Menu

CENKROS 4 2016/I v.4

Ostatné novinky verzie 2016/I v.4

 • V novej verzii programu je možné plnohodnotne využívať exporty do PDF na operačných systémoch Windows 7, 8.1 a 10.
 • Zabezpečili sme formátovaný export údajov do Excelu z tabuľky rozpočtu pre dodatočnú prácu v Exceli. Číselné údaje, ako napr. Celková cena, sa exportujú ako čísla, a tak si v Exceli môžete sčítať alebo prevzorcovať ľubovoľné hodnoty.
 • Pre rýchlejšie nájdenie kopírovanej položky sme vo funkcii Vlož z inej zobrazili poradové číslo položky (stĺpec ČP).
 • Zrýchlili sme prácu s výskytmi položiek – zmenu ostatných výskytov podľa aktuálnej položky a prevzatie údajov z iného výskytu položky do aktuálnej položky.
 • Vo verzii bola zapracovaná podpora na zapamätanie funkcií, ktoré ste si pridali do rýchleho panelu.
 • Exporty formátov Komplet 2012 sú nastavené tak, aby boli lepšie čitateľné po vytlačení.
 • V tlačových zostavách s prenesenou DPH bol nesprávne uvedené číslo odseku zákona o DPH (namiesto ods. 12 bol uvedený ods. 2). Text bol v tlačových zostavách opravený.
 • Nová verzia prináša podporu importov xlsx súborov, ktoré v predošlej verzii program nedokázal otvoriť.
 • Pri návrate do výkazu výmer z inej aplikácie (napr. z výkresovej dokumentácie) sa výkaz nevymaže a vy môžete pokračovať v editácii výkazu výmer so zachovaním doteraz zadaných hodnôt.
 • Ak bol v operačnom systéme predvolený iný poštový klient ako Outlook, napr. Mozilla Thunderbird, tak nefungoval správne export z programu do e-mailu. V novej verzii sa vytvorí e-mail s exportovaným súborom už v predvolenom poštovom klientovi.
 • Opravená chyba pri importe rozsiahlej stavby vo formáte XC4 s veľkým počtom položiek s výkazom výmer.
 • Opravená chyba, keď sa pri editácii vyfiltrovaných položiek hodnota zapisovala nielen do aktuálnej bunky, ale aj do nasledujúcej bunky.
 • Pri zapnutom paneli Audítor cien a nastavení sa na položku, ktorá mala v mernej jednotke zalomený riadok, sa zobrazila chyba a položka sa nedala editovať. Chyba bola opravená, editácia položky je možná aj v uvedenom prípade.
 • V novej verzii sa pamätá nastavenie zalamovania textu v okne obsahu cenníka.
 • Bola opravená chyba, ktorá nastávala pri prispôsobení lišty s ikonami v Harmonograme.
 • Oprava chyby, ktorá nastávala pri prepnutí sa zo zákazky do inej databázy, ako je pre zákazku naviazaná.
 • Oprava chyby, ktorá nastávala pri tlači rozpočtu, v ktorom ste si aspoň v jednom číselnom stĺpci (napr. Množstvo) nastavili filter aj na prázdne hodnoty.
 • Bola opravená chyba, ktorá nastávala pri vytváraní zostatkového rozpočtu z prázdnej zákazky.
 • V novej verzii bolo upravené uchovávanie nastavení naviazaného ekonomického systému vo funkcii Sledovanie stavby.
 • Oprava tlače nosných položiek s rozbormi v Zozname zákaziek, ak boli v kalkulácii vnorené rozbory (položky v rozboroch boli opäť kalkulované).
 • Podporený prenos údajov (VRN, KČ) zadaných na Krycom liste zákazky aj na ostatné zákazky v určenom rozsahu (celá stavba, označené zákazky).
 • Opravené vyčíslovanie cien pri tlači vyfiltrovaných položiek (napr. len označených položiek) a vypnutom automatickom prepočte.
 • Opravená chyba zápisu materiálových položiek z vlastných databáz.
 • Sadzobník pre Obstarávacie náklady môžete spustiť nielen z okna Dopravné náklady materiálu, ale už aj z panela nástrojov na záložke Nástroje.
 • Oprava chyby v Oferte, ak pri importe ponuky bol názov uchádzača väčší ako 50 znakov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty