Menu

Nová lehota na podanie daňového priznania – čo pre daňovníkov znamená?

#spolutodame   #skrosomdoma

Posúva sa lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Ako nová lehota ovplyvňuje platenie preddavkov či vrátenie preplatku k dani z príjmov? Prinášame vám aktuálne informácie od daňovej poradkyne Ing. Kataríny Synákovej.

Zákon č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (zákon „lex korona“) ustanovuje pre obdobie pandémie v § 21 špeciálnu lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Zároveň predmetný zákon v § 2 obdobie pandémie vymedzuje ako obdobie od 12. marca 2020 až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda Slovenskej republiky odvolá súčasnú mimoriadnu situáciu.

Nová lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

V § 21 ods. 1 zákona „lex korona“ sa pre všetkých daňovníkov (PO, FO podnikateľa, občana) predlžuje lehota na podanie daňového priznania nasledovne:

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP) uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zároveň v tejto lehote je daň aj splatná.

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania sa rozumie lehota zadefinovaná v § 49 ods. 2 ZDP (do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia), a tiež oznámením predlžená lehota o 3 alebo 6 kalendárnych mesiacov podľa § 49 ods. 3 ZDP.

Čo znamená posun lehoty pre daňovníka?

Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárneho roka podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 v lehote do 31. 3. 2020. Posledný deň lehoty 31. 3. 2020 uplynul počas obdobia pandémie (obdobie od 12. marca až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu). Lehota sa z dôvodu mimoriadnej situácie daňovníkovi predlžuje. Ak obdobie pandémie skončí napr. v júli 2020, daňovník má povinnosť daňové priznanie podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. 8. 2020.

Posun lehoty má vplyv aj na ďalšie ustanovenia ZDP. Napríklad: platenie preddavkov PO, preddavkové obdobie FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, vrátenie preplatkov k dani z príjmov.

Lehota a platenie preddavkov, vrátenie preplatkov…

V súčasnosti sú daňovníci v rôznych situáciách v závislosti od skutočnosti, či už podali alebo nepodali daňové priznanie, či si oznámením predlžili alebo nepredlžili lehotu, prípadne im zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka končí v priebehu roka 2020. Napríklad:

  1. Daňovník PO so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podal daňové priznanie k dani z príjmov do 31. 3. 2020 a zároveň daň aj zaplatil.

Lehota na podanie daňového priznania: posúva sa do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Už podané daňové priznanie sa považuje za podané v lehote.

Platenie preddavkov: Podľa aktuálne platného legislatívneho znenia uplatní sa postup platenia preddavkov do lehoty na podanie DPPO za rok 2019. Vychádza sa z DPPO za rok 2018, pričom pri výpočte výšky preddavkov sa postupuje podľa znenia § 42 ZDP účinného od 1. 1. 2020.

Ak daňovník z dôvodu mimoriadnej situácie nemá dostatok finančných prostriedkov na platenie preddavkov, môže požiadať o platenie preddavkov inak podľa § 42 ods. 10 ZDP. Správca dane, v prípadoch odôvodnených dôsledkom koronavírusu, platenie preddavkov inak povolí. Zároveň vláda SR avizovala odklad platenia preddavkov na daň z príjmov pre daňovníkov, ktorým príjmy poklesli o viac ako 40 %. Opatrenie zatiaľ nie je legislatívne upravené.

Vrátenie preplatku: Nová lehota na podanie daňového priznania má vplyv aj na termín vrátenia preplatkov na dani z príjmov za rok 2019. Podľa súčasného legislatívneho znenia by daňovníci, ktorí podali daňové priznanie v lehote do 31. 3. 2020 museli na preplatky čakať až do uplynutia novej lehoty na podanie daňového priznania naviazanej na skončenie pandémie. Aktuálne sa v tejto oblasti pripravujú legislatívne úpravy. Podľa vyjadrenia MF SR daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie do 31. 3. 2020 a jeho výsledkom bol preplatok z dane z príjmu za rok 2019, finančná správa vráti preplatok rovnako ako v minulých rokoch, najneskôr do 10. mája. 2020.

  1. Daňovník PO so zdaňovacím obdobím kalendárny rok podal do 31. 3. 2020 Oznámenie o predlžení lehoty a lehotu si predlžil do 30. 6. 2020.

Lehota na podanie daňového priznania: do 30. 6. 2020. V prípade ak obdobie pandémie skončí až v júni a neskôr (ním predlžená lehota uplynie počas obdobia pandémie), lehota sa daňovníkovi posúva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Novú lehotu si daňovník už nemôže oznámením opätovne predlžiť, § 21 ods. 4 zákona „lex korona“.

Pri platení preddavkov sa postupuje rovnako ako v bode 1.

Uvedené platí aj v prípade, ak daňovník Oznámenie o predlžení lehoty podal pred 12. 3. 2020 (pred obdobím pandémie).

  1. Daňovník FO s príjmami zo živnosti nepodal daňové priznanie k dani z príjmov do 3. 2020, nepredlžil si lehotu oznámením. Využil automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podá a daň zaplatí do 30. 6. 2020.

Lehota na podanie daňového priznania: predlžuje sa do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zákonným posunom lehoty sa pôvodné automatické odpustenie sankcií stáva bezpredmetné.

Platenie preddavkov: Do uplynutia novej lehoty daňovníkovi FO s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP pokračuje preddavkové obdobie z roka 2019. Preddavky na daň platí rovnaké ako v roku 2019. Nové preddavkové obdobie daňovníkovi začína až dňom nasledujúcim po uplynutí predlženej lehoty, v ktorom si vypočíta preddavky splatné podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020. Ak daňovník z dôvodu mimoriadnej situácii nemá dostatok finančných prostriedkov na platenie preddavkov, môže požiadať o platenie preddavkov inak podľa § 34 ods. 4 ZDP.

  1. Daňovníkovi PO zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka končí v marci 2020.

Lehota na podanie daňového priznania: trojmesačná lehota podľa ZDP je do 30. 6. 2020. V prípade ak by obdobie pandémie skončilo v júli 2020, lehota sa podľa § 21 ods. 1 zákona „lex korona“ predlžuje do 31. 8 .2020.

Zároveň daňovníkovi v § 21 ods. 2 zákona „lex korona“ ostáva zachovaná možnosť predlžiť si lehotu na podanie daňového priznania. V danom prípade si daňovník môže predĺžiť pôvodne určenú lehotu (30. 6. 2020) o 3 mesiace až do 30. 9. 2020. Urobí tak podaním Oznámenia o predlžení lehoty a na tlačive podľa § 49 ods. 3 ZDP. Oznámenie podá do uplynutia predlženej lehoty, tzn. do 31. 8. 2020. Daňovník tak nie je postihnutý skrátením jeho zákonnej predlženej lehoty. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak súčasťou zdaniteľných príjmov daňovníka sú príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom lehotu si môže predlžiť až o 6 kalendárnych mesiacov.

Ministerstvo financií SR pripravuje v tejto oblasti ďalšie legislatívne opatrenia. Informácie budeme aktualizovať na základe schválenej legislatívy.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty