Menu

Novinky a zmeny v daňovom priznaní právnických osôb 2018

Už sa stalo takmer pravidlom, že tlačivo daňového priznania sa nám mení každý rok. Chcete vedieť, aké zmeny so sebou prinieslo teraz?

Tlačivo daňového priznania má po novom 13 strán a obsahuje minimálne 3 prílohy, a to aj vtedy, ak sa nevypĺňajú. Najväčšie zmeny sú pre tento rok na 2. strane daňového priznania, medzi pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami.

Zmeny v pripočítateľných a odpočítateľných položkách

Riadok 120   odstránený. Údaje, ktoré sa pôvodne vypĺňali do riadku 120, bude potrebné po novom doplniť na riadok 180.

Riadok 160   odstránený. Kurzové rozdiely, ktoré sa pôvodne vypĺňali v riadku 160, sa budú po novom teraz uvádzať v riadku 180.

Riadok 240 – zmena obsahovej náplne a názvu. Pôvodné hodnoty z riadku 240 (nezahrňované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a), a tiež kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona), budú rozdelené do riadkov 210 a riadku 290.

  • Účet 662 – nové smerovanie na riadok 210 (pôvodne na riadku 240).
  • Účet 663  nové smerovanie na riadok 290 (pôvodne na riadku 240).

Riadok 240 po novom. Údaje do tohto riadku sa budú vypĺňať novej Prílohy k § 13a a §13b. Ide v nej o zavedenie osobitného daňového oslobodenia vo výške 50 % pre príjmy plynúce z komerčného využívania vybraných nehmotných aktív (patenty, dizajny, úžitkové vzory a softvér), tzv. režim patent boxu. Ak sa bude vypĺňať príloha na strane 14, je potrebné aj na prvej strane označiť novú voľbu Uplatnenie oslobodenia podľa §13a alebo §13b.

Riadok 260 – zmena obsahovej náplne a názvu. Pôvodné údaje, ktoré sa vypĺňali na tento riadok sa budú vypĺňať na riadok 290.

Na nový riadok 260 sa uvedú príjmy (výnosy) z predaja akcií akciovej spoločnosti, obchodného podielu u spoločníka s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí oslobodené od dane podľa § 13c zákona, ak sú súčasťou sumy v r. 100 a sú splnené podmienky pre oslobodenie uvedené v § 13c zákona a § 52zn ods. 17 zákona.

Na nový riadok 308 sa uvádza v úhrne suma kladných základov dane kontrolovaných zahraničných spoločností podľa § 17h zákona. Môže ísť o položku zvyšujúcu alebo aj znižujúcu základ dane. Podľa § 52zo zákona sa ustanovenia § 17h zákona použijú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2019.

Zápočet daňovej licencie po novom

Od 1. januára 2018 je daňová licencia zrušená. Naďalej však ostáva možnosť zápočtu zaplatenej daňovej licencie za predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia (z roku 2015, 2016 a 2017). Pri zápočte sa bude označovať voľba na prvej strane Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona a na riadku 810 bude vyčíslená výška hypotetickej daňovej licencie, ktorú by účtovná jednotka platila v prípade, že by licencia nebola zrušená (posudzuje sa stav ÚJ k 31. 12. 2018). Zápočet je potom možné urobiť iba o sumu dane, ktorá prevyšuje hypotetickú daňovú licenciu. Ak sa na účtovnú jednotku nevzťahuje povinnosť platiť daňovú licenciu, tak za rok 2018 budú v DPPO riadky 820 a 900 prázdne.

Kto podáva daňové priznanie na novom tlačive

Nové vzory tlačiva Daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vydáva Ministerstvo financií SR. Zverejnené boli vo Finančnom spravodajcovi Príspevok č. 25 roka 2018 s platnosťou od 1. 1. 2019. Tlačivo číslo DPPOv18_3 použijú účtovné jednotky:

  • s kalendárnym rokom 2018,
  • s hospodárskym rokom 11/2017 – 10/2018 a 12/2017 – 11/2018 (pozor na výnimku, tieto ÚJ ešte platia daňovú licenciu po starom).

Účtovné jednotky s hospodárskym rokom, ktoré podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a termín odloženej povinnosti uplynie v roku 2019 – použijú nové tlačivo DPPO.

 

Zložité veci robíme s OMEGOU jednoducho

Objednajte si náš e-book Daňové priznanie právnických osôb 2018 s podrobným výkladom vypĺňania daňového priznania s programom a všetkými dôležitými legislatívnymi usmerneniami.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty