Menu

CENKROS 4 2016/II

Top novinky verzie 2016/II

>

Importy PDF

S platným balíkom zákazníckej podpory môžete do programu naimportovať zadania, ktoré sú vo formáte PDF. Pri importe nastavíte, kde sa v dokumente nachádza tabuľka s položkami zadania a následne sa položky importujú ako samostatný objekt alebo stavba, ktorú už štandardným spôsobom oceníte v programe.

>

Zjednodušenie práce s viacerými zákazkami a podpora viacmonitorového zobrazenia

Prepínanie medzi viacerými zákazkami/databázami bolo prepracované tak, že všetky zákazky a databázy sa otvárajú na samostatných záložkách. Jedným klikom sa teraz dokážete prekliknúť do ďalšej zákazky/databázy.

Záložku so zákazkou alebo databázou si môžete navyše umiestniť na druhý monitor, a tým si výrazne sprehľadniť prácu s programom. Pri zápise položiek budete okamžite vidieť, či sa položka zapísala na správne miesto do rozpočtu (zapisovaná položka sa dočasne zvýrazní), uľahčí vám to aj kopírovanie položiek medzi zákazkami a kontrolu rozpočtov…

>

Prenos daňovej povinnosti

V programe bol aktualizovaný triednik CPA podľa platnej legislatívy určujúci, či stavebné práce alebo služby budú podliehať prenosu daňovej povinnosti. Pri odovzdaní ponuky alebo sumarizácii čerpania môžete využiť upravené tlačové zostavy krycích listov a odovzdať odberateľovi informáciu o zatriedení prác do číselníka CPA.

>

Menej práce a dodatky

Pre evidovanie prác, ktoré boli zrealizované v menšom rozsahu, ako bolo dohodnuté s investorom, sme do Čerpania a Výrobnej faktúry umožnili vyčísliť tzv. menej práce. Pre rýchle zobrazenie položiek Čerpania a Výrobnej faktúry, ktoré sú prečerpané (majú nenulový dodatok) alebo sú menej prácami, sme pripravili nový pohľad Zmenové položky. Na prípravu dodatku ku zmluve môžete využiť novú tlačovú zostavu Zmenový list.

Ostatné novinky verzie 2016/II

 • Do Hromadnej tlače sme pre tlačové zostavy Krycích listov čerpania a výrobnej faktúry pridali možnosť nastavenia, za aké obdobie splátky chcete krycie listy vytlačiť. Takže aj keď už máte dávno vytvorenú novú splátku čerpania, krycie listy splátok môžete vytlačiť nielen za poslednú, aktuálnu splátku, ale aj za splátky niekoľko mesiacov dozadu.
 • Ak potrebujete dodávateľovi zverejniť šablónu na predkladanie realizovaných súpisov prác, v exporte čerpania podľa rozpočtu pribudla možnosť vyexportovania do jedného súboru. Exportom vznikne jeden súbor, v ktorom budú rozpočty stavby na samostatných záložkách. Z vyplneného súboru importujete súpisy do celej stavby.
 • Do funkcie Aktualizácia po položkách pribudla možnosť aktualizovať hmotnosť a hmotnosť sute položky, plný popis a Nh. K položkám importovaných zo zadania si viete dotiahnuť informácie nevyhnutné pre stanovenie ceny.
 • Do Automatických nastavení sme pridali parameter, pomocou ktorého si môžete sami určiť, či sa chcete alebo nechcete automaticky nastavovať na položku v databáze. Po prepnutí sa do databázy hneď viete, či vás program nastavil na položku s rovnakým kódom, podobným kódom alebo program položku v databáze nenašiel.
 • Pre tých používateľov programu, ktorí potrebujú pripraviť cenovú ponuku vo formáte XC4 podľa platného predpisu, sme pripravili nový export zákaziek – Ponuka zhotoviteľa.
 • Aby nedochádzalo k nechcenej aktualizácii popisov položiek v zadaní, v okne Aktualizácia zákazky sme prednastavili, aby sa popis položiek neaktualizoval.
 • Aby ste mohli rýchlo označiť len tie položky, ktoré sú práve neoznačené, do otvorenej zákazky sme pridali funkciu Invertuj označenie. Pomocou tejto možnosti sa označené položky odznačia a neoznačené označia.
 • Pre lepšiu orientáciu v cenníkových databázach sme pripravili pohľad Bez nadpisov, ktorý obsahuje iba položky (bez nadpisov) zoradené podľa kódu. V názve položky vidno Popis položky, ktorý sa zobrazuje aj po zápise do rozpočtu.
 • Názov aktuálne nastaveného pohľadu sa už zobrazuje nad tabuľkou rozpočtu.
 • Upravili sme mierku pre zväčšovanie a zmenšovanie údajov v programe tak, aby ste si vedeli nastaviť presnejšie zobrazenie.
 • V paneloch Obsah cenníkov a Obory materiálov sme pridali možnosti na tvorbu a úpravu Obsahu cenníka/Oborov materiálov.  
 • V cenníkovej databáze bola doplnená funkčnosť na presuny položiek v rámci databázy (funkcia Označené – Prenes).
 • Ak často používate tú istú zdrojovú databázu, tak si prácu s rozbormi, oceňovacími podkladmi a pod. môžete urýchliť pomocou funkcie Naposledy použité. Naposledy použitá zákazka alebo databáza sa zapamätá a pri opätovnom použití zdrojovej databázy si nemusíte vyberať z celého zoznamu databáz/zákaziek, ale len z naposledy použitých.
 • Do hromadnej zmeny Zotriedenie rozpočtu bola doplnená možnosť usporiadať položky v rámci dielov podľa čísla položky. Okno tejto hromadnej zmeny bolo zároveň sprehľadnené, čím sa uľahčilo ovládanie.
 • Do Exportu čerpania sme pridali možnosť vybrať si, či chcete vyexportovať položky s plným alebo skráteným popisom. Navyše sa popisy vyexportovaných položiek zalamujú, a tak ich môžete vidieť celé.
 • Podporili sme import a export vo formáte ORF, export zákaziek do formátu UNI.
 • V prípade, že exportujete tabuľku rozpočtu do XLS/XLSX/PDF, ktorú máte zoskupenú podľa niektorého parametra (napr. dodávateľa), môžete si nastaviť, či sa vyexportujú aj položky nerozbalených skupín
 • V okne Väzba medzi rozpočtom a kalkuláciou bolo vylepšené podfarbovanie naviazaných položiek. Naviazané položky sú štandardne sivou, aktuálna položka a k nej naviazané položky sú zelenou. Ak však položka (napr. Rozpočtu) nemá väzbu na položku z druhého modulu (Kalkulácie), položka nie je podfarbená. Nastavením sa na takúto nenaviazanú položku sa položka podfarbí namodro, aby ste videli, kde sa v okne nachádzate. Položky sa podfarbujú osobitne v Rozpočte a osobitne v Kalkulácii, čo sprehľadňuje naväzovanie položiek.
 • Vo Vyhodnotení ponúk v Oferte je automaticky označený ako Navrhnutý víťaz ten uchádzač, ktorý je vybraný ako dodávateľ aspoň na jednej položke v Cenovej analýze. Tým je zaistené, že informácie v Cenovej analýze a vo Vyhodnotení ponúk sú konzistentné. Tlačidlo Navrhnúť víťaza je zrušené.
 • Do Vyhodnotenia ponúk v Oferte boli zároveň pridané stĺpce Výsledná cena, Limit nákladov, Odbytová cena a Rozdiel medzi Limitom nákladov a Výslednou cenou. Všetky tieto hodnoty sú počítané iba z položiek, u ktorých je v Cenovej analýze vybraný dodávateľ. Zároveň je uvedený počet takýchto položiek.
 • V Zozname výberových konaní je možné zobraziť Prehľad uchádzačov konkrétneho výberového konania.
 • V Zozname výberových konaní a v procese Vyhodnotenie ponúk je možné vygenerovať aj Zápis z výberového konania, ktorý v prehľadnej forme zobrazuje uchádzačov výberového konania, jednotlivé kolá a hodnoty kritérií vrátane ceny, ktoré dosiahli.
 • V zamknutej verzii zákazky bolo možné zmeniť poradie položiek pomocou funkcie Drag & Drop. Táto funkcia je teraz  v zamknutých verziách zakázaná.
 • Z číselníka firiem sa do tlačových zostáv neprenášali všetky údaje (napr. adresa a PSČ). Chyba bola opravená, ale na stavbách, kde sa to prejavuje, je potrebné opätovne nastaviť firmy spolupracujúce na stavbe.
 • Ak mali viaceré položky v databáze Materiálov online rovnaký kód, tak sa pri zápise takejto položky do rozboru niekedy preberali údaje z druhej položky s rovnakým kódom. Teraz sa už zapisuje do rozboru správna položka.
 • Ak stavba obsahovala objekty s rovnakými názvami, tak v niektorých prípadoch neprebehol správne export stavby do Excel Komplet 2012. Problém bol odstránený.
 • Ak ste si zapli panel Výkazu výmer a dvojoknové zobrazenie, pri zápise položiek s priamo zadaným množstvom sa program nechcene nastavoval do rozpočtu a spúšťal sa prepočet, čím sa zápis zbytočne predlžoval. Chyba bola opravená, pozícia zostáva v zobrazenej databáze.
 • Ak mal zákazník zakúpené iba cenníky elektrikár a plynár, a mal zobrazené všetky profesie, tak nefungovalo vyhľadávanie podľa položky. Chyba bola opravená.
 • Ak majú diely v exceli formátu RTS dlhý popis a nemajú vyplnený kód, tak sa im už popis pri importe neorezáva, naimportuje sa celý. 
 • Pri importe VK, Excelu 2007 a 2010 sa nespúšťal automatický import, ale IEU. Chyba bola opravená a import excel rozoznáva tieto formáty správne.
 • Pre množstvo sa už aj v tlačových zostavách zobrazuje počet desatinných miest podľa nastavenia zaokrúhľovania množstva.
 • V zozname zákaziek je už možné správne triediť stavby podľa dátumu založenia (neprihliadal sa rok a mesiac založenia, len deň).
 • Pri dlhých názvoch objektov sa v rekapitulácii objektov v Komplete 2012 zle zobrazovali ich kódy a popisy. Výška riadku sa teraz nastaví tak, aby boli viditeľné celé názvy.
 • Ak je tabuľka v okne archívu cien zoskupená podľa typu ceny, tak sa už názov ceny v zoskupovacom riadku zobrazuje správny.
 • Bola odstránená chyba, ktorá nastávala vtedy, ak sa v cenníkovej databáze založila nová položka a následne sa v rozbore použila funkcia Prenos. 
 • Pri importe zadania vo formáte TSP cez IEU sa už prenáša stĺpec klasifikácia produkcie.
 • Pri vytváraní výkazu stavby na veľkej stavbe dochádzalo k chybe, ktorá je už opravená.
 • Ak v názve firmy bolo znamienko „plus“, tak na niektorých miestach programu sa toto znamienko nezobrazilo (napr. v Krycom liste). Chyba bola opravená.
 • Ak je tabuľka zákazky (napr. rozpočtu) zoskupená podľa farebného príznaku (stĺpec P), tak sa pri exporte tabuľky do XLS/XLSX/PDF prenesú aj názvy jednotlivých príznakov.
 • Oferta už dokáže naimportovať aj zadanie uložené v MS Office 2007.
 • Ak zákazník dostal zadanie vyexportované z Oferty vo formáte xlsx a uložil ho do formátu xls, naimportoval a ocenil, spätný export cien nefungoval správne. Chyba bola opravená.
 • Modul Oferta je možné spustiť aj v prípade stavieb, ktoré vo svojom názve obsahujú znak „%“.
 • 1300 nových a 5000 prepracovaných položiek prác v databáze cenníkových položiek CENEKON 2016/II v spolupráci s firmami AB Team, Sapeli, JAP, Maccaferri, Pipelife, REHAU.
 • 2500 nových materiálov doplnených do databázy materiálov a 7500 nových online materiálov (od firiem ECLISSE, TESLA, KEMA, …), nový cenník online stavebnín DEK Stavebniny.
 • Pre tepelnú ochranu budov sme pridali položky pre nový druh izolantu SMARTwall, ktorý sa vyznačuje nižšou prácnosťou. Aktualizovali sme systémy CAPATECT, PCI (BASF), BAUMIT, WEBER, STYREXON, preto v našej databáze už nájdete 10 plnohodnotných zatepľovacích systémov.
 • Doplnili sme zatepľovací systém YTONG multipor (minerálna nehorľavá doska), ktorá je alternatívou ku klasickým izolantom. Vyznačuje sa vysokou nehorľavosťou a ľahkou manipuláciou. Dosky je možné použiť nielen pre fasády, ale aj pre vnútorné zateplenie stien a stropov.
 • V predošlej databáze sme spracovali technológiu tzv. gabiónov využívaných pri výstavbe oporných múrov. Doplnili sme položky pre oporné múry z betónových blokov a veľkoplošných betónových prefabrikátov. Úzko spojenou technológiou je aj spevňovanie svahov metódou sietí a klincov (spolupráca s firmou MACCAFERRI).
 • V celej databáze sme aktualizovali všetky betóny podľa STN EN 206-1 a k nim prislúchajúcich cca 4500 položiek.
 • Pre časté opravy a rekonštrukcie pozemných komunikácií sme pripravili ďalšie položky, ako sú recyklácia, rekonštrukcia a následná úprava podkladových vrstiev alebo krytu vozoviek. Pridali sme aj položky pre vyspravenie výtlkov na cestách infraohrevom alebo za studena.
 • Vytvorili sme nový cenník 760 – Výplne otvorov, v ktorom nájdete všetky potrebné položky pokope. Od montážnych položiek okien, dverí, svetlíkov, svetlovodov, až po potrebné príslušenstvo, ako sú parapety, okenice, rolety, žalúzie, ich opravy a demontáže.
 • V cenníkoch Zdravotechnické inštalácie budov a Ústredné vykurovanie sme spracovali nové montážne položky pre ocenenie všetkých druhov HT, PPR, PE-X/AL/PE potrubí a prislúchajúcich tvaroviek.
 • Do cenníka drevostavieb sme doplnili nové položky pre revízne dvierka (klapky), ktoré slúžia na sprístupnenie inštalácií a rozvodov v SDK a murovaných priečkach, predsadených stenách, stropoch, podlahách a šachtách.
 • Ak sa zaoberáte veľmi vysokým napätím (VVN) alebo trakčnými vedeniami, určite využijete nový cenník 920 – Energetik, ktorý je prehľadnejší a nájdete v ňom všetky potrebné položky.
 • Pridali sme aj položky pre opravy elektroinštalácii po revízii, položky na ocenenie výmeny stúpačkových svorkovníc, nožových poistiek alebo montáž a demontáž krycích plechov.
 • Dopracovali sme položky na výmenu všetkých svetelných zdrojov klasických, lineárnych a halogénových za LED svetelné zdroje. Doplnené boli aj položky pre výmenu svetelných zdrojov verejného osvetlenia a stožiarov za LED.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty