Menu

Odpočet DPH v inom mesiaci

Prišla vám faktúra od partnera oneskorene alebo vám klienti doručili doklady až po podaní daňového priznania DPH? Ako správne vysporiadať DPH? V súvislosti s odpočtom DPH vznikajú viaceré otázky, a preto si v nasledujúcom článku povieme, aké sú vaše povinnosti a na čo by ste nemali zabudnúť. 

Kedy vzniká nárok na odpočet DPH?

Nárok na odpočet DPH nám vzniká za určitých podmienok, ktoré sú uvedené v zákone o DPH podľa § 51 ods. 1:

  • máme faktúru od iného platiteľa,
  • daň je uvedená v záznamoch, ide o plnenia poskytnuté zahraničnou osobou, keď povinnosť platiť daň má príjemca (§ 69 ods. 2  až 4, 7 a 9 až 12) – v OMEGE záznamy predstavujú zostavy ako Evidencia DPH – zdaniteľné obchody a odpočítanie dane,
  • dostali sme faktúru od dodávateľa tovaru z iného členského štátu,
  • pri odpočítaní dane máme dovozný doklad potvrdený colným orgánom (JCD), v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

Prečo si odpočítať DPH v inom mesiaci a aké z toho plynú výhody?

Posun odpočtu dane sa najčastejšie realizuje pri oneskorene doručených dokladoch. Pre mnohých je komplikované podávať dodatočné daňové priznanie DPH a keďže máme možnosť odpočítať si DPH v inom mesiaci, prečo to nevyužiť?

Ďalšou výhodou je možnosť úpravy daňovej povinnosti či nadmerného odpočtu. Odberatelia nám budúci mesiac prisľúbili väčší odber našich produktov, preto sme sa rozhodli nakúpiť viac materiálu. Ak sa na to pozrieme z daňového hľadiska, tento mesiac nám vznikne vyšší nadmerný odpočet a v budúcom mesiaci vyššia daňová povinnosť. Aby sme tomu predišli, posunieme si odpočet dane do nasledujúceho mesiaca, čím znížime budúcu daňovú povinnosť.

Dokedy si môžeme daň odpočítať?

Odpočítanie dane môžeme vykonať najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočet dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, pokiaľ máme k dispozícii doklad. Môže sa však stať, že nám partner doklad nezaslal do lehoty na podanie daňového priznania, vtedy si DPH odpočítame v zdaňovacom období, v ktorom nám bol doklad doručený. Pre firmy, ktoré majú hospodársky rok, je posledným obdobím posledný mesiac hospodárskeho roka.

 

Príklad:

Partner nám zaslal faktúru 28. 1. 2018, avšak na faktúre je obdobie zdaniteľného plnenia 31. 12. 2017. Kedy si môžeme odpočítať daň?

Keďže sme do lehoty na podanie daňového priznania za december 2017 nemali doklad u seba, daň si môžeme odpočítať v období, v ktorom nám bola faktúra doručená, teda v zdaňovacom období za január 2018. Pri oneskorených dokladoch medzi rokmi musíme preukázať, že doklad skutočne neevidujeme ani v elektronickej podobe. Postačí emailová komunikácia o vyžiadaní faktúry či odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov.

Dajte si však pozor na doklady, u ktorých nie je možné posunúť odpočet. Ide o opravné faktúry, teda došlé tuzemské a zahraničné dobropisy a ťarchopisy, ktoré sa pri oprave riadia podľa § 53 a § 25 zákona o DPH. Evidujeme ich do obdobia, kedy prišli.

Ako postupovať pri dokladoch z registračnej pokladnice

Pri dokladoch z ECR postupujeme rovnako ako pri faktúrach. Rozdiel je však v tom, že ak nájdeme daný doklad až v novom roku, odpočet si nesmieme posunúť do nasledujúceho obdobia. Vzhľadom na to, že sme platili za tovar v hotovosti, nemôžeme tvrdiť, že sme doklad nemali k dispozícii. Pokladničný doklad z hľadiska DPH patrí do predošlého roka a preto sa podáva dodatočné daňové priznanie. 

Môžeme posunúť odpočet dane aj pri samozdanení?

Pri dodaní tovaru a služieb medzi dvoma platiteľmi, kde je daň povinný platiť príjemca a miesto dodania je tuzemsko, môžeme odpočítať daň aj v nasledujúcich mesiacoch, najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka. Nezabudnime však, že povinnosť odviesť daň v období vzniku daňovej povinnosti zostáva. Ak nám teda doklad od partnera prišiel neskôr, podávame dodatočné daňové priznanie.

Rovnako ako pri tuzemskom samozdanení aj pri zahraničných faktúrach si vieme posunúť odpočet dane do nasledujúcich mesiacov, najneskôr do konca roka. Daň odvádzame v období vzniku daňovej povinnosti.

Odpočet DPH v inom mesiaci v programe OMEGA

V programe máme vytvorený samostatný vzor automatického účtovania, pomocou ktorého si môžeme odpočítať DPH v inom mesiaci. Vzor sa nachádza v okruhu došlých faktúr s názvom 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci. Doklad zaevidujeme do obdobia, s ktorým dátumovo súvisí, avšak dátum uplatnenia dane posunieme na obdobie, kedy si chceme daň odpočítať.

Stiahnite si postup evidovania takejto faktúry:

Odpocet_DPH_v_inom_mesiaci

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty