Menu

Podpora SZČO a jednoosobových eseročiek

#spolutodame   #skrosomdoma

V poradí štvrtou skupinou žiadateľov o príspevok od štátu v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie sú SZČO, ktoré nemajú žiaden príjem a ktorým nevznikla povinnosť platiť odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, vrátane jednoosobových s. r. o.

Ak teda nemáte od 13. marca 2020 iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo závislej činnosti, môžete požiadať o mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu. Príjmom sa v tejto súvislosti považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok a výsluhový dôchodok.

Dôležitou podmienkou pre využitie pomoci je, že ste vykonávanie svojej činnosti od uvedeného termínu len prerušili, ale nepozastavili či nezrušili oprávnenie na jej vykonávanie.

Pre koho je príspevok určený?

 O príspevok môžu žiadať SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť nemocenské a dôchodkové poistenie, nakoľko ich príjem nedosiahol limit určený zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, alebo ktoré nečerpajú tzv. odvodové prázdniny (tie sú súčasťou opatrenia č. 2).

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

Pomoc sa ponúka aj takzvaným jednoosobovým s. r. o. Žiadateľom príspevku môže byť teda aj fyzická osoba, ktorá je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným a je jej jediným spoločníkom. Zároveň konateľ nesmie byť v tejto s.r.o. zamestnancom a ani spoločníkom v inej s.r.o. Súčasne pre takúto spoločnosť s ručením obmedzeným, ako oprávneného žiadateľa, platia nasledovné limity:

 • zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31. 12. 2019, nepresiahol 9 600 eur, a zároveň
 • kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur.

Pre jednoosobové s.r.o., ktoré začali prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, platia hodnoty vyššie uvedených limitov pomerne, podľa počtu kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti.

  Podmienky príspevku (Opatrenie č. 4)

  Získanie príspevku si vyžaduje podanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu s vyhlásením (7A, ktoré sa vzťahuje na SZČO a 7B, ktoré je určené pre jednoosobovú s.r.o.).

  SZČO pritom musí spĺňať podmienky, že:

  • od 13. 3. 2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti),
  • nebol k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach,
  • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • nie je v konkurze, likvidácií, nútenej správe alebo nemá určený splátkových kalendár podľa osobitného predpisu,
  • a ďalšie podmienky, uvedené v čestnom vyhlásení žiadateľa, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie finančného príspevku Opatrenia 4A žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 4B.

  Príspevok na náhradu straty príjmu

  Za mesiac marec môžete získať mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur, ak žiadosť predložíte do 15. 5. 2020.

  Za mesiace apríl a máj 2020 je príspevok na náhradu straty príjmu vo výške 210 eur, pričom žiadosti je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý o poskytnutie príspevku žiadate.

  Informácie o pomoci pre SZČO v čase pandémie, ako aj žiadosti, vyhlásenia a poučenia nájdete na stránke www.pomahameludom.sk.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty