Menu

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Študenti majú možnosť uzavrieť so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej už len DBPŠ). Vysvetlíme si ako ju evidovať v programe a načo si dať pozor.

  Dohodu zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj – Nová zmluva. Zadáte dátum vzniku dohody a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete DBPŠ.

Dohoda na pravidelný alebo nepravidelný príjem

Z pohľadu Sociálnej poisťovne DBPŠ, ktorá vznikne a aj skončí v tom istom kalendárnom mesiaci je považovaná vždy za dohodu s nepravidelným príjmom. DBPŠ uzatvorená na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny mesiac sa vždy považuje za pravidelný príjem.

Pravidelný, respektíve nepravidelný príjem označíte u zamestnanca v Personalistike na karte Pracovné pomery    pri pridávaní novej dohody na záložke Základné údaje.

 

Výnimka z dôchodkového poistenia

Každý študent, ktorý má uzatvorenú DBPŠ, si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Pri uplatnení výnimky sa neplatí poistné na starobné, invalidné poistenie a poistné do RFS do výšky 200 €. Podmienkou na jej uplatnenie je podpísanie Oznámenia a čestného vyhlásenia k DBPŠ (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov). Ak má študent uzatvorenú DBPŠ u viacerých zamestnávateľov, výnimku z DP si môže uplatniť iba na 1 dohodu.

To isté platí, ak má študent v rámci 1 mesiaca 2 dohody u toho istého zamestnávateľa, (napr. ak 3. 6. končí jedna DBPŠ a 7. 6. začína ďalšia).

 

Ak si chce študent uplatňovať výnimku od nástupu do zamestnania, nastavíte ju v Personalistike na karte Pracovné pomery. V Dohode o brigádnickej práci študentov označíte voľbu Výnimka z dôchodkového poist.

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje do časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Ak sa rozhodne študent uplatniť si výnimku z DP počas plynúcej dohody (dohoda napr. vznikla 1. 3. 2021 a študent si chce uplatniť výnimku od 1. 8. 2021), výnimku nastavíte v Personalistike zamestnanca už len na karte Mzdového údaje v časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia v odomknutom mesiaci, ktorého sa výnimka týka (teda v auguste 2021).

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, je potrebné zamestnanca odhlásiť z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete niektorý z typov RLFO:

  • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11)
  • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12)

Prihlásiť alebo odhlásiť študenta na dôchodkového poistenia je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne, pretože inak bude výkaz na SP neakceptovaný.

 

Prihlášku na DP vytvoríte:

  • k prvému dňu v mesiaci, v ktorom študent prekročil príjem
  • k prvému dňu, od mesiaca v ktorom si prestal uplatňovať výnimku.

Odhlášku z DP vytvoríte:

  • k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom si študent neuplatňoval výnimku a od nasledujúceho mesiaca si bude výnimku uplatňovať.
  • ak študent v jednom mesiaci prekročil príjem a v nasledujúcom mesiaci už k prekročeniu nedôjde, tak odhlášku z DP vytvoríte k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom prekročil príjem.

Tieto oznamovacie povinnosti vytvoríte v programe OLYMP cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poistenia.

Pre DBPŠ použijete základnú zložku mzdy, ktorú zadáte v Personalistike na karte Zložky mzdy:

75 – dohoda o brigádnickej práci študenta

 

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   17.06.2021

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty