Menu

KROS pre TA3: Index daňovej spoľahlivosti – aj podnikatelia dostávajú vysvedčenie

V júli si každý podnikateľ, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov a podniká minimálne 2 roky našiel vo svojej schránke oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Zároveň malo Finančné riaditeľstvo SR do konca septembra 2022 zverejniť zoznam podnikateľských subjektov s prideleným indexom. Nestalo sa tak.

Ako uviedlo na svojom webovom sídle, dôvodom je rešpektovanie úmyslu zákonodarcu vyplývajúceho z novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (z daňového poriadku), ktorú Národná rada SR schválila 20. 9. 2022. Pôvodne transparentný zoznam tak zostáva naďalej „vlastníctvom“ finančnej správy a samotného daňovníka.

Čo je Index daňovej spoľahlivosti?

Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu na základe viacerých kritérií, ako sú napríklad plnenie jeho povinností voči finančnej správe a ekonomické ukazovatele.

Tým rozdeľuje podnikateľov do štyroch kategórii, a to na vysoko spoľahlivé, spoľahlivé, nespoľahlivé a nehodnotené. Odmenou pre vysoko spoľahlivé daňové subjekty budú nižšie pokuty za daňové delikty, vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku či určenie lehoty nie kratšej ako 15 dní na vykonanie daňovej kontroly.

Nespoľahliví daňovníci nebudú mať nárok na benefity určené pre spoľahlivé subjekty a v porovnaní s nimi budú v určitých veciach dokonca znevýhodňovaní. Napríklad nespoľahlivým daňovým subjektom správca dane určí kratšiu 8-dňovú lehotu na splnenie si povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly.

Katarína Bohdalová

daňová poradkyňa, KROS

Posudzovať sa bude každý polrok

Index daňovej spoľahlivosti sa bude prehodnocovať každý polrok. Ak vo firme dôjde k zmene indexu daňovej spoľahlivosti, daňový úrad mu zašle oznámenie do 30 dní po uplynutí hodnoteného polročného obdobia. Ak k zmene nedôjde, daňový úrad oznámenie nezašle. 

V doručenom oznámení sa podnikatelia dozvedia benefity, na ktoré boli kvalifikovaní, ako aj to, čo sa pri kvalifikácii posudzovalo. V prípade, ak daňový subjekt nesúhlasí s prideleným indexom daňovej spoľahlivosti, môže proti tomuto oznámeniu podať námietku v lehote do 15 dní od jeho doručenia. Námietka musí byť riadne odôvodnená a daňový subjekt musí vedieť preukázať svoje tvrdenia. 

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty