Menu

Zosúladenie rodinného a pracovného života

Stíhať okrem starostlivosti o rodinu aj prácu dá zabrať a vyžaduje si dôkladné manažovanie času. Okrem osem hodinovej šichty v práci nás čaká doma kopec ďalších povinností. Nakúpiť, vyzdvihnúť deti zo škôlky či zo školy, navariť, skontrolovať domáce úlohy a iné. Nie každý má to šťastie, že mu zamestnávateľ vyhovie a môže pracovať na skrátený úväzok. Takáto požiadavka prichádza hlavne zo strany žien.

Podľa štatistík je Slovensko na chvoste EÚ v počte ľudí zamestnaných na kratší úväzok. Touto problematikou sa zaoberá aj Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVR ). ÚPSVR chce motivovať zamestnávateľov, aby prijímali do zamestnania viac žien aj na kratšie úväzky. Za tým účelom bol od septembra 2019 spustený projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“.

Koho sa projekt týka?

Cieľom projektu je motivovať zamestnávateľov, aby zamestnávali osoby s rodičovskými povinnosťami, predovšetkým ženy.

Do projektu môžu byť zapojení uchádzači o zamestnanie (ďalej UoZ), ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov najmenej 3 mesiace pred zaradením do projektu a zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • ide o ženu, ktorá je evidovaná na úrade práce a stará sa o dieťa vo veku do 6 rokov,
 • UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť (preukazuje právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu vydaným obcou alebo vyšším územným celkom) alebo
 • UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (osamelá osoba preukazuje osamelosť čestným vyhlásením).

Čo získa zamestnávateľ?

Ak zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru uchádzača z cieľovej skupiny, získa od štátu finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce. Nárok na príspevok je podmienený minimálnou dobou trvania pracovného pomeru, a to aspoň 3 mesiace.

Štát podporuje tieto flexibilné formy práce:

 • pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce),
 • delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce) – zamestnanci (minimálne dvaja), pracujúci na kratší pracovný čas, si sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň, ktoré pripadajú na uvedené pracovné miesto.
 • domácka práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce).

Pracovný pomer môže byť dohodnutý buď na dobu určitú minimálne na 3 mesiace alebo na neurčitý čas.

Úspora mzdových nákladov

Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca prijatého na podporované miesto je vo výške 95 % celkovej ceny práce, najviac však vo výške 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce. Tá je na rok 2019 v sume maximálne 843,648 Eur mesačne.

Výška maximálneho príspevku zodpovedá pracovnému pomeru na plný úväzok. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší úväzok, výška finančného príspevku sa pomerne kráti.

Príklad:

Zamestnáte na polovičný úväzok ženu evidovanú na úrade práce s hrubou mzdou 400 Eur mesačne. Vaša cena práce je 540,80 Eur. Úradu práce prispieva vo výške 95 % celkovej ceny práce, čiže 513,76 Eur. Maximálny príspevok na polovičný úväzok je však 421,82 Eur (843,648 x 0,5). Úrad práce vám mesačne vyplatí príspevok 421,82 Eur. Zapojením sa do projektu vás zamestnanec „bude stáť“ namiesto 540,80 Eur len 118,98 Eur, pretože 421,82 Eur vám prispeje úrad práce. Pri trvaní pracovného pomeru 12 mesiacov je úspora na mzdových nákladoch až vo výške 5 061,48 Eur.

Finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne v závislosti od trvania pracovného pomeru, najdlhšie počas 12 mesiacov. Vyplácanie zabezpečuje úrad práce, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

Aké podmienky musí zamestnávateľ splniť?

Zamestnávateľ, ktorý chce získať príspevok, musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • má splnené daňové povinnosti podľa Zákona o dani z príjmov,
 • má splnené odvodové povinnosti poistného voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni ,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti,
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, v nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ, ak ide o právnickú osobu.

Projekt podporuje vytvorenie pracovných miest na celom území SR okrem bratislavského kraja. To znamená, že vytvorené pracovné miesto musí byť mimo bratislavského kraja.

O príspevok požiadate úrad práce

Zamestnávateľ musí o finančný príspevok požiadať prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú doručí na úrad práce. Spolu so žiadosťou predkladá aj Zámer vytvorenia pracovného miesta a Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis. Podrobnosti nájdete na webe ÚPSVR: www.upsvr.gov.sk.

Úrady práce prijímajú žiadosti o poskytnutie príspevku od septembra 2019 do februára 2022. Projekt prebieha od septembra 2019 až do augusta 2022.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
  
KROS
O nás
Blog
Kontakty