Menu

Uplatnenie odvodovej úľavy pre zamestnancov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese

V minulosti sme sa venovali dlhodobo nezamestnaným zamestnancom evidovaným na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktorí môžu získať na obdobie 12 mesiacov odvodovú úľavu na zdravotné a sociálne poistenie (rovnako aj ich zamestnávateľ).

Odvodová úľava sa pre pracovný pomer, ktorý začal od 15.12.2015 a neskôr, rozšírila o novú skupinu zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov.

Podmienky uplatnenia odvodovej úľavy

 • osoba má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov
 • dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bude vznik tohto pracovného pomeru,
 • zamestnávateľ nemá nedoplatky na poistnom,
 • zamestnávateľ nezníži počet zamestnancov z dôvodu jeho prijatia,
 • mesačný príjem nebude vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy spred 2 rokov.
  • Ak pracovný pomer vznikne v roku 2016, príjem nesmie presiahnuť sumu 574,86 €/mesiac.
  • Ak pracovný pomer vznikne v roku 2015, príjem nesmie presiahnuť sumu 552,08 €/mesiac (tzn. aj v mesiacoch roka 2016).

Najmenej rozvinutý okres (NRO)

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresoch upravuje podmienky, systém a formy poskytovania podpory najmenej rozvinutým okresom. Najmenej rozvinutý okres je okres zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie, zverejňuje a pravidelne v ¼ ročných intervaloch aktualizuje na svojom webovom sídle Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam okresov obsahuje informáciu o dátume zápisu okresu do zoznamu, dátume mazania okresu zo zoznamu, informáciu o realizácii akčného plánu v danom okrese, ako aj históriu zverejnených údajov.

Dňa 15.1.2016 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny zapísalo do zoznamu najmenej rozvinutých okresov tieto okresy za 4. štvrťrok 2015:

 • Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov.

Oznamovacia povinnosť

Do Sociálnej poisťovne sa zamestnanec s trvalým pobytom v NRO prihlasuje na RLFO s kódom 18 (resp. s kódom ZECNRO).

Odo dňa, kedy prestane mať zamestnanec s odvodovou úľavou trvalý pobyt v NRO, vzniká povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie,  poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť k danému dňu Sociálnej poisťovni na RLFO s kódom 16 (resp. s kódom ZECNNPDPPVN).

Do zdravotnej poisťovne sa zamestnanec s trvalým pobytom v NRO prihlasuje kódom  2Z a 1WZ a odhlasuje pod kódom 2K a 1W K.  V prípade, že zamestnanec prestane mať trvalý pobyt v NRO, je potrebné zaslať oznámenie s kódom 1W K k poslednému dňu mesiaca, v ktorom prestal mať trvalý pobyt v NRO.

Výpočet odvodov a vykazovanie do SP a ZP

Ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, zamestnávateľ platí len úrazové a garančné poistenie.

Zamestnanec s odvodovou úľavou s trvalým pobytom v NRO sa vykazuje na Mesačnom výkaze do Sociálnej poisťovne pod kódom 18 (na papierovom výkaze) resp. pod kódom ZECNRO (na elektronickom výkaze).

V prípade, že zamestnancovi s odvodovou úľavou skončí trvalý pobyt v NRO (zamestnanec sa presťahuje z NRO do okresu, ktorý nie je na zozname NRO alebo okres bol vyradený zo zoznamu NRO) v priebehu mesiaca, bude na Mesačnom výkaze do Sociálnej poisťovne uvedený v dvoch riadkoch, pričom vymeriavací základ sa prepočítava (alikvotizuje):

 • riadok s typom zamestnanca 18: uvedie sa vymeriavací základ na úrazové poistenie, garančné poistenie a počet kalendárnych dní trvania odvodovej úľavy,
 • riadok s typom zamestnanca 1: uvedie sa vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie), poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, úrazové poistenie, rezervný fond solidarity a počet kalendárnych dní od dátumu skončenia odvodovej úľavy.

Na zdravotné poistenie sa uplatní sadzba 0 %. A to aj za mesiac, v ktorom zamestnanec prestane mať trvalý pobyt v NRO (pre uplatnenie odvodovej úľavy na ZP je dôležité, aby podmienka trvalého pobytu v NRO bola splnená na začiatku mesiaca).

Zamestnanec s odvodovou úľavou sa nachádza v prílohe Mesačného výkazu do zdravotnej poisťovne s príslušným VZ (dosiahnutý príjem) so sadzbou poistenia 0 %.

Povinné zdravotné poistenie vzniká od mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnancovi s odvodovou úľavou skončil trvalý pobyt v NRO.

 

PRÍKLAD:

Zamestnávateľ prijal zamestnanca s trvalým pobytom v Sabinove na hlavný pracovný pomer dňa 1. 2. 2016. Zamestnanec bol pred vznikom tohto pracovného pomeru vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 6 mesiacov a sú splnené aj ďalšie podmienky pre odvodovú úľavu. Ku dňu 11. 3. 2016 si zamestnanec zmenil trvalý pobyt do Prešova. Vo februári 2016 a v marci 2016 dosiahol príjem 570 €.

Aké oznamovacie povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi a z akých vymeriavacích základov bude vypočítané poistné vo februári 2016 a v marci 2016?

 

RIEŠENIE:

Zamestnávateľ tohto zamestnanca prihlási dňom 1. 2. 2016 do SP pod kódom 18 (resp. ZECNRO) najneskôr v deň vzniku PP pred začatím vykonávania činnosti a do ZP pod kódmi 2 Z a 1W Z najneskôr do 8 pracovných dní od vzniku PP.

Vo februári 2016 dosiahol zamestnanec mesačný príjem vo výške 570 € (neprekročil hraničný príjem 574,86 €). Odvody zaplatil iba zamestnávateľ na ÚP a GP z vymeriavacieho základu 570 €.

Zamestnanec bol vykazovaný na MV SP s kódom 18 (resp. ZECNRO) a na MV ZP s VZ 570 € a sadzbou poistenia 0 %.

V marci 2016 dňom 11.3.2016 už vzniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a aj poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond. Zamestnávateľ má povinnosť tohto zamestnanca prihlásiť na tieto  poistenia prostredníctvom RLFO kódom 16 (resp. ZECDNNPDPPVN) k 11.3.2016.  Do zdravotnej poisťovne je taktiež potrebné oznámiť túto skutočnosť, a to kódom 1W K dňom 31.3.2016.

Vymeriavací základ do SP v marci 2016 vypočítame nasledovne:

VZ pripadajúci na jeden deň: 570 / 31 = 18,38 € (zaokrúhlene nadol)

VZ na UP a GP (1.3. – 10.3. = 10 dní): 18,38 x 10 = 183,80 €

VZ na NP, SP, IP, PvN, GP, UP, RFS (11.3. – 31.3. = 21 dní): 18,38 x 21 = 385,98 €

Celkový vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta úrazové poistenie a garančné poistenie v marci 2016 je 569,78 € (183,80 + 385,98). Nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond sa vypočíta z VZ 385,98 €. Rozdiel vo VZ na UP a GP vznikol z dôvodu zaokrúhlenia vymeriavacieho základu pripadajúceho na jeden deň.

Zamestnanec bude v marci 2016 vykazovaný na MV SP s kódom 18 (resp. ZECNRO) a s kódom 1 (resp. ZEC).

Za mesiac, v ktorom došlo k zmene trvalého pobytu (marec 2016), zamestnávateľ ešte uplatní na ZP sadzbu 0 % (keďže podmienka trvalého pobytu v NRO na začiatku mesiaca je splnená). Za nasledujúci mesiac (apríl 2016) sa už uplatní sadzba 4 % a 10 % (resp. 2 % a 5 %).

 

POZOR!

Zamestnanec, ktorý bude mať odvodovú úľavu, nebude mať za toto obdobie nárok na nemocenské dávky (bude mať nárok len na náhradu príjmu počas PN, tzn. za prvých 10 dní PN)  a doba uplatňovania odvodovej úľavy sa nezapočítava do doby poistenia pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, ani do doby dôchodkového poistenia pre budúci starobný, prípadne invalidný dôchodok.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty