Menu

HYPO 10.00

Ostatné novinky verzie 10.00

 • Oddelenie bytov a nebytových priestorov do samostatných formulárov a nová kapitola (nebytové priestory) vo výstupe znaleckého posudku.

 • Rozdelenie zadávania VŠH metódou polohovej diferenciácie do štyroch skupín. Popisy jednotlivých kategórií sa viažu priamo ku konkrétnemu typu objektu (stavby na bývanie, nebytové budovy, byty a nebytové priestory). Už nie je potrebné upravovať výstup.

 • Rozdelenie zadávania podlahovej plochy bytov (miestnosti bytu, príslušenstvo a ostatné, napr. lodžia, balkón) a obstavaného priestoru stavby (základy, spodná stavba, vrchná stavba, zastrešenie a ostatné) sprehľadní nielen zadávanie ale aj výstup znaleckého posudku.

 • Zväčšenie celého programu, kedy sa celý program zobrazí vo väčších formulároch aj s väčšími popismi a tabuľkami pre lepšiu čitateľnosť a ľahšie ovládanie programu.

 • Centrálnu zmenu kCU a kM oceníte pri vytváraní nových posudkov ale aj pri aktualizovaní starých posudkov. Už nebudete musieť vojsť do každého zadaného objektu a zmeniť hodnotu kCU a kM.

 • Jednoduchý spôsob registrovania programu HYPO cez internet kedy sami budete chcieť. Už nebudete potrebovať kódy na spustenie programu.

 • Pri výpočte zastavanej plochy, podlahovej plochy, obstavaného priestoru môžete využiť nový panel s matematickými funkciami, napr. mocnina, odmocnina, pí, goniometrické funkcie a iné.

 • Do archivácie programu sme doplnili možnosť posielania posudkov e-mailom priamo z programu.

 • Jednotné zadanie kCU pri vytváraní nového posudku, ktorý sa automaticky prenáša do všetkých objektov hodnotených podľa katalógu ÚSI Žilina.

 • Vytvorenie výsledného znaleckého posudku aj vo formáte PDF a ODT (podpora Open Office).

 • Pripojenie cez vzdialenú plochu s použitím programu TeamViewer je možné už priamo z programu HYPO.

 • Výpočet všeobecnej hodnoty ročného nájmu pozemku aj zo všeobecnej hodnoty pozemku stanovenou porovnávacou metódou podľa vyhlášky MS SR č. 254/2010 Z. z.

 • Zrýchlili a sprehľadnili sme formulár Záver a s ním súvisiaci výber a popis vhodnej metódy výpočtu všeobecnej hodnoty.

 • Doplnené kontroly v stavbách na základe rozdelenia obstavaného priestoru stavby do časti (základy, spodná stavba…).

 • Pre lepšiu orientáciu v tabuľkách bolo zapracované alternatívne zobrazenie riadkov. Riadky v tabuľkách sú farebne odlíšené.

 • Do výstupu výpočtu životnosti kubickou metódou boli doplnené výpočtové vzorce pre väčšiu preskúmateľnosť posudku.

 • Do formulára Úvod sme doplnili zoznam na výber typu úkonu (odborný posudok, odborné stanovisko, potvrdenie, doplnenie znaleckého posudku atď.), ktorý sa prenesie po vytvorení posudku na úvodnú stranu. 

 • V popisovacom formulári sa pri výbere písma zobrazuje posledných 7 typov v hornej časti rozbaľovacieho menu nad čiarou rovnako ako vo Worde a presunuli sme funkcie “krok späť” a “opakovať krok” do prvej záložky.

 • Pri spolupráci programov HYPO a MEMO sa automaticky prenáša názov posudku do názvu súboru bez diakritiky a následne je pod týmto názvom posudok uložený na disku.

 • Boli vytvorené nové chybové hlášky, cez ktoré si kliknutím na tlačidlo vytvoríte na pracovnej ploche report, v ktorom sú zaznamená všetky údaje o chybe, ktoré nám pomôžu pri jej odstránení.

 • V rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách bol zväčšený box na zadávanie zastavenej plochy podlaží.

 • V kombinovanej metóde sme doplnili odkaz na stránku NBS, sfunkčnili vytváranie kópie v hrubom výnose a doplnili tlačidlá “šípka hore” a “šípka dole” na presúvanie zadaných výnosov.

 • Pri prechode z archivácie späť do programu HYPO bola doplnená hláška, že sa otvára program HYPO.

 • Vo výstupe znaleckého posudku boli vzorce v kombinovanej metóde a právach a závadách prepísané do fontu Cambria, aby boli v rovnakom type písma ako celý výstup.

 • V záverečnej rekapitulácii sa konverzný kurz vypisuje pred kapitolu Mimoriadne riziká.

 • Možnosť napaľovania posudkov aj z disku cez archiváciu programu a umožnené vymazanie posudku, ktorý zostal zapísaný v archivácii, ale na disku sa už nenachádza.

 • V zlúčených stavbách a pri rozdelení stavieb do skupín sa naťahuje ľavá tabuľka formulára pre lepší výber objektov v prípade dlhých názvov.

 • Pri vytváraní nového posudku s použitím staršieho bol vymazaný rok zo záveru programu HYPO a v znaleckom denníku sa posudok zobrazí v aktuálnom roku.

 • Dopracované prepočítanie východiskovej hodnoty plotov vo formulári po výbere základov, podmurovky alebo výplne plotu.

 • Zadanie mernej jednotky stavby podľa iných katalógov je viazané priamo na výber stavby. Merná jednotky stavby z katalógu sa prenesie automaticky do zadania obstavaného priestoru.

 • Pri vložení veľkých obrázkov (fotiek) presahujúcich šírku formátu A4 sú do výstupu obrázky zmenšené na veľkosť A4, aby sa správne zobrazili.

 • V prípade nezadania cesty k Wordu Vás program pri vytváraní posudku upozorní, kde je potrebné cestu zadať, ak sa ju nepodarí vyhľadať automaticky.

 • Do práv a závad boli doplnené tooltipy k bežnému príjmu a k obmedzeniu z titulu závady, kde je uvedené, čo treba zadať.

 • Vo výslednej rekapitulácii sme zmenšili veľkosť duálneho vypisovania výslednej všeobecnej hodnoty v Sk.

 • Opravili sme funkciu “Vlož text”, kedy sa vybratý text v popisovacom formulári vloží na miesto kurzora. 

 • V chatách opravený RU krytina strechy na krove 10.2.b  namiesto slova “vlnené” je tam správne vypisované “vlnovky”.

 • Správne zobrazovanie merných jednotiek pre položky aktivačné nádrže, kalové polia a poľné hnojisko vo vonkajších úpravách.

 • Odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala na 64-bitových počítačoch s OS Windows 7 pri zatváraní programu cez tlačidlo Koniec.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty