotografie, aplikácie či SaaS softvér (online softvér platený na báze predplatného). Teda elektronické služby predávané, doručované a platené online – bez fyzickej prepravy, zasielanie či nosiča. Od začiatku r. 2015 však EÚ pristúpila k rozsiahlejšiemu zdaneniu týchto produktov DPH-čkou. Zdanenie sa pritom týka aj predajov uskutočnených neplatiteľmi DPH.

Od 1.1.2015 sa miesto dodania digitálnych produktov pri predaji tzv. nezdaniteľným osobám nachádza v krajine, kde majú títo odberatelia trvalé bydlisko. Takýto predaj sa DPH-čkou nezdaňuje v SR, ako to bolo do konca r. 2014 a ako to je v prípade väčšiny služieb dodaných nezdaniteľným osobám. Dodávka týchto služieb sa od r. 2015 zdaňuje práve miestnou sadzbou DPH v príslušnej krajine. Vzhľadom na to, že ide o nezdaniteľné osoby, daňovú povinnosť nie je možné preniesť na odberateľa, ako sa to vo väčšine prípadov robí pre obchodoch B2B (tj medzi 2 podnikateľmi). Musí ju jednoducho zaplatiť slovenský dodávateľ. Ako?

Každý, kto zo SR dodáva elektronické služby, má pri zdanení dodávok elektronických služieb 2 možnosti:

  • buď sa pre DPH zaregistruje v každej z krajín, do ktorých dodáva svoje digitálne produkty súkromným osobám, v každej z nich bude podávať priznania a výkazy pre DPH a príslušnú DPH aj odvádzať – podľa miestnych pravidiel, o ktorých sa samozrejme musí poinformovať
  • alebo využije tzv. systém MOSS (Mini One Stop Shop) – zvolí ako “štát identifikácie” (t.j. jednu z príslušných krajín, v ktorých sa nachádzajú odberatelia) Slovensko, zaregistruje sa v systéme MOSS a všetky svoje dodávky vykáže v osobitnom daňovom priznaní k DPH pre tento druh obchodu. Rovnako jednu sumu DPH aj zaplatí. Táto možnosť je dobrovoľná a pre väčšinu podnikateľov efektívna – svoje povinnosti tak môžu uskutočnovať prostredníctvom konta na portáli slovenskej Finančnej správy.

Aj neplatitelia DPH

Svoje predaje súkromným osobám do EÚ nezdaňujú len platitelia DPH. Zdaňujú ich aj slovenskí podnikatelia, ktorí platiteľmi nie sú a pre DPH doteraz zo žiadneho titulu neboli registrovaní. A to bez sledovania hranice – platbám DPH z predaja digitálnych produktov do EÚ podlieha každé jedno EURO. Nesleduje sa teda príslušný obrat, ako to je v prípade povinnej registrácie za platiteľa DPH.

Aké má dodávateľ digitálnych produktov súkromným osobám do EÚ povinnosti?

  • zaregistrovať sa pre DPH – či už ako plnohodnotný platiteľ DPH (§ 4, vrátane práva na odpočítanie) alebo ako osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH
  • zariadiť si elektronickú komunikáciu s portálom Finančnej správy
  • zaregistrovať sa v systéme MOSS prostredníctvom portálu Finančnej správy
  • podávať tzv. osobitné daňové priznanie k DPH – podáva sa zakaždým štvrťročne, na rozdiel od “štandardného” daňového priznania k DPH aj prázdne (teda aj za obdobia, kedy daný podnikateľ nepredal žiadne produkty súkromným osobám v EÚ) a (rovnako na rozdiel od bežného daňového priznania k DPH) do 20-eho dňa po skončení príslušného štvrťroka
  • zaplatiť celkovú DPH vykázanú v tomto priznaní – jednotlivé riadky osobitného daňového priznania vykazujú samostatnú sumu DPH pre jednotlivé štáty odberateľov v miestnej sadzbe, slovenský podnikateľ ju však zaplatí v jednej sume. Finančná správa však celkovú zaplatenú DPH prerozdelí medzi tieto členské štáty. Túto DPH je potrebné zaplatiť rovnako do 20-eho dňa nasledujúceho štvrťroka.Pozor: priznanie musí byť podané a platba na účte Finančnej správy pripísaná zakaždým najneskôr presne v 20-ty deň – “nepreskakujú” sa teda nepracovné dni, ako je to v prípade ostatných daňových priznaní.

Pozor: zahraničnej DPH podlieha aj predaj podnikateľom bez IČ DPH

Pre zjednodušenie som v článku používal pojem “súkromné osoby”. Európskej DPH z predaja digitálnych produktov však podlieha každý predaj tzv. nezdaniteľnej osobe. A nezdaniteľnou osobou je:

  • súkromná osoba, resp. nepodnikateľ
  • podnikateľský subjekt, ktorý nemá pridelené IČ DPH – slovenský dodávateľ je teda povinný komunikovať s odberateľom a získať/overiť informáciu, či má tento odberateľ platné IČ DPH v krajine, v ktorej dochádza ku spotrebe. Ak áno, je možné preniesť daňovú povinnosť na odberateľa (a fakturovať teda bez DPH). Ak nie, dodávka sa zdaní DPH-čkou platnou v danej krajine (teda hlavne prostredníctvom systému MOSS).

Okrem elektronických služieb aj služby rozhlasového a televízneho vysielania

“Digitálne produkty” sú zjednodušeným pojmom z praxe. V širšom význame a v zmysle zákona sa pravidlá pre osobitný spôsob zdanenia DPH-čkou (a teda aj MOSS) vzťahujú na tzv. elektronické služby. Vymenúva ich § 7 ods, 2 a príloha č 1 Vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ide o predpis, ktorý je nadriadený slovenskému zákonu o DPH a upresňuje postup v konkrétnych prípadoch bez toho, aby boli dané pravidlá prenesené do zákona o DPH). Okrem iného medzi patria služby automaticky generované počítačom na základe údajov vložených užívateľom, webhostingové služby, online podpora, online médiá a celkovo online obsah či napr. sťahovanie hudby, hier a iných médií – samozrejme všetko za úhradu.

Okrem elektronických služieb sú slovenskí dodávatelia povinní pri predaji nezdaniteľným osobám platiť DPH v príslušných krajinách spotreby aj pri predaji telekomunikačných služieb (napr. telefonické služby, prístup na internet) a služieb rozhlasového a televízneho vysielania (šíreného aj prostredníctvom internetu).

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
      
KROS
O nás
Blog
Kontakty