Menu

Minimálne mzdové nároky

Pracovný čas zamestnanca je definovaný v § 85 ods. 1 v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len ZP) ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Podľa § 85 ods. 5 ZP pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a ¾ hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a ½ hodiny týždenne.

V § 85 ods. 8 ZP pracovný čas, ktorý zamestnávateľ určí podľa odsekov 1, 5 až 7, je ustanovený týždenný pracovný čas. Pracovný čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v príslušnom týždni po rozvrhnutí ustanoveného týždenného pracovného času, je určený týždenný pracovný čas.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 120 ZP zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Na základe pracovnej zmluvy môže byť zamestnanec odmeňovaný mesačnou alebo hodinovou mzdou.

Minimálne mzdové nároky pre 40 hodinový týždenný ustanovený pracovný čas v eurách

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Sadzba hodinového mzdového nároku

Sadzba mesačného mzdového nároku

1

1,0

2,1840

380,00

2

1,2

2,6208

456,00

3

1,4

3,0576

532,00

4

1,6

3,4944

608,00

5

1,8

3,9312

684,00

6

2,0

4,3680

760,00

 Výpočet minimálneho mzdového nároku pre 40 hodinový týždenný ustanovený pracovný čas

Minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce je násobok hodinovej minimálnej mzdy 2,1840 EUR alebo mesačnej minimálnej mzdy 380 EUR a koeficienta minimálnej mzdy.

Príklad:

Minimálna mzda pre 3 stupeň náročnosti práce:

Minimálna hodinová mzda:

2,1840 * 1,4 = 3,0576 EUR

Minimálna mesačná mzda:

380 * 1,4 = 532 EUR

Sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta a sadzba minimálneho mzdového nároku v eurách za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Dvojzmenná, trojzmenná alebo nepretržitá prevádzka

Zamestnávateľ, ktorý má dvojzmennú alebo trojzmennú, nepretržitú prevádzku podľa § 85 odst. 5 ZP sa pri dodržiavaní minimálnych mzdových nárokov bude riadiť § 120 ZP. Zamestnancovi, ktorý je  hodinovo odmeňovaný s týždenným pracovným časom 38,75 hodín týždenne alebo 37,5 hodín týždenne sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za hodinu úmerne zvýši podľa § 120 ods. 5 ZP. V prípade, že je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, tak minimálny mzdový nárok sa vypočíta ako pri 40 hodinovom týždennom ustanovenom pracovnom čase podľa § 120 ods. 4 ZP.

 Minimálne mzdové nároky pre 38,75 hodinový a 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas v eurách

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Sadzba hodinového mzdového nároku pre:

Sadzba mesačného mzdového nároku

dvojzmennú prevádzku 38,75

trojzmennú prevádzku 37,5

1

1,0

2,2545

2,3296

380,00

2

1,2

2,7053

2,7955

456,00

3

1,4

3,1562

3,2614

532,00

4

1,6

3,6071

3,7274

608,00

5

1,8

4,0580

4,1933

684,00

6

2,0

4,5089

4,6592

760,00

 

Výpočet minimálneho mzdového nároku pre dvojzmennú prevádzku – 38,75 hodinový týždenný ustanovený  pracovný čas

Najskôr je potrebné vypočítať zvýšenú sadzbu minimálneho mzdového nároku. Zvýšená sadzba minimálneho mzdového nároku v dvojzmennej prevádzke sa zistí podielom najvyššieho ustanoveného týždenného pracovného času 40 hodín a ustanoveného týždenného pracovného času pre dvojzmennú prevádzku 38,75 hodín.

40 hodín / 38,75 hodín = 1,03225806

Príklad:

Minimálna mzda pre 3 stupeň náročnosti práce:

1,03225806 * 1,4 * 2,1840 = 3,1562 EUR

 Výpočet minimálneho mzdového nároku pre trojzmennú,  nepretržitú prevádzku – 37,5 hodinový týždenný ustanovený pracovný čas

Pri trojzmennej, nepretržitej prevádzke je potrebné zisti zvýšenú sadzbu minimálneho mzdového nároku. Postup je rovnaký ako pri dvojzmennej prevádzke. Najvyšší ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín sa podelí ustanoveným týždenným pracovným časom 37,5 hodín.

40 hodín / 37,5 hodín = 1,06666667

Príklad:

Minimálna mzda pre 3 stupeň náročnosti práce:

1,06666667 * 1,4 * 2,1840 = 3,2614 EUR

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty