Menu

Zmena Všeobecných obchodných podmienok platná od 1. mája 2016

Aby sme zosúladili Všeobecné obchodné podmienky (VOP) s platnou legislatívou, dochádza k ich zmene s platnosťou od 1. mája 2016.

Meníme bod číslo 17 o ochrane osobných údajov. Ostatné body zostávajú bezo zmeny. Nové znenie bodu 17:

Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov „iKROS“ a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb poskytovateľa. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP udeľuje používateľ poskytovateľovi výslovný súhlas so správou, získavaním a spracovávaním jeho osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely a v rozsahu potrebnom na využívanie služieb „iKROS“. Používateľ potvrdzuje, že bol poskytovateľom oboznámený s jeho právami vyplývajúcimi zo Zákona najmä, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov. Uvedené osobné údaje poskytuje používateľ dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, Vám poskytovateľ nezaručuje poskytnutie služby.

Poskytovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke https://www.ikros.sk v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona a ďalších právnych predpisov, za účelom spracovania účtovných, daňových dokladov a zabezpečenia zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom a dotknutými osobami, v rámci informácie o zmenách poskytnutej služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať dotknuté osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je: e-mail, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmeniť v časti môj účet . Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankciované zo Zákona.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje poskytovateľa na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie iným oprávneným subjektom, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona:

–          Master Internet, s. r. o., Jiráskova 21, 602 00  Brno, IČO: 26277557

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

Osobné údaje používateľa bude poskytovateľ spracúvať od zaregistrovania v online aplikácii „iKROS“ po dobu trvania členstva. Používateľ môže požiadať poskytovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u poskytovateľa, ktorá získava jeho osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 zákona.

Celé znenie nových VOP si môžete pozrieť na https://ikros.sk/VOP-iKROS-2016-05-01.pdf.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty