Menu

Navyšovanie cien stavebných materiálov

V minulom roku sme na našom blogu písali o znižovaní cien pohonných hmôt z dôvodu pandémie vírusu COVID-19, kde sa cena pohybovala na veľmi nízkej úrovni. Táto skutočnosť priamo vplýva na dnešné navyšovanie cien niektorých stavebných materiálov.

Polystyrén, ktorý vzniká ako vedľajší produkt ropy, sa kvôli deficitu v roku 2020 odzrkadlil do dnešného navýšenia cien až o 50 % a každým mesiacom stúpajú. Kým počas roka 2020 bolo tohto materiálu dostatok aj vďaka skladovým zásobám, pomaly sa začal prejavovať nedostatok. Spoločnosť Slovizol nám potvrdila, že toto navyšovanie cien spôsobuje nedostatok vstupného materiálu a je celosvetovým problémom. Ceny sa momentálne menia v mesačných intervaloch a zatiaľ nie je avizovaný klesajúci trend. Súbežne s polystyrénom sa navýšila aj cena ostatných plastov, čo nám potvrdzuje aj graf, ktorý na týždňovej báze uverejňuje portál PlasticPortal.eu. Z tohto grafu vyplýva, že sa nielenže navyšovala cena polystyrénu, ale priamo boli zasiahnutí aj výrobcovia dodávajúci plastové potrubia, výrobcovia plastových okien a mnohí iní.

V tejto súvislosti sa nám vyjadrila aj spoločnosť Georg Fischer vyrábajúca potrubia:

„V tomto roku sme museli pristúpiť k výraznejšiemu navyšovaniu cien výrobkov, čo bolo spôsobené predovšetkým nadmerne rýchlo rastúcou cenou vstupných surovín na svetových trhoch. Napr. iba pri PE je aktuálna trhová cena granulátu o viac ako 30 % vyššia ako bol priemer za rok 2020. Ďalšie navyšovanie cien našich výrobkov v tomto roku nevieme vylúčiť, všetko bude závisieť od ďalšieho vývoja na svetových trhoch. Naše odhady sú také, že ceny vstupných surovín môžu ešte mierne do polovice roka stúpať, avšak už nie takým výrazným tempom, akým sme boli svedkami doteraz. Koncom druhého – začiatkom tretieho kvartálu by mohli ceny dosiahnuť tohtoročný strop a zastabilizovať sa, prípadne do konca roka ešte možno aj o pár percentuálnych bodov klesnúť. Ak by sa naplnil takýto predpoklad, tak verím, že ku ďalšiemu navyšovaniu cien našich výrobkov by sme v tomto roku už pravdepodobne nemuseli pristúpiť.“

Spoločnosť Plastics Insight, ktorá sa zaoberá dianím v plastikárskom priemysle, uverejnila predpoklad pre navyšovanie cien polystyrénu, podľa ktorého tvrdí, že ceny v roku 2022 ešte budú rásť.

Ďalšou komoditou je drevo, ktoré rovnako ako polystyrén je priamo naviazané na zvyšok sveta. K navýšeniu ceny reziva predchádzal nárast vývozu ihličnatého reziva do USA v roku 2020. Len v Nemecku stúpol o 54 % na necelé 2 milióny metrov kubických, celá Európa vyviezla do USA 3,5 milióna metrov kubických. Po šoku spôsobenom epidémiou COVID-19 v prvom kvartáli 2020 nastalo na konci 3. štvrťroku celosvetovo skokové oživenie dopytu. Na základe doterajších informácii stúplo až o 30-50 % a v niektorých prípadoch aj vyššie. (1)

Oceľ predstavuje jednu z najväčších nákladových položiek pri stavebných projektoch. V priemere stúpala od 70 % do 110 %. Hlavné dôvody, ktoré viedli k prvotnému navýšeniu ocele, nastali kvôli obmedzenému rastu produkcie, zvýšenému čínskemu dopytu v stavebnom sektore a v poslednom rade zvýšením ceny železnej rudy. Očakáva sa, že dopyt po oceli bude v Číne v priebehu času pomaly klesať, pretože sektor nehnuteľností (ktorý predstavuje približne 35 % domácej spotreby ocele), sa pravdepodobne spomalí. (2) Podľa portálu Trading Economics sa tiež predpokladá postupný pokles ceny ocele na svetových trhoch ku koncu roka, v priebehu najbližších mesiacov by však cena nemala klesať.

V závere by sme chceli podotknúť, že v tomto polroku nešli výrazne hore len ceny vyššie spomenutých materiálov, ale rovnako sa odvíjal aj zvyšok stavebného trhu, ktorý reaguje miernym navýšením cien svojich materiálov. Naďalej komunikujeme s výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov aktuálne nárasty cien, ktoré budú zohľadnené v letnej verzii stavebného softvéru CENKROS 4, prípadné neskoršie zmeny sa môžu prejaviť aj priamo v Materiáloch online.

Zdroje:

1. http://www.drevostavby-zsdsr.sk/docs/210325_ts_cenova_kalamita_def.pdf

2. https://www.credendo.com/sk/country-risk-monthly/china/oceliarsky-priemysel-ceny-ocele-v-dosledku-zvyseneho-cinskeho-dopytu

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty