Menu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022

So začiatkom roka prichádza aj hlavná daňová sezóna. Živnostníkov čaká nie veľmi obľúbené podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov. Týka sa to aj vás? Prečítajte si, aké zmeny zákonodarcovia prichystali.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 ste povinní podať, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eur alebo vykazujete daňovú stratu. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. A tiež príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o rezidenta SR.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je do piatka 31. marca 2023. V rovnakom termíne ste tiež povinní daň z príjmov uhradiť.

Aké tlačivo si vybrať?

Rozlišujeme dva typy daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb:

  • typ A – podávate, ak ste dosiahli príjmy len zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania alebo z dohody,
  • typ B – podávate v prípade, že ste dosiahli aj iné príjmy, ako príjmy zo závislej činnosti, napríklad zo živnosti, z prenájmu či predaja nehnuteľnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.

Aká je sadzba dane za rok 2022?

Sadzba zo základu dane z príjmov zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu:

  • 15 % ak ste dosiahli zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 nižšie alebo rovné sume 49 790 eur,
  • ak vaše zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vyššie ako suma 49 790 eur, uplatní sa sadzba 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 38 553,01 eur a sadzba 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 38 553,01 eur.

Nezdaniteľné časti základu dane

Aj za rok 2022 si môžete znížiť daň z príjmov o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej NČZD). Môžete si ich uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, to znamená z tzv. aktívnych príjmov.

  • NČZD na daňovníka za rok 2022 je maximálne vo výške 4 579,26 Ak je váš základ dane rovný alebo je nižší ako 20 235,97 eur (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima), môžete si ju uplatniť v plnej výške. Ak máte základ dane vyšší, musíte nezdaniteľnú sumu krátiť.
  • NČZD na manžela (manželku) je za rok 2022 vo výške 4 186,75 eura. Výška sumy závisí od základu dane manžela a od vlastných príjmov manželky. Ak váš základ dane v zdaňovacom období 2022 presiahne sumu 38 553,01 eura, alebo má manželka vlastné príjmy, nezdaniteľnú časť musíte krátiť.
  • Základ dane si môžete znížiť o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), maximálne však vo výške 180 eur.

Daňový bonus na dieťa

Najvýznamnejšie zmeny v tlačivách DPFO za rok 2022 súvisia najmä s novým daňovým bonusom na dieťa a zvýhodneným uplatňovaním daňovej straty u mikrodaňovníka.

Za obdobie od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 podmienky pre uplatnenie nároku na daňový bonus zostávajú rovnaké ako za rok 2021. Novinkou od 1. 7. 2022 je, že sa ruší podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 876 eur. Čiže pri výpočte sa nebude kontrolovať vaša výška príjmu. Zavádza sa však nové obmedzenie. Nárok na daňový bonus bude možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu.

100 %-ný odpočet daňovej straty u mikrodaňovníka

V prípade, že ste mikrodaňovník, týka sa vás aj ďalšia novinka v DPFO. Pri podaní daňového priznania za rok 2022 môžete po prvýkrát využiť zvýhodnené uplatnenie daňovej straty vykázanej za rok 2021 až do výšky 100 % základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vykázaného za rok 2022.

Odklad daňového priznania

Ak potrebujete na podanie daňového priznania viac času, môžete si lehotu na jeho podanie predĺžiť. Odložiť ho môžete o 3 mesiace, teda do 30. 6. 2023, alebo, ak ste mali príjmy zo zahraničia, na 6 mesiacov, teda do 30. 9. 2023. Odklad však musíte elektronicky oznámiť do konca marca prostredníctvom oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
Aktuálne tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 nájdete v nových verziách softvérov TAXA, ALFA plus a OMEGA.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty