Menu

Projekt podpory škôl, vzdelávania pedagógov a študentov

V KROSe myslíme nielen na vzdelávanie súčasných používateľov, ale venuje sa aj práci s budúcimi účtovníkmi. Aj v tomto duchu je vytvorený už 8 rokov fungujúci projekt podpory škôl, ktorého sa aktívne zúčastňuje viac ako 600 škôl a vzdelávacích inštitúcií. Do tohto projektu je zapojená napríklad aj Žilinská univerzita a program využívajú na vyučovanie až 3 katedry.

Projekt je rozdelený na dve hlavné časti:

  • bezplatné poskytovanie programov školám, prípadne vzdelávacím inštitúciám,
  • kontinuálne vzdelávanie pedagógov.

Spolupráca medzi firmou a školou je možná na dvoch úrovniach, na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí licencie. V prvej úrovni škola získava pravidelné zasielanie aktuálnych verzií programov, príručky a takisto je aj dostupné využívanie služby HOTLINE. Bonusom pre školy je možná účasť na všetkých typoch školení a možnosť zakúpenia všetkých publikácií so zľavou 60 %. V druhej úrovni škola získa navyše 15 príručiek, zaškolenie priamo v priestoroch školy ako aj pomoc pri inštalácii programov. Podmienkou pre získanie väčších výhod je, že je aspoň na jednom programe vykonávaná maturitná skúška z odborných predmetov. V prípade vzdelávacích inštitúcií je náhradou napríklad príprava diplomovej práce, bakalárskej práce, prípadne záverečný test, ktorého vykonanie a vytvorenie je na uvážení vzdelávacej inštitúcie. Za úspešné vykonanie, či už maturitnej skúšky alebo testu náleží aj odmena vo forme certifikátu zasielaného priamo spoločnosťou KROS.

Pomôckou pre výučbu v programoch sú aj pravidelne aktualizované zbierky riešených príkladov či cvičné firmy, kde je na základe reálnych dokladov spracovaný účtovný rok firmy. Všetky materiály sú k dispozícii na stiahnutie bezplatne aj so samotnými riešeniami. Okrem príkladov vypracovaných našimi odborníkmi sú k dispozícii aj jednotlivé práce pedagógov, ktorí aj takouto formou chcú prispieť k rozvoju študentov a účtovníctva na školách.

Olympiáda Mladý účtovník

Študentom umožňujeme aj vzájomné porovnanie svojich schopností a vedomostí. V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov organizujeme olympiádu Mladý účtovník, v rámci ktorej majú možnosť najlepší študenti získať hodnotné odmeny. Cieľom tejto súťaže je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky. Obsahom olympiády je súvislý príklad plne zodpovedajúci učebným osnovám z účtovníctva a môžu byť do nej prihlásení študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Každoročne sa súťaže zúčastňujú najlepší študenti stredných škôl a rozdeľujeme ceny v hodnote 2000 €.

Vzdelávanie pedagógov

Druhou časťou projektu je vzdelávanie pedagógov. V rámci neho spoločnosť pravidelne organizuje hromadné školenia (semináre) pre pedagógov v troch mestách na Slovensku a novinkou je aj spustený program kontinuálneho vzdelávania s názvom Ovládanie programu OMEGA – podvojné účtovníctvo. Programu kontinuálneho vzdelávania sa zúčastnili učitelia stredných škôl, ktorí spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetov zaradených vo vzdelávacej oblasti Ekonomika v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z., a za jeho úspešné absolvovanie pedagógovia získali 20 kreditov. Projekt spočíval v dvojdňovom intenzívnom vzdelávaní, kde každý pedagóg samostatne vykonával prácu v programe pod vedením školiteľa, ďalej pokračoval účasťou na seminári pre pedagógov a po úspešnom zvládnuti on-line záverečných testov, končil ústnou skúškou pred komisiou. Pre zvýšený záujem pedagógov sa tento cyklus opakoval dva roky po sebe a na základe podnetov od pedagógov je v príprave aj kontinuálne vzdelávanie v programe Olymp a Alfa Plus.

Každý týždeň pribúdajú do zoznamu nové a nové školy a vďaka tomu sa nám podarilo dosiahnuť, že 85 % obchodných akadémií pracuje s programami Kros. Veľmi nás tešia aj prichádzajúce pozitívne ohlasy a veríme, že budeme v tomto úspešnom projekte pokračovať ešte mnoho rokov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty