Menu

Ročný výkaz zamestnancov so ZPS

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, má povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Takáto povinnosť mu vyplýva z § 63 ods. 1 Zákona o službách zamestnanosti.

Ďalšou možnosťou, ako naplniť literu zákona, je odoberať tovary a služby z chránených dielní. Zoznam chránených dielní je dostupný na webovej stránke Úradu práce, soc. vecí a rodiny.

Splnenie, resp. nesplnenie tejto povinnosti sa vykazuje prostredníctvom výkazu Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Ak zamestnávateľ nedodrží zákonom stanovené kvóty, musí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu. Odvod je potrebné zrealizovať najneskôr do 31. 3. 2017.

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že na každých 20 zamestnancov pripadá 1 občan so zdravotným postihnutím. Znamená to, že ak zamestnávateľ zamestnáva 45 zamestnancov, má povinnosť zamestnávať 2 občanov so zdravotným postihnutím. Výkaz sa prekladá do 31. 3. 2017 miestne príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Adresu Úradu práce je potrebné doplniť do pravého horného rohu výkazu.

V ďalšej časti výkazu sa vypĺňajú údaje o zamestnávateľovi – jeho názov a adresa, IČO, SK NACE, IBAN a SWIFT.

Časť A – Stav podľa § 63 zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. sa skladá z:

 1. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok je priemerný počet zamestnancov, bez ohľadu na dĺžku pracovných úväzkov zamestnancov a odpracovaný čas. A čo osoby na materskej a rodičovskej dovolenke, osoby vo vyšetrovacej väzbe a výkone trestu, zamestnanci vyslaní do škôl a na dlhodobé kurzy, osoby uvoľnené na výkon verejnej funkcie, poslanci NR SR, žiadna z dôhod, spoločníci a štatutári, zahraniční štatutári a zamestnanci s neplateným voľnom? Títo všetci sa do priemerného evidenčného počtu nezapočítavajú. Pracovník so súbežným PP sa do evidenčného počtu počíta iba raz.
 2. Počet zamestnancov, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí – tu zamestnávateľ uvedie tých, ktorí plnia pracovné úlohy v zahraničí.
 3. 3,2 % – ný podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím za kalendárny rok – tento riadok sa počíta ako 3,2 % z riadku v časti A1. Zistené údaje sa zaokrúhľujú na celé čísla. Od hodnoty 0,5 sa číselné údaje zaokrúhľujú nahor.

Časť B – Skutočný stav

 1. Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorých pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší ako 40% a nižší alebo sa rovná 70% – Kto sa to počtu zamestnancov započítava? Započítavajú sa len tí zamestnanci, ktorí majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť medzi 40 – 70 %. Držitelia preukazu ZŤP sa nezapočítavajú.
 2. Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, ktorých pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je vyšší ako 70 % (B2 x3) – sem uvedie zamestnávateľ počet zamestnancov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ako v predchádzajúcom riadku, ani tu sa nezapočítavajú držitelia preukazu ZŤP. Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zníženou pracovnou schopnosťou o viac ako 70%, sa takýto zamestnanec do výkazu započítava za troch takých občanov.
 3. Počet zamestnancov so zdravotným postihnutím spolu – ide o súčtový riadok poli B1 a B2. Výsledné číslo sa zaokrúhľuje na celé číslo, od 0,5 nahor.

Časť C – Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky podľa § 64 zákona

v tejto časti sa uvádzajú informácie o povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ktorá sa plní  odoberaním výrobkov alebo služieb od:

  • chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
  • občana so ZP, ktorý vykonáva SZČO,
  • zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so ZP, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo služieb.

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce. Pri výpočte celkovej ceny práce sa vychádza z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za 1. až 3. štvrťrok 2015 = 859,00 €.

Celková cena práce pre rok 2015 je 1 161,35€.

  • 0,8 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení  929 €,
  • 0,9 násobok celkovej ceny práce je po zaokrúhlení 1 045 €.

Časť C sa rozčleňuje na tieto riadky:

 1. Suma (celková suma platieb za odobraté tovary od realizátora zákazky – § 64 ods. 3)
 2. Suma (celková suma platieb za prijaté služby od realizátora zákazy – §64 ods. 4 Zákona) 1 občan so ZPS = 0,8 násobok celkovej ceny práce
 3. 10% celkovej sumy platieb za odobraté tovary (nákup a predaj tovarov – § 64 ods. 8 zákona

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty