Menu

SOS dotácia pre občanov bez príjmu

#spolutodame   #skrosomdoma

Pre občanov – fyzické osoby, ktorí počas pandémie koronavírusu zostali bez príjmu a nemajú nárok na príspevok z predchádzajúcich štyroch opatrení, je určené Opatrenie č. 5 v podobe takzvanej „SOS dotácie“.

Komu má dotácia pomôcť?

Cieľovou skupinou sú fyzické osoby, ktoré pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12. 3. 2020) mali prácu a príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, avšak v krízovej situácii zostali bez príjmu.

O dotáciu môžu požiadať aj študenti, ktorí mali v marci a apríli pracovať na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta a ktorí pred mimoriadnou situáciou pravidelne prácu vykonávali a mali z nej príjem.

Podmienky príspevku (Opatrenie č. 5)

Na dotáciu budete mať nárok, len ak nemáte príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, prípadne nie ste poberateľom akejkoľvek pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci, a nie ste ani žiadateľom o príspevok z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje.

Vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa §3 nariadenia vlády Slovenskej republiky pošlite poštou na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie, v ktorom fyzická osoba potvrdzuje, že:  

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
 • nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie,
 • nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu krízovej situácie a odstránením ich následkov,
 • a spĺňa aj ďalšie podmienky, uvedené v čestnom vyhlásení žiadateľa.

  Obdobie a výška čerpania dotácie

  Dotáciu v rámci piateho opatrenia môžete získať aj za ten mesiac, v ktorom boli splnené podmienky len časť mesiaca, a to nasledovne:

  • za marec –  od 12. 3. 2020 alebo aj neskôr, ale minimálne 10 kalendárnych dní,
  • za apríl – od 1. 4. 2020 alebo aj neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní.  

  Znamená to, že ak ste o zdroj príjmu prišli po 21. 3. 2020, na dotáciu za marec nemáte nárok.

  Termín na podanie žiadosti za mesiace marec a apríl 2020, v prípade splnenia podmienok,  je do 15. 5. 2020.

  Za mesiac máj 2020 netreba podávať novú žiadosť. Zmenu skutočnosti pre príjem dotácie, ako je obnovenie činností s nárokom na príjem, však musíte oznámiť do 20. mája 2020, a to písomnou formou. Inak  má ministerstvo za to, že sa podmienky nezmenili a dotáciu  automaticky vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

  Dotácia sa bude vyplácať na bankový účet uvedený v žiadosti a to paušálne na osobu, pri splnení podmienok za marec v sume 105 eur a  za apríl (až do skončenia krízovej situácie) v sume 210 eur.

  Všetky podmienky pre získanie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu, ako aj žiadosť, vyhlásenie a poučenie nájdete na stránke www.pomahameludom.sk.

  Zdieľať
  Súvisiace témy k článku
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty