Menu

Pripravili sme novú verziu ALFA plus 3.60, ALFA 18.60, OLYMP 12.60 a OMEGA 15.60

Vážení používatelia programu ALFA plus, ALFA, OLYMP a OMEGA,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o vydaní novej verzie programov ALFA plus 3.60, ALFA 18.60, OLYMP 12.60 a OMEGA 15.60.

Nová verzia programu ALFA plus 3.60 obsahuje:

 • V programe sú zapracované nové sumy stravného platné pre Slovenskú republiku od 01.09.2012.
  • Nové sumy stravného pre časové pásma:
   a) 4,00 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
   b) 6,00 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
   c) 9,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.
 • V programe je zapracovaná tlačová zostava pre prevodný príkaz Prima banky, ktorá nahrádza pôvodnú zostavu banky Dexia.
 • V programe je zoptimalizovaná práca v skladovej evidencii pri väčšom počte skladových kariet. Úprava sa prejaví rýchlejším načítaním zoznamu skladových kariet pri zobrazení aj pri vyhľadávaní.
 • V programe je opravená chyba, kedy v Prehľadoch / Finančný stav firmy okamžitý nedopĺňalo sumy pre krátkodobý majetok a zásoby k zadanému dátumu.
 • V programe je opravená chyba, ktorá vznikala pri hromadnom označovaní skladových kariet. Hromadné označovanie v niektorých prípadoch neprebehlo správne.

 

stiahnuť

Ako získate novú verziu?

Po spustení programu Alfa plus sa automaticky zobrazí formulár Aktualizácia, v ktorom kliknite na tlačidlo Stiahnuť. V programe zobrazíte uvedený formulár kliknutím na menu Program/Aktualizácia.

V prípade otázok k programu ALFA plus nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 51alebo emailom na alfaplus@kros.sk.

Nová verzia programu ALFA 18.60 obsahuje:

 
 • Na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 20.8.2012 o sumách stravného boli do číselníka Štáty a stravné zapracované nové sumy tuzemského stravného, ktoré sú platné od 1.9.2012.
 
 • Do programu bol zapracovaný nový prevodný príkaz na úhradu pre Prima banku, ktorý nahradil pôvodný prevodný príkaz Dexia banky.
 
 • Opravená chyba v príjemkách a výdajkách, keď voľba zotriedenia údajov v jednom sklade rušila voľbu zotriedenia údajov v ostatných skladoch.

 

stiahnuť

Ako získate novú verziu?

Po spustení programu Alfa sa automaticky zobrazí formulár Aktualizácia, v ktorom kliknite na tlačidlo Stiahnuť. V programe zobrazíte uvedený formulár kliknutím na menu Program/Aktualizácia.

V prípade otázok k programu ALFA nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 51 alebo emailom na alfa@kros.sk.

Nová verzia programu OMEGA 15.60 obsahuje:

 • Do programu boli zapracované nové sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty platné od 1.9.2012.

 • Pri exporte dokladov pre EDI – Coop Jednota bola dopracovaná aktuálna štruktúra posielania zliav. Zľavy na dokladoch je potrebné zadávať ako zľavu pre doklad, prípadne zľavu pre položky. Uskutočníte to cez Špeciálne operácie-Nastavenie zľavy pre položky. Zľavu pre položku môžete zadať aj priamo vo formulári Pridaj položku.

 • Bola opravená chyba pri importe bankových výpisov formát ČSOB – multicash. Ak nebol vo výpise v riadku pohybu uvedený dátum zaúčtovania, program Omega výpis nenaimportoval. Zobrazoval sa oznam “Štruktúra importovaného bankového výpisu nie je totožná s požadovanou štruktúrou vybraného formátu homebankingu”.

 

stiahnuť

Ako získate novú verziu?

Po spustení programu OMEGA sa automaticky zobrazí formulár Aktualizácia, v ktorom kliknite na tlačidlo Stiahnuť. V programe zobrazíte uvedený formulár kliknutím na menu Program/Aktualizácia.

V prípade otázok k programu OMEGA nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21alebo emailom na omega@kros.sk.

Nová verzia programu OLYMP 12.60 obsahuje:

  • zmena sadzby poistného na starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) v zmysle novely Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,

     • táto zmena nemá priamy vplyv na výpočet odvodov dôchodkového poistenia, na výplatných páskach sa zmení len informácia, aká časť odvodov sa prevedie na účet do dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
     • od septembra 2012 bude odvod na SP 10% a SDS 4%, pričom do augusta 2012 bol odvod na SP 5% a na SDS 9%,
  • opravené dokumenty Rozúčtovanie mzdových nákladov na zákazky a činnosti, ktoré zobrazovali dvojnásobné údaje za predpokladu, že kódy zákaziek alebo činností boli rovnaké ako kódy stredísk,
  • opravená chyba, kedy sa pri zadaní zložky mzdy 30 – úkolová mzda-výkonnostná vymazal vyplnený výkon, ak užívateľ prešiel na kartu Rozúčtovanie,
  • upravený dokument a export Výkazu poistného a príspevkov – na 1. strane výkazu sa pri určovaní počtu zamestnancov, za ktorých sa odvádza poistné, sleduje počet jedinečných rodných čísel v prílohe výkazu,
 
  • tzn. že zamestnanci v súbežnom pracovnom pomere sa na sumárnej strane výkazu budú započítavať len jedenkrát aj keď majú vyplatené príjmy z viacerých pracovno-právnych vzťahov.

 

stiahnuť

Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory aspoň do 30.9.2012, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp – Over/Stiahni verziu z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, zaslali sme Vám predfaktúru poštou dňa 17.9.2012(nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Verziu na CD, prípadne obnovu Balíka podpory najrýchlejšie získate objednaním cez Zónu pre klienta.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty