Menu

Ste evidovaný na úrade práce? Od mája si privyrobíte ťažšie

Donedávna žiadny právny predpis nebránil uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len uchádzač), aby si popri evidencii na ÚPSVaR zároveň aj privyrábal, napr. formou dohody alebo pracovného pomeru na kratší úväzok. Zákon o službách zamestnanosti síce určoval strop, ktorý mohol uchádzač mesačne zarobiť, nijako však neobmedzoval rozsah vykonávanej práce. Toto sa ale od 1. mája 2017 mení.

22. marca parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá zásadným spôsobom reguluje podmienky, za ktorých bude môcť evidovaný uchádzač vykonávať zárobkovú činnosť. Obmedzenia, ktoré novela prináša, si podrobnejšie priblížime v nasledujúcom článku.

Hneď v úvode však podotýkame, že zmeny, ktoré novela prináša sa netýkajú uzatvárania dohôdo prácach mimo pracovného pomeru ako pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce. Dohody môžete naďalej uzatvárať podľa rovnakých pravidiel vymedzených v § 223 až § 228a Zákonníka práce, najdlhšie na dobu 12 mesiacov tak, ako ste boli zvyknutí aj doteraz.

Obmedzenie práce na dohodu

Hoci inšpektoráty práce dlhodobo upozorňujú na atribút výnimočnosti uzatvárania dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnávatelia ich stále s obľubou využívajú ako jednu z foriem zamestnávania. O tomto fakte svedčí aj vysoké číslo uchádzačov, ktorí majú počas evidencie na úrade uzatvorenú jednu alebo viacero dohôd, a to aj opakovane na maximálne možné obdobie 12 mesiacov. V skutočnosti je nedokázateľné, či ide len o výnimočnú zárobkovú činnosť. Vláda sa preto rozhodla v prípade uchádzačov o zamestnanie pristúpiť k obmedzeniu takejto zárobkovej činnosti.

Ak aj váš „dohodár“ patrí medzi evidovaných uchádzačov o zamestnanie, zrejme si tiež v máji položí otázku, či ostať vedený v evidencii na úrade práce alebo si radšej ostať u vás privyrábať na dohodu. Od mája totiž bude môcť uchádzač zostať v evidencii len v prípade, ak neporuší žiadnu z podmienok, upravených v novelizovanom § 6 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, a to:

  • maximálny rozsah práce – dohody mimo pracovného pomeru môže mať uzatvorené v úhrne, za všetky dohody spolu, maximálne na obdobie 40 kalendárnych dní v roku. Tento „limit“ sa sleduje od 1. mája 2017, doba trvania dohôd pred týmto dátumom sa do neho nezapočítava.
  • súbeh dohôd – nesmie mať uzatvorených viac dohôd súbežne. V rámci roka môže mať uzatvorených viac dohôd, obdobie ich trvania sa však nemôže prekrývať.
  • maximálna výška odmeny – mesačný zárobok uchádzača nesmie presiahnuť sumu životného minima platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje. Pokiaľ od 1. júla nedôjde k zmene životného minima, pôjde o sumu 198,09 € mesačne.
  • zamestnávateľ – dohoda nesmie byť uzatvorená u zamestnávateľa:

– u ktorého bol uchádzač bezprostredne pred zaradením do evidencie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

– ktorý v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol UoZ prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Pri dohodách uzatvorených pred 1. májom sa neposudzuje podmienka „zamestnávateľ“. Považuje sa automaticky za splnenú. Týchto dohôd sa netýka ani zákaz súbehu dohôd. Tzn., že ak má uchádzač po 1. máji dve súbežné dohody, ktoré boli uzatvorené ešte pred nadobudnutím účinnosti novely zákona, tieto nebudú dôvodom jeho vyradenia z evidencie. ÚPSVaR uchádzača vyradí až ak prekročí stanovený rozsah práce (napr. ak by táto dohoda nebola ukončená najneskôr do 9. júna, presiahla by limit 40 kalendárnych dní) alebo prekročí maximálnu mesačnú výšku odmeny alebo ak by s ním zamestnávateľ po 1. máji uzatvoril tretiu súbežnú dohodu.

Okrem vyššie spomenutých obmedzení ukladá zákon o službách zamestnanosti uchádzačovi povinnosť predložiť každú kópiu dohody úradu najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Kópiu dohody je povinný predložiť aj v prípade, ak má dohodu uzatvorenú v čase podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak ide o dohody, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou novely zákona, povinnosť predložiť ich kópie ÚPSVaR-u je do 9. mája 2017. Za nepredloženie kópie dohody v zákonom stanovenom termíne hrozí uchádzačovi „vyhadzov“ z evidencie, pričom možné opätovné zaradenie takéhoto občana do evidencie je až po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia.

Práca na hlavný pracovný pomer popri evidencii na úrade

Od 1. mája si už uchádzač takouto formou zárobkovej činnosti popri evidencii na ÚPSVaR neprivyrobí. Rovnako ani v prípade, ak vykonáva zárobkovú činnosť na základe vzťahov podľa osobitných predpisov, t. j., napr. na základe zmlúv podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Ak uchádzačovi počas evidencie na ÚPSVR vznikne jeden z týchto právnych vzťahov, ÚPSVaR ho z evidencie vyradí dňom jeho vzniku.

Zákon pamätá aj na situáciu, ak mal uchádzač niektorú z vyššie spomínaných zmlúv uzatvorenú už k 30.4.2017 a zmluva trvá aj po nadobudnutí účinnosti novely zákona. Ak chce takýto občan naďalej zotrvať v evidencii, zákon v § 72aa ponecháva prechodné obdobie na vykonanie úkonov smerujúcich k skončeniu tejto zárobkovej činnosti. To znamená, že uchádzač bude môcť zárobkovú činnosť na základe vyššie spomínaných zmlúv vykonávať najdlhšie do 31. júla 2017. Ak by vykonával zárobkovú činnosť aj po tomto dátume, t. j. zmluvy by k tomuto dátumu neukončil, ÚPSVaR ho vyradí z evidencie od 1. augusta 2017.

Počas tohto prechodného obdobia paradoxne môže uchádzač mesačne zarobiť odmenu v úhrne vo výške životného minima, zatiaľ čo do konca apríla to bolo len 75 % zo sumy životného minima.

Dohoda a absolventská prax

Už dobrým zvykom sa stalo aj to, že si uchádzač počas absolventskej praxe privyrábal aj na dohodu. Toto je od mája tiež minulosťou. Počas vykonávania absolventskej praxe už uchádzač nemôže, podľa § 51 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, vykonávať zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Ak vykonával absolventskú prax, s ktorou mal súbežne uzatvorenú dohodu k 30. aprílu 2017, môže mať dohodu uzatvorenú najdlhšie do 9. júna 2017. Ak súbeh dohody a praxe bude trvať aj po tomto dátume, uchádzač bude vyradený z evidencie 10. júnom 2017 s možnosťou jeho opätovného zaradenia až po uplynutí šiestich mesiacov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty