Menu

Ceny materiálov v databáze CENEKON

minulom blogu sme sa zamerali na stavebné materiály z pohľadu ich dostupnosti pre stavbárov i bežného spotrebiteľa. Vďaka tomu môžeme povedať, že situácia s dostupnosťou materiálov je až na drobné výpadky pre zákazníka uspokojivá. Tiež sme sa dozvedeli, že dopytovaní výrobcovia v najbližšom období zatiaľ neuvažujú nad prehodnotením cenovej politiky svojich produktov.

Aktualizácia materiálov

Vynakladáme mnoho úsilia, aby sme v databáze CENEKON zabezpečili vždy aktuálne ceny materiálov. Komunikácia s výrobcami a získavanie podkladov potrebných na aktualizáciu je našim štandardným pracovným procesom, počas ktorého súčasne komunikujeme aj potreby našich zákazníkov. V databáze máme zastúpených viac ako 106 000 materiálov od výrobcov, ktoré aktualizujeme pravidelne. Aj pri všetkej snahe nie je vždy priamy údaj o súčasnej cene niektorého materiálu k dispozícii. Preto sa orientačná cena týchto materiálov určuje aj pomocou štatistických indexov (3). K tomuto treba dodať, že z celkového počtu materiálov priamo zahrnutých v databáze CENEKON, tvoria tieto materiály približne 6 % a postupne ich redukujeme alebo zamieňame za vhodné alternatívy. Na doplnenie uvádzame, že v základnej orientačnej cene materiálov sú obsiahnuté aj dopravné náklady obstarania, ktoré sú dané priemernými dopravnými sadzbami v € vrátane potrebných manipulácií.

Materiály online

Súčasne CENEKON spravuje aj druhú skupinu komerčne zameranej databázy materiálov, tzv. „Materiály online“ (4). Podľa zamerania sú v nej materiály kategorizované do jednotlivých skupín, kde špeciálnu kategóriu predstavujú Stavebniny a ich sortiment.

Ukážka z programu CENKROS 4: Materiály online, aktualizácia cenníka od spoločnosti Xella Slovensko, spol. s.r.o.

Materiály v jednotlivých kategóriách sú ďalej členené podľa výrobcov s prislúchajúcim cenníkom (katalógom) výrobkov. Sumárne je v online databáze zahrnutých viac ako 700 000 materiálov. Ako sme už uviedli v článku Vplyv súčasného vývoja cien PHM na ceny stavebných prác, databázu CENEKON vydávame dvakrát ročne v tzv. „cenových úrovniach“ prvého a druhého polroka, vždy k prvému januáru a júlu daného roka. Materiály online narozdiel od databázy CENEKON sú vydávané priebežne počas celého roka, a teda výrobcovia môžu pružnejšie reagovať na prichádzajúce podnety a vývoj na trhu. Databáza materiálov online je súčasťou prémiového obsahu programu CENKROS 4.

Z pohľadu vzniknutej mimoriadnej situácie (1) v tomto polroku sme sa bližšie pozreli na ceny vstupných stavebných materiálov databázy CENEKON. Na vybranej vzorke vykonaných aktualizácii od začiatku roka 2020 predstavoval priemerný index rastu cien materiálov oproti roku 2019 približne 3,03 %. Môžeme teda skonštatovať, že na základe uskutočnených aktualizácií stavebných materiálov prebiehajúcich v tomto polroku sme nezaznamenali výraznejší rast alebo pokles cien materiálov. Tento stav potvrdzujú aj výsledky štatistického úradu, kde ceny vybraných skupín materiálov rástli porovnateľným tempom. Navýšenie cien, ktoré sme zaznamenali, je prirodzené a v rámci normálneho každoročného rastu cien materiálov ovplyvnených ekonomickým stavom v krajine, ktoré je priamo prepojené aj so zvýšením minimálnej mzdy, ktorá od 1. 1. 2020 vzrástla na hodnotu 580 eur z pôvodných 520 eur (2). Navýšenie cien teda nemá žiadnu spojitosť so vzniknutou mimoriadnou situáciou.

Zdroje:

  1. MV SR k vyhláseniu krízovej situácie v súvislosti s koronavírusom
  2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Minimálna mzda v roku 2020
  3. Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 3/2020
  4. Materiály ONLINE – súčasť balíka podpory CENKROS 4
Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty