Menu

Povinnosti nového platiteľa DPH

Byť na trhu úspešný. Počiatočné úsilie konečne prináša zaslúžené ovocie. Nielenže si firma získala stabilné miesto na trhu, ale to najdôležitejšie – získala si pravidelných odberateľov. Čo ešte so sebou tento úspech prináša? Povinnosť registrácie pre daň z pridanej hodnoty.

Registračná povinnosť

Povinnosť zaregistrovať sa na platiteľa DPH vzniká platcovi dane, ak prekročí obrat vo výške 49 790 eur vrátane. Obrat sa sleduje za 12 bezprostredne predchádzajúcich kalendárnych mesiacov bez ohľadu na kalendárny, či hospodársky rok.

Čo to znamená?

Z účtovného pohľadu tým môžeme definovať obrat na syntetických účtoch 601, 602, 604 a 642 bez ohľadu na náklady. Výnosy na uvedených účtoch musíme prehodnotiť podľa zákona o DPH, pretože nie všetky hodnoty môžu vstupovať do výpočtu obratu. Do obratu sa započítavajú len výnosy z dodávaných tovarov a služieb, pri ktorých miesto dodania  je v tuzemsku. Do obratu sa nezahrnie napr. výnos zo služieb, z ktorých je povinný platiť daň prijímateľ služby v inom členskom štáte alebo v treťom štáte. Tiež tu nevstupuje príležitostný predaj hmotného a nehmotného majetku, výnosy z plnení, ktoré sú oslobodené od DPH a iné podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Po prekročení obratu máme povinnosť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca od zistenia skutočnosti, že sme obrat prekročili, podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH na príslušnom daňovom úrade.

Čo nás čaká?

Daňový úrad si nás poriadne preklepne formou dokumentov – Hlavnej knihy, Knihy pohľadávok a Pokladničnej knihy za bezprostredne predchádzajúcich 12 mesiacov. Výsledkom je registrácia platiteľa DPH a pridelenie IČ DPH. Týmto rozhodnutím začína kolotoč povinností, ktoré nás budú sprevádzať každý mesiac.  Nový platiteľ DPH sa stáva vždy mesačným platiteľom. Do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia musíme elektronicky odovzdať Daňové priznanie DPH, Kontrolný výkaz DPH, prípadne Súhrnný výkaz DPH (v prípade dodávania tovarov a služieb do krajín EÚ). Do tohto dátumu musí podnikateľ nielen podať všetky výkazy DPH, ale zároveň, a to je najdôležitejšie, uhradiť daň.

Dôležité informácie:

  • po prekročení obratu 49 790 eur má každý platca dane povinnosť registrovať sa pre DPH,
  • pridelené IČ DPH má povinnosť uvádzať na všetkých vyhotovených daňových dokladoch a zároveň informovať svojich dodávateľov, že sa stal platiteľom DPH,
  • po dátume registrácie je povinný na všetkých vyhotovených daňových dokladoch (faktúrach a bločkoch z ERP) uvádzať cenu tovarov a služieb s rozpisom DPH,
  • do 25. dňa nasledujúceho mesiaca je povinný elektronicky podať Daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH, prípadne Súhrnný výkaz,
  • do 25. dňa nasledujúceho mesiaca je povinný zaplatiť daň.

Platenie DPH sa môže oplatiť

Obávaná DPH-čka so sebou prináša aj určité výhody, a to najmä možnosť odpočtu DPH, tzn. možnosť znížiť si voči štátu svoju vlastnú daňovú povinnosť. Toto súvisí predovšetkým so zložením našich dodávateľov. Ak je rozhodujúca časť našich dodávateľov z tuzemska alebo iného členského štátu a sú platcami DPH, môžeme si odpočítať DPH z nimi dodávaných tovarov na vstupe. Takisto je výhodné, ak prevažnú časť našich dodávok tvoria dodania do tretích krajín mimo EÚ. Pretože z týchto tovarov a služieb nám nevzniká povinnosť odviesť DPH na výstupe, ale na druhej strane si môžeme odpočítať daň na vstupe z nakúpených tovarov a služieb v tuzemsku.

Podnik nakupuje tovar od tuzemských dodávateľov (platcov DPH) a tento tovar dodáva do Číny (krajiny mimo EÚ). Z nakúpených tovarov si môže v daňovom priznaní uplatniť odpočet DPH. Dodané tovary mimo EÚ fakturuje bez DPH podľa § 47 zákona o DPH, tzn. že nemá z týchto tovarov povinnosť platiť DPH na Slovensku. Vtedy daň na vstupe prevyšuje daň na výstupe, tzn. že mu vzniká nadmerný odpočet a podnikateľ môže očakávať vrátku DPH.

Tip: Nemajte obavy pred DPH-čkou, pretože v našich videoškoleniach vás naučíme, ako si s ňou navzájom potykať.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty