Menu

Dôležité informácie o DPFO za rok 2014

Pripravili sme prehľad dôležitých informácii o daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2014.

Kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 máte povinnosť podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2014 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.

Priznanie typu A alebo B?
Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.

Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem.

Sadzba dane
Sadzba dane je 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022, 312 eur).

Sadzba dane je 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022, 312 eur).

Nezdaniteľné časti základu dane
Životné minimum platné k 01.01.2014 je 198,09 eur a použije sa pri výpočte nezdaniteľných častí základu dane za rok 2014.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 11 ZDP) je 3 803,33 eur a to v prípade, ak máte základ dane v roku 2014 rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok platného životného minima).
Ak máte základ dane vyšší ako 19 809 eur, začína sa uplatňovať tzv. milionárska daň, to znamená nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 8 755,578 eur (44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela závisí od toho, aký máte základ dane, ale aj od výšky vlastných príjmov manželky/manžela.
Ak máte v roku 2014 základ dane rovný alebo nižší ako 35 022,31 eur, nezdaniteľná časť základu dane je 3 803,33 eur a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastné príjmy.
Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 3 803,33 eur a vlastnými príjmami manželky/manžela.

Ak máte v roku 2014 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur (63,4-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane a to v prípade, ak manželka/manžel nemala vlastný príjem.
Ak manželka/manžel mala vlastné príjmy, tak nezdaniteľnú časť základu dane vypočítate rozdielom medzi sumou 12 558,906 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky.

Daňový bonus
Ročná suma daňového bonusu platná pre rok 2014 je 256,92 eur a môžete si ho uplatniť v prípade, ak ste v roku 2014 mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 112 eur a vykázali ste kladný základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), pričom musia byť splnené aj ďalšie podmienky pre jeho uplatnenie (§ 33 ZDP).

Termín podania priznania a možnosť odkladu
Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2014 je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. marca 2015. Aj v tomto roku však môžete požiadať o predlženie lehoty na podanie DP. Stačí túto informáciu oznámiť daňovému úradu. Daňové priznanie je možné podať najneskôr do 30. 6. 2015 alebo do 30. 9. 2015, ak máte príjmy zo zahraničia. Predĺženie nie je možné pri firmách v likvidácii.

Tip na záver
Na vyplnenie daňového priznania odporúčame použiť bezplatný program Daňové priznania. Bližšie info nájdete na http://www.kros.sk/danovepriznania.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty