Menu

Príspevky od štátu na mzdy zamestnancov

#spolutodame   #skrosomdoma

Štát v mimoriadnej situácií v súvislosti s COVID-19 ponúka podnikateľom pomoc. Pripravil pre nich finančnú „injekciu“, ktorá im môže pomôcť zmierniť ekonomické dôsledky zatvorenia prevádzok. V článku si rozoberieme opatrenie č. 1, ktoré je určené zamestnávateľom, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky.

Ktorí zamestnávatelia?

O vyplatenie tohto príspevku sa môžu uchádzať tí zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Subjekty verejnej správy sú z tejto pomoci vyčlenené, a teda nemajú na tento príspevok nárok.

Nárok na príspevok

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) a ktorého zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 1. 3. 2020. Príspevok je možné poskytnúť len na zamestnancov, ktorí nepoberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).

Podmienky príspevku (Opatrenie č. 1)

Štát poskytne zamestnávateľom príspevok na mzdu zamestnanca, ak sú splnené podmienky:

  • Zamestnávateľ alebo SZČO vypláca zamestnancom náhradu mzdy,
  • dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
  • má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  • má splnené odvodové povinnosti na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
  • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu.
  • ďalšie podmienky, uvedené v čestnom vyhlásení zamestnávateľa, ktoré je súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku.

Za aké obdobie je možné uplatniť príspevok

O príspevok môžu zamestnávatelia požiadať od 13. marca 2020, teda odo dňa, kedy boli Úradom verejného zdravotníctva SR uzatvorené alebo obmedzené prevádzky. Príspevky bude môcť zamestnávateľ poberať najdlhšie do konca mesiaca, kedy bude toto rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

Ako a kde požiadam o príspevok

O príspevok je možné požiadať vyplnením 2 dokumentov: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti mzdy a Výkaz pre priznanie finančného príspevku. Nájdete ich na stránke www.pomahameludom.sk.

Vyplnenú žiadosť a výkaz odošlete:

  • e-mailom na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta,
  • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce. Ak tlačivá odosielate elektronicky prostredníctvom stránky www.slovensko.sk, odoslanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom,
  • vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj poštou alebo osobne do podateľne úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta.

V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má sídlo).

Žiadosť za marec 2020 je potrebné predložiť do 15. 5. 2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku.

Informácie v článku sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty