Menu

Zamestnávatelia, nezabudnite na pitný režim pre svojich zamestnancov

Leto je v plnom prúde a niektorí si užívajú dovolenku, iní musia pracovať. Vysoké teploty ovplyvňujú aj pracovný výkon, a preto je potrebné zamestnancom zabezpečiť čo najlepšie pracovné podmienky.

Niektorí zamestnanci vykonávajú prácu vonku aj počas mimoriadne teplých dní a sú celý deň vystavení Slnku, iní zas pracujú v neklimatizovaných výrobných halách či kanceláriách.

Za mimoriadne teplý deň sa považuje deň, kedy vonkajšia teplota v tieni dosiahne viac ako 30 °C.

Zamestnávateľ má počas horúcich dní povinnosť zabezpečiť dostatok tekutín a minerálnych látok, ktoré sa z tela uvoľňujú pri práci. Táto povinnosť vyplýva zo zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia. Zákon tiež ukladá povinnosť upraviť zabezpečovanie pitného režimu vnútorným predpisom. V praxi zvyčajne postačuje zabezpečiť zamestnancom pitnú vodu na pracovisku na náklady zamestnávateľa.

Pitný režim na pracovisku definuje aj Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci  99/2016 Z. z., v ktorej je uvedených sedem tried práce podľa energetického výdaja. Hovorí o tom, že ak napr. zamestnanec dlhodobo vykonáva prácu zaradenú do triedy 1b – 4, zamestnávateľ mu musí poskytnúť navyše minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky, ktoré sa stratili z organizmu potením a dýchaním.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený popis jednotlivých tried práce v závislosti od energetického výdaja.

Trieda práce Energetický výdaj         q[W.m-2]* Príklady činnosti
1a ≤80 Práca s minimálnou pohybovou aktivitou, posediačky, prípadne práca spojená s ľahkou manuálnou prácou (napr. práca s PC, jednoduché šitie, administratíva, a iné)
1b 81 – 105 Práce prevažne posediačky s ľahkou manuálnou prácou rúk a ramien (napr. riadenie osobného vozidla, montáž malých ľahkých dielcov, práca v pokladni,…)
1c 106 – 130 Práce s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh, prenášanie bremien do 10 kg (napr. ošetrovateľky, riadenie nákladného vozidla, traktorov, autobusov, predavači, lakovanie, zváranie,…)
2a 131 – 160 Práce postojačky, v predklone, chôdza, prenášanie bremien do 15 kg (napr. údržba strojov, mäsiari, pekári, maliari, operátori strojov, čistenie okien, ručné upratovanie veľkých plôch, …)
2b 161 – 200 Práca postojačky alebo s chôdzou so zapojením oboch horných končatín a trupu (práca v stavebníctve, fúkači skla, záhradnícke a poľnohospodárskej práce,…)
3 201 – 260 Intenzívna práca ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, rezanie, rúbanie dreva, práca s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie, práca v poľnohospodárstve s vysokým podielom ručnej práce,…)
4 › 260 Práca v rýchlom tempe, chôdza po schodoch, beh, stúpanie na rebríku (práca so sekerou, výkopové práce, transport ťažkých bremien do 50 kg,…)

*) tepelná záťaž 1 W.m-2 zodpovedá produkcii potu 1,47 g.h-1

Zamestnávateľ pitným režimom zabezpečuje najmenej 70 % tekutín, ktoré zamestnanec stratí pri práci potením a dýchaním. To, akú minimálnu náhradu tekutín musí zamestnávateľ poskytnúť, upravuje Vyhláška 99/2016 Z. z. Prepočet náhrady prihliada aj na triedu práce, energetický výdaj a teplotu na pracovisku za osemhodinovú zmenu.

Trieda práce Energetický výdaj Náhrada tekutín za pracovnú zmenu
t(°C) (litre)* (litre/1 °C)
1a ≤80 31 – ≥36 0,9 – 2,7 (0,36)
1b 81 – 105 27 – ≥34 0,9 – 3,1 (0,24)
1c 106 – 130 24 – ≥32 0,9 – 2,8 (0,24)
2a 131 – 160 20 – ≥29 0,9 – 2,8 (0,21)
2b 161 – 200 16 – ≥27 0,9 – 2,8 (0,17)
3 201 – 260 15 – ≥24 1,2 – 3,0 (0,2)
4 › 260 15 – ≥21 1,6 – 3,0 (0,23)

*) za každý 1 °C nad dolnou hranicou teplotného rozpätia pre príslušnú triedu práce sa pripočíta k tejto základnej náhrade tekutín hodnota uvedená v zátvorke napr. zamestnancovi zaradenom do triedy 1a by mal zamestnávateľ pri teplote 33 °C zabezpečiť 1,6 l tekutín za pracovnú zmenu.

Okrem dopĺňania pitného režimu pomáha znížiť nepriaznivý vplyv tepla na zdravie zamestnanca aj:

  • skrátenie dĺžky pracovnej zmeny,
  • posunutie začiatku zmeny,
  • pridanie prestávky aj predĺženie prestávky na obed,
  • klimatizovanie priestorov, resp. nútené vetranie,
  • striedanie pracovníkov,
  • sprchovanie a ochladzovanie,
  • tienenie,
  • vhodné oblečenie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty