Menu

Aká bude stavebná reforma v praxi? 

Nová stavebná legislatíva je prijatá. Po niekoľkých desaťročiach sme sa dočkali zmeny. 27.apríla 2022 boli schválené dva zákony s účinnosťou od 1. 4. 2024:

Zákon č. 200/2022 – Zákon o územnom plánovaní – upravuje územné plánovanie, pôsobnosť orgánov územného plánovania, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v územnom plánovaní a informačný systém územného plánovania a výstavby

Zákon č. 201/2022 – Zákon o výstavbe – upravuje postup prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb, práva a povinnosti osôb uskutočňujúcich činnosti vo výstavbe a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe

Aké najväčšie zmeny nás v súvislosti s novou právnou úpravou čakajú v praxi?

Stavebné povolenie z nového úradu

Jednou zo zmien je prenos kompetencií v rámci stavebných konaní z obcí späť na štát. Ako sme už spomínali, v júni 2022 bol zriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý bude konať prostredníctvom podriadených stavebných úradov s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Znamená to, že právomoc doterajších stavebných úradov, ktoré spadali pod obce, prejde na regionálne pracoviská novozriadeného úradu. Stavebné povolenie bude teda po novom vydávať osem regionálnych úradov so sídlami v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a v Žiline.

Väčšia ťarcha zodpovednosti pre projektantov

Aj doteraz mal projektant v stavebnom konaní určité povinnosti. Hlavnú zodpovednosť ale niesol stavebník. Zákon o výstavbe postavenie projektanta posilňuje – po novom bude projekčná organizácia zodpovedná za vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie a bude zabezpečovať aj inžiniering a komunikáciu so všetkými dotknutými orgánmi . Novinkou je aj definícia tzv. generálneho projektanta, ktorý zabezpečí koordináciu viacerých projektantov.

Úloha zhotoviteľa

Zákon upravuje aj povinnosti zhotoviteľa, stavbyvedúceho či stavebného dozoru. Všetky povinné dokumenty, zmeny či zápisy sú povinní zaznamenávať elektronicky v informačnom systéme. Zhotoviteľ je novým zákonom viac chránený. Jeho povinnosťou bude zrealizovať stavebné dielo podľa projektovej dokumentácie, nebude teda niesť zodpovednosť za chyby v dokumentácii.

Elektronický stavebný denník

Jednou z hmatateľných nových povinností sa stane vedenie elektronického stavebného denníka v informačnom systéme. Povinnosť sa nevzťahuje iba na drobné stavby. Zákon hovorí: „Ak stavebník nemôže viesť stavebný denník v informačnom systéme alebo údaje v stavebnom denníku elektronicky, je povinný ich viesť v listinnej podobe; takto zaznamenané údaje je stavebník povinný bezodkladne zaznamenať v elektronickej podobe v informačnom systéme dodatočne po odpadnutí dôvodov, ktoré znemožňovali viesť stavebný denník v informačnom systéme.“

Digitalizácia je tu

Čo do systému už raz nahráte, nemusíte duplicitne predkladať ďalším úradníkom. V novom informačnom systéme budú dokumenty o stavbách aj územné plány k dispozícii všetkým na jednom mieste v reálnom čase . Takisto komunikácia a procesy budú prebiehať elektronicky.

Jednoduchšie povolenie výstavby

Aspoň tak to na prvý pohľad vyzerá. Cieľom novej legislatívy je aj zjednodušenie a zrýchlenie celého procesu stavebného povolenia. Zo súčasných v priemere 300 dní by ste mohli povolenie dostať už do 40 pracovných dní. Stavebníka čaká len jedno konanie o stavebnom zámere, ku ktorému sa budú vyjadrovať dotknuté orgány a účastníci konania z hľadiska vplyvov budúcej stavby navonok voči územnému plánu, prostrediu, krajine a susedom. Rýchlejšie vybavenie súvisí najmä s elektronizáciou procesov a odbúraním zbytočných administratívnych procesov.

Koniec čiernych stavieb

Lepšie sa oplatí postaviť načierno, zaplatiť pokutu a povolenie vybaviť dodatočne. Dnešná realita na Slovensku je, žiaľ, taká. Podľa novej právnej úpravy už nebude možné požiadať o dodatočné povolenie stavby, takáto stavba nebude pripojená k sieti energií a navyše ju bude musieť stavebník na vlastné náklady odstrániť.

Vykonávacie vyhlášky

Zákony sú odsúhlasené, ale ako to bude konkrétne prebiehať, ukážu až vykonávacie vyhlášky. Všetky novinky budeme ostro sledovať. Koncom októbra si na digitalizáciu posvietime na našej online konferencii.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty