Menu

Od júla sa mení výška životného minima

Po štyroch rokoch dochádza od 1. júla 2017 k úprave súm životného minima. Hodnota životného minima pre plnoletú fyzickú osobu stúpne o 0,7 % na sumu 199,48 €. Spolu s ním porastú aj ďalšie veličiny, ktorých výpočet je naviazaný na jeho výšku. O aké veličiny ide, si priblížime v nasledujúcom článku.

Základná definícia pojmu „životné minimum“ je zakotvená v zákone o životnom minime z roku 2003. Potreba vymedzenia „životného minima“ ako hranice príjmu, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze, vznikla najmä z požiadavky zaručiť každému, kto sa ocitol v hmotnej núdzi právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie jeho základných životných podmienok. V praxi sú však na životné minimum naviazané nielen hodnoty rôznych sociálnych dávok a príspevkov, ale aj daňových či ekonomických veličín. Zákon samostatne vymedzuje hodnoty životného minima – platné od 1.júla 2017, pre:

  • plnoletú fyzickú osobu 199,48 €,
  • ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 139,16 €,
  • zaopatrené neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa 91,06 €.
Hodnoty životného minima k 1.7. (v €)

Hodnoty životného minima majú zohľadňovať aj vývoj životných nákladov, t.j. nestrácať reálnu hodnotu, dochádza „pravidelne“ k ich valorizácii. Nutne však nemusí ísť o každoročnú valorizáciu, čoho dôkazom bol aj právny stav do 30. júna 2017, kedy naposledy k zmene životného minima došlo k 1. júlu 2013. Kedy a prečo teda dochádza k úprave súm životného minima?

Mechanizmus valorizácie životného minima je zakotvený opäť v zákone o životnom minime. Závisí od výšky dvoch koeficientov, ktorých hodnotu poskytuje Štatistický úrad SR:

Nové hodnoty životného minima sa k 1. júlu bežného kalendárneho roka určia tak, že pôvodná hodnota životného minima sa vynásobí nižším z koeficientov, t.j. pre tento rok koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. K úprave životného minima dochádza len v tom prípade, ak je výška nižšieho koeficientu zároveň > 1. Táto podmienka bola v tomto roku splnená.

Nová hodnota ŽM = 198,09 * 1,007 = 199,48 €

V prípade zmeny životného minima vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy k 1. júlu kalendárneho roka opatrenie, ktorým upraví sumy životného minima a uverejní jeho znenie v Zbierke zákonov.

Veličiny naviazané na výšku životného minima

Životné minimum je veličinou, od ktorej sa odvíjajú nielen rôzne sociálne dávky a príspevky, ale aj napr. daňové či ekonomické veličiny, s ktorými sa mzdový účtovník pri svojej práci stretáva takmer každodenne. Vďaka stagnácií životného minima „zamrzli“ na rovnakej úrovni v posledných štyroch rokoch aj hodnoty týchto veličín. Nakoľko je však rast životného minima výrazne pomalý, veď za posledných 10 rokov jeho hodnota stúpla len o necelých 30 €, žiadne horibilné zvýšenie daňových úľav či sociálnych príspevkov nás nečaká ani v tomto roku.

S novou hodnotou životného minima sa zrejme pri vašej práci po prvýkrát stretnete v prípade, ak zamestnancom zrážate exekúciu zrážkami zo mzdy. Nezabudnite, že už pri výpočte výplaty za mesiac júl 2017 je potrebné použiť nové základné nepostihnuteľné sumy na povinného a vyživované osoby, nakoľko ich výška sa odvíja od životného minima. Ich nové hodnoty sú uvedené v tabuľke.

 

 

Ak je váš zamestnanec evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce a doteraz ste mu vyplácali mzdu v maximálnej možnej výške, t. j. na úrovni životného minima 198,09 €, môžete mu ju od júla 2017 navýšiť o 1,39 € bez toho, aby ho z evidencie na úrade vyradili. Mesačná odmena uchádzača o zamestnanie totiž nesmie presiahnuť sumu životného minima platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje jej výška.

Zákon o službách zamestnanosti umožňuje uchádzačom o zamestnanie, za vymedzených podmienok, vykonávať absolventskú prax či aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby. Za výkon týchto činností úrad práce poskytuje uchádzačovi paušálny príspevok. Po novom môže uchádzač získať príspevok na vykonávanie absolventskej praxe maximálne vo výške 129,66 € (↑ 0,91 €) a príspevok na aktivačnú činnosť vo výške 199,48 € (↑ 1,39 €).

Od 1. januára 2018 porastú o 0,7 %, teda rovnakým koeficientom ako suma životného minima, aj daňové veličiny. Zamestnancom, ktorí v roku 2018 podpíšu Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusutak mesačne uplatníte daňový bonus vo výške 21,56 € (↑ 0,15 €) a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 319,16 € (↑ 2,22 €).

 

 

Celková ročná suma daňového bonusu na jedno dieťa, platná pre rok 2018, bude predstavovať 258,72 € (↑ 1,8 €) a maximálna výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 3 830,02 € (↑ 26,69 €).

Na hodnotu životného minima je naviazaná aj sadzba dane z príjmov. V budúcom roku tak zaplatíme 19 %z tej časti základu dane, ktorá ročne nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima vrátane, teda hodnotu 35 268,06 € (↑245,75 €). Zo základu dane nad túto hranicu sa uplatní sadzba dane vo výške 25 %.Pri mesačných prepočtoch sa 19 % sadzba dane uplatní do základu dane približne vo výške 2 939 €.

Od januára 2018 stúpne aj výška rodičovského príspevku na 214,70 € (↑ 1,50 €), prídavok na dieťa na 23,68 € (↑ 0,16 €), príplatok k prídavku na dieťa na 11,10 € (↑ 0,08 €), či výška minimálneho starobného dôchodku na 271,30 € (↑ 1,8 €) mesačne.

Informácie o výške ostatných dôchodkových, sociálnych dávkach a príspevkoch nájdete na stránkach štátnych inštitúcií, t.j. napr. na webovej stránke Sociálnej poisťovne, Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny a ďalších.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty