Menu

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

#spolutodame   #skrosomdoma

Dňa 15. 10. 2020 bol vyhlásený a  účinný zákon č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý ma vplyv najmä na:

 • právnu povahu opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, spôsob ich prípravy a najmä vyhlasovania,
 • upresnenia niektorých ďalších ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyplývajúce z aplikačnej praxe,
 • legislatívne zakotvenie niektorých nových právnych nástrojov na boj s pandémiou ochorenia COVID-19,
 • zavedenie možnosti pre orgány verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie, ktorého obsahom bude uloženie povinnosti poskytovateľom služieb alebo zamestnávateľom podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb,
 • doplnenie Národnému centru zdravotníckych informácií kompetencie v oblasti poskytovania informácii obyvateľstvu a poskytovania súčinnosti orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,
 • povinnosť zakrytia tváre na športových podujatiach.

Vstup do prevádzkových priestorov

V zmysle ust. § 48 ods. 4 písm. s) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenie, ktorým je podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb a zamestnávateľov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb. Registrácia slúži na účel epidemiologického vyšetrovania, a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Poskytovatelia služieb a zamestnávatelia spracúvajú a uchovávajú osobné údaje vstupujúcich osôb v uvedenom rozsahu a na základe písomnej žiadosti sú povinní ich poskytnúť Úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Na základe vyššie uvedeného môže úrad uložiť povinnosť podmieňovať vstup.

Pokiaľ povinnosť nie je uložená úradom, môže poskytovateľ služieb a zamestnávateľ podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov registráciou osobných údajov na základe vlastného rozhodnutia. Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel nie je povinnosťou dotknutej osoby, avšak v prípade ich neposkytnutia nemusia byť dotknutej osobe poskytnuté služby, nebude jej umožnený vstup do priestoru.

Spracúvanie osobných údajov pre vstup do priestorov

Účel spracúvania súvisí s aktuálnou situáciou ohľadom COVID-19. To znamená, že spracúvanie osobných údajov prebieha na základe plnenia zákonných povinností a nie na základe súhlasu.

Právny základ bude verejný záujem. Nariadenie GDPR umožňuje príslušným orgánom verejného zdravotníctva a zamestnávateľom spracúvať osobné údaje v súvislosti s epidémiou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a za podmienok v nich stanovených. Ak je spracúvanie nevyhnutné z dôvodu podstatného verejného záujmu v oblasti verejného zdravia. Za týchto okolností nie je potrebný súhlas jednotlivcov.

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia (alebo iba rok narodenia),
 • podpis,
 • trvalé bydlisko,
 • telefón.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov ako Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Navrhujeme prevádzkovateľom, aby upozornili dotknuté osoby, že nezamýšľajú preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny.

V zmysle zákona je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu 30 dní od poskytnutia. Dáta treba minimalizovať a zhromažďovať iba toľko, koľko je nevyhnutné na naplnenie sledovaného účelu.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty