Menu

Zmeny v Zákonníku práce

#spolutodame   #skrosomdoma

Novinkou Zákonníka práce je jeho XI. časť – Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len krízová situácia). Táto časť bude platiť len počas vyhlásenia krízovej situácie a počas dvoch mesiacov po jej odvolaní a bude mať prednosť pred jeho ostatnými časťami.

Nariadený home office

Novela Zákonníka práce oprávňuje zamestnávateľovi nariadiť zamestnancom výkon práce z domu. Rovnako právo pracovať z domu môže využiť aj zamestnanec, ak to povaha jeho práce umožňuje a za predpokladu, že na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by tomu bránili. V opačnom prípade zamestnávateľ nie je povinný umožniť výkon práce formou home office.

Skrátené lehoty

Skracuje sa lehota, počas ktorej musí zamestnávateľ oznámiť rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi, a to na najmenej 2 dni vopred s platnosťou na týždeň. Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na kratšej lehote.
Počas krízovej situácie sa zamestnávateľovi skracuje lehota, ktorú musí dodržať, ak chce zamestnancovi nariadiť čerpanie dovolenky, a to najmenej na 7 dní vopred z pôvodných 14 dní. Ak ide o dovolenku z predošlého roka, tak jej čerpanie môže zamestnávateľ nariadiť už dva dni pred začiatkom čerpania.

Práva po návrate z karantény

V novelizovanej časti Zákonníka práce sa myslí aj na zamestnancov po návrate z karantény, izolácie alebo OČR. Vzťahuje sa na nich ochrana pred výpoveďou, tzv. zákaz výpovede. Zároveň je zamestnávateľ povinný takému zamestnancovi „držať pracovné miesto“ po návrate do zamestnania, tak ako to poznáme pri zamestnancoch, ktorí sa vrátia z PN- ky.

Mediálne známa náhrada mzdy vo výške 80 %

Pred schválením tejto novely platilo, že ak nastali prekážky na strane zamestnávateľa, pre ktoré nemohol zamestnanec vykonávať prácu, musel mu zamestnávateľ vyplatiť náhradu mzdy:
– buď minimálne 60 % priemerného mesačného zárobku (ak mal zamestnávateľ dohodu so zástupcami zamestnancov a v nej mal vymedzené tieto prevádzkové dôvody),
– alebo 100 % priemerného mesačného zárobku (týkalo sa všetkých ostatných).
Novela Zákonníka práce zaviedla novú náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného mesačného zárobku. Bude sa využívať ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Musí byť vyplatená najmenej vo výške minimálnej mzdy. To znamená, že nových 80 % sa netýka firiem, ktoré vyplácajú minimálnu mzdu. Zamestnávatelia, ktorí majú odbory, môžu naďalej vyplácať náhradu mzdy vo výške podľa kolektívnej zmluvy alebo dohody so zástupcami zamestnancov.

Informácie v článku sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty