Menu

Viete koľko peňazí máte viazaných v pohľadávkach?

Čoraz viac odberateľov nehradí svoje záväzky. Firmy tak prichádzajú o peniaze a nemajú dostatok finančných prostriedkov na svoje nákupy. Saldokontné sledovanie dokladov zabezpečí prehľad o všetkých pohľadávkach a záväzkoch, a podporí tak rozvoj a výnosnosť firmy. Pýtajte si preto svoje peniaze a budete mať financie firmy pod kontrolou.

Saldokonto – aké konto?

Pojem, ktorý možno nie je každému známy, má pre firmu veľký význam. V podvojnom účtovníctve sledujeme pohľadávky a záväzky na rôznych účtoch. V článku sa bližšie pozrieme na tie najčastejšie, a to účet 311 používaný pre pohľadávky a účet 321 pre záväzky.

Neuhradené pohľadávky a záväzky za vybrané analytické účty sledujeme v priebehu roka, kedy si vieme overiť a následne aj skontrolovať ich aktuálny stav. Pre správne uzavretie účtovného roka kontrolujeme saldokonto aj na konci účtovného obdobia (bežne k 31. 12.). Zároveň je potrebné myslieť na to, že evidencia všetkých neuhradených pohľadávok/záväzkov má byť zhodná s účtovným stavom, tzn. konečným zostatkom na daných účtoch.

Kontrola pohľadávok/záväzkov v programe OMEGA

Princíp saldokontného sledovania dokladov v programe OMEGA spočíva v tom, že konkrétna platba je priradená ku konkrétnemu dokladu. Preto na doklade (pohľadávke/ záväzku) aj na doklade úhrady musí byť zadaný rovnaký:

  • partner,
  • analytický účet (311.100, 321.200 a iné),
  • číslo práve uhrádzaného dokladu.

Ak sú splnené tieto podmienky, faktúra, či už vystavená alebo prijatá, sa zobrazuje ako uhradená, a zároveň ako správne saldokontne vyrovnaná. Tým získavame prehľad o finančných možnostiach spoločnosti. Vieme, aké záväzky máme ešte uhradiť a na aké príjmy ešte čakáme.

V programe OMEGA získame jednoducho prehľad o všetkých neuhradených dokladoch a tiež si môžeme porovnať evidenčný stav na účtovný. Ak sa zostatky nerovnajú, pomôžeme si funkciou odsúhlasenie saldokonta a nájdeme doklady, ktoré spôsobujú daný rozdiel.

Žiadajte si svoje peniaze!

Ak má firma nezaplatené pohľadávky, neznamená to ešte, že už so svojimi peniazmi nemôže počítať. Môže sa domáhať úhrady zaslaním upomienky a upozorniť tak na pohľadávky po splatnosti.

Ak nám partner faktúry síce platí, ale až po splatnosti, naruší nám tým beh financií. Nevieme s nimi rátať v našich finančných plánoch. Naučme preto svojich partnerov platiť načas vystavovaním penalizačných faktúr.

V neposlednom rade posielame na konci účtovného obdobia svojím odberateľom zoznam všetkých neuhradených pohľadávok na odsúhlasenie. Časom si môžeme jednoduchšie nárokovať na tie nezaplatené pohľadávky, ktoré boli partnerom odsúhlasené. V opačnom prípade vstupuje do diania premlčanie pohľadávok, kedy je vymáhanie pohľadávky zložitejšie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty