Menu

Navýšený nepeňažný príjem (nepeňažné plnenie)

Podľa § 5 ods.3 písm.d) Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 1.1.2015 môže zamestnávateľ rozhodnúť, či chce nepeňažné plnenia (napríklad wellness poukážky, pobytový zájazd, náklady na bývanie, školné pre dieťa) navýšiť o preddavok na daň a o povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Odvody zamestnanca a preddavok na daň z navýšeného príjmu, ktoré pri tejto metóde zaplatí zamestnávateľ, budú súčasťou daňových výdavkov zamestnávateľa.

Táto možnosť navýšenia nepeňažného príjmu sa nevzťahuje na:

    • nepeňažný príjem zamestnanca za poskytnutie motorového vozidla na služobné a súkromné účely podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona,
    • na nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia podľa § 5 ods. 1 písm. k) zákona,
    • odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára  – podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona.

 

Výpočet navýšeného nepeňažného príjmu:

1./ Na účely výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia sa najskôr vypočíta suma plnenia rozhodujúca na uplatnenie sadzby dane:

P = 1/12 zo sumy 176,8 násobku PŽM  x (1 – SD1)

P2015 = 2918,526 x 0,81 = 2 364,00606= 2 364,01 €

2./ Následne sa suma nepeňažného plnenia porovná s hodnotou plnenia.

a) Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je rovná alebo nižšia ako hodnotaplnenia, potom suma nepeňažného plnenia čiastočne navýšeného o preddavok na daň sa vypočíta:  

ČNP = NP / (1-SD1)

b) Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je vyššia ako suma plnenia, potom suma nepeňažného plnenia čiastočne navýšeného o preddavok na daň sa vypočíta:

ČNP = P / (1-SD1) + (NP – P) / (1 – SD2)

     Čiastočne navýšené nepeňažné plnenie sa nezaokrúhľuje.

 

3./ Celková suma navýšeného nepeňažného plnenia  sa vypočíta nasledovne:

NNP = ČNP / (1 – PP)

Navýšený nepeňažný príjem sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Pri výpočte sumy navýšenia o povinné poistné na ZP a SP je možné ČNP navýšiť o povinné poistné najviac do sumy poistného z maximálneho vymeriavacieho základu pre účely sociálneho a zdravotného poistenia.

Navýšený nepeňažný príjem je potrebné uvádzať na mzdovom liste.

P      = plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane

PŽM = platné životné minimum (pre rok 2015 – 198,09€)

ČNP = nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň

NP    = nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi

SD1 = je sadzba dane 19% vyjadrená desatinným číslom (0,19)

SD2 = je sadzba dane 25 % vyjadrená desatinným číslom (0,25)

NNP = navýšené nepeňažné plnenie

PP  = úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného zamestnancom vyjadrené desatinným číslom

PRÍKLAD :  

Zamestnávateľ poskytne v 4/2015 svojmu zamestnancovi poukaz na zájazd v hodnote 500 €, zamestnanec nemá v danom mesiaci iný príjem  a neuplatňuje si nezdaniteľnú časť.

Aké je navýšené nepeňažné plnenie a aké sú celkové náklady zamestnávateľa?

RIEŠENIE:

1. Suma nepeňažného plnenia sa porovná s hodnotou plnenia (P):

500 < 2 364,01

2.Výpočet nepeňažného plnenia čiastočne navýšeného o preddavok na daň (ČNP):

Keďže suma nepeňažného plnenia je nižšia ako hodnota plnenia (P), potom suma ČNP sa vypočíta: 

ČNP = NP / (1 – SD)

ČNP = 500 / 0,81 = 617,2839506 €

 

3.Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia:

NNP = ČNP / (1 – PP)

NNP=  617,2839506/ 0,866 = 712,7990191 = 712,79 €

 

Navýšené nepeňažné plnenie je vo výške 712,79 €.

 

Navýšený nepeňažný príjem je zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti a zároveň tvorí vymeriavací základ pre platenie odvodov do SP a ZP.

Navýšené nepeňažné plnenie

Poistné na ZP a SP za zamestnanca (13,4%)

Základ dane

Preddavok na daň (19% z 617,30)

Daň po zaokrúhlení

712,79 €

– 95,49 €

617,30 €

117,287 €

– 117,28 €

 

Poistné na ZP a SP za zamestnávateľa (35,2%)250,86 €

 

– 250,86 €

 

Celkové náklady zamestnávateľa: 712,79 + 250,86 = 963,65 = 963,65 €

 

Celkové náklady zamestnávateľa sú vo výške 963,69 €.

Pri uplatnení navýšeného nepeňažného plnenia zamestnanec z tohto plnenia v konečnom dôsledku  nezaplatí odvod na SP, ZP a daň, nakoľko odvody zaplatí za zamestnanca zamestnávateľ. Za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa považuje navýšené nepeňažné plnenie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty